bibliis safuZvlebi
Required Font
LitNusx
Tavi 7: iesos warmoSoba
Zveli aRTqmis qadageba iesos Sesaxeb | dabadeba RvTismSobel qalwulis mier | qristes adgili RvTis gegmaSi | "Tavdapirvelad iyo sityva" | gadaxveva (istoriuli ieso, "me zecidan Camovedi", iesom Seqmna dedamiwa?, "sanam abraami iqneboda, me var" (ioan 8:58), "melqisedeki") | sakiTxebi

7.3 qristes adgili RvTis gegmaSi

RmerTi ar agebs Tavis gegmebs naCqarebad da ar apirebs maT Secvlas droTa ganmavlobaSi. mas samyaros Seqmnidan ukve hqonda mzad gegma (ioan 1:1). da Tavidanve mis gegmaSi iyo vaJis yolis survili. axali aRTqma aSuqebs qristeSi xsnis RvTis gegmas sxvadasxva mxridan.

Cven xSirad aRvniSnavdiT, rom Zvel aRTqmaSi winaswarmetyvelTa qadagebaSi da moses rjulSi, ganuwyvetliv aSkaravdeba RmerTis ganzraxva qristeSi. TviT samyaro RmerTma imitom Seqmna, rom icoda, mas Ze eyoleboda. es qristeSi gadian RmerTiT Seqmnili kacobriobis istoriis saukuneebi (ebr 1:2). aqedan gamomdinare, RvTis aRTqma xalxisadmi, mravali wlis manZilze moqmedi, rogorc naTqvamia amis Sesaxeb Zvel aRTqmaSi, savsea qristeze miTiTebiT.

CvenTvis Znelia warmovidginoT qristes sidiade da misi gansakuTrebuli mniSvneloba RmerTisaTvis. marTalia, rom qriste arsebobda Tavidanve RmerTis fiqrebSi, magram fizikurad igi mariamiT Sobis Semdeg gaCnda. leqsebi ebr 1:4-7, 13, 14 aRniSnaven, rom qriste ar iyo angelozi, magram Tavis mokvdav cxovrebaSi igi angelozebze aranaklebad diadi iyo (ebr 2:7). rogorc zemoT aRvniSneT, saxarebaSi naTqvamia, rom arsebobis erTaderTi forma sxeulis saxiT arsebobaa, amitom qriste Sobamde ar arsebobda rogorc "suli". leqsSi 1 pet 1:20 qristes Sobis Sesaxeb naTqvamia, rogorc "wuTisoflis Seqmnamde iyo winaswar ganwesebuli, magram ukanasknel dros moevlina Tqveni gulisaTvis".

qristes centraluri adgili daeTmo saxarebaSi, "romelic winaswar aRTqmuli hqonda Tavis winaswarmetyvleTa mier wmida werilebSi Tavis Zeze, romelic daviTis Teslisgan iSva xorcielad, ganwesebulze RvTis Zed baRSi siwmidis suliT, mkvdreTiT aRdgomisaTvis" (rom 1:1-4). sabolood, Txzuleba qristeze amgvarad gamoiyureba:

1. winaswarmetyveleba Zvel aRTqmaSi, e. i., RvTis gegmaSi;

2. fizikurad iSva qalwulisagan, daviTis TesliT;

3. Tavisi umwikvlo xasiaTis gamo ("siwmidis suls"), romelic Tavis mokvdav cxovrebis ganmavlobaSi mJRavndeba,

4. igi aRdga da gamocxadda RvTis Zed RvTivsulier mociqulTa qadagebaSi.

RvTis ganWvreta

Tu Cven vaRiarebT, rom RmerTma icis yvelaferi, rac momavalSi moxdeba, maSin CvenTvis bevrad advili iqneba qristes yofnis gageba RvTis gegmaSi samyaros Seqmnidan. RmerTs sruli ganWvreta gaaCnia. mas SeuZlia ifiqros da isaubros nivTebze, rogorc realurebze, Tumca isini amJamad ar arseboben (rom 4:17). amitom mas SeuZlia Tqvas: "dasabamiTvi vacxadeb momavals da Zvelidanve, rac jer ar momxdara. vambob: aRsruldeba Cemi ganzraxuli da yovel survils avasruleb" (es 46:10).

RvTis sityvam Tavidanve iwinaswarmetyvela qristes Sesaxeb. igi yovelTvis imyofeboda RvTis gegmaSi da sruliad gasagebia, rom odesRac qriste fizikurad unda dabadebuliyo. RmerTma ganaxorciela Tavisi aRTqma qristeSi. RvTis ganWvretis sizuste gamosaxulia mis sityvaSi. bibliur ebraelur enaSi arsebobs egred wodebuli, "qadagebis srulyofili dro". igi iyenebs warsul dros RmerTiT aRTqmul momaval movlenebis aRsawerad. amasTanave, axlandeli dro SesaZloa gamoyenebuli iyos momavlis mniSvnelobiT, magaliTad: "Tqva RmerTma: aha (es aris) RvTis saxli" (1 neSt 22:1), rodesac taZari mxolod aRTqmuli iyo. daviTs iseTi rwmena hqonda RmerTis sityvis aRTqmisadmi, rom man gamoiyena axlandeli dro momavlis mniSvnelobiT. RmerTi darwmunebuli iyo, rom ganaxorcielebda Tavis aRTqmas abraamisadmi, da Tqva: "Seni STamomavlobisTvis mimicia es qveyana" (dab 15:18), es im dros iyo naTqvami, rodesac abraams Teslic ki ar gaaCnda.

Teslis gaCenamde (isaaki/qriste) RmerTi dapirda: "me dagayene mravali eris mamad" (rom 4:17). faqtiurad, RmerTi saubrobda imaze, rac ar arsebobda, rogorc ganxorcielebulze.

erTerTi qadagebis dros qristem Tqva, rom RmerTma "yvelaferi mas (qristes) misca xelT" (ioan 3:35), Tumca am sityvebis warmoTqmis dros es amgvarad ar iyo. "yovelive daumorCile mis (qristes) fexTa qveS... axla ki jer kidev ver vxedavT, rom yovelive mas emorCilebodes" (ebr 2:8).

RmerTi metyvelebda Tavisi xsnis gegmaze iesos meSveobiT "dasabamidan Tavis wmida winaswarmetyvelTa piriT" (luk 1:70). imis gamo, rom es xalxi dakavSirebuli iyo RvTis gegmasTan, maT Sesaxeb ise aris naTqvami, TiTqos isini arsebobdnen dasabamidan, Tumca es sinamdvileSi ase ar iyo. amis nacvlad, Cven SegviZlia vTqvaT, rom winaswarmetyvelni Tavidanve iyvnen RvTis gegmaSi. amis pirveli magaliTi _ ieremia winaswarmetyvelia. RmerTma uTxra mas: "vidre mucelSi gamogsaxavdi, gamogarCie; vidre saSodan gamoxvidodi wmida gyavi, xalxebis qadagad dagadgine" (ierem 1:5). ase rom, RmerTma yvelaferi icoda ieremias Sesaxeb mis dabadebamde. amis msgavsad, RmerTs SeeZlo eTqva sparseTis mefe kirosze mis dabadebamde, im sityvebis warmoTqmiT, romlebic ukve mis arsebobas niSnavdnen (es 45:1-5). leqsebi ebr 7:9, 10 warmoadgenen am enis sxva magaliTs _ isaubro im xalxis arsebobaze, romlebic jer ar dabadebulan.

aseve, rogorc ieremiaze da sxva mqadageblebze saubrobdnen, rogorc ukve arssebulebze maT dabadebamde RvTis gegmaSi monawileobis gamo, aseve morwmuneTa Sesaxeb amboben, rogorc maSin arsebulebze. aSkaraa, rom fizikurad Cven maSin ar varsebobdiT, aramed mxolod RmerTis fiqrebSi. RmerTma Cven gvixsna da mogvixmo "wmida mowodebiT... Tavisi nebiTa da madliT, romelic mogveca Cven qriste iesoSi, saukuneTa uwinares" (2 tim 1:9). RmerTma "amogvarCia Cven masSi (qristeSi) soflis Seqmnamde... winaswar gansazRvra Cveni Svileba... Tavisi neba _ survulisamebr" (efes 1:4, 5). TviT idea imis Sesaxeb, rom xalxi winaswar cnobili iyo RmerTisaTvis da iyvnen "aRniSnulni" xsnisaTvis, amtkicebs, rom isini arsebobdnen RmerTis zraxvebSi dasabamidan (rom 8:27; 9:23).

am yvelafris codniT, ar aris gasakviri, rom RvTis gegmis ganxorcielebaSi qristes Sesaxeb unda gvesaubra rogorc myof RmerTis zraxvebSi, Tumca fizikurad igi ar arsebobda. igi "wuTisoflis dasabamidan dakluli kravi" iyo (gamocx 13:8). ieso maSin sityvasityviT ar mokvda. igi "RvTis kravi" iyo, romelic msxverplmitanili iyo jvarze 4000 wlis Semdeg (ioan 1:29; 1 kor 5:7). amrigad, rogorc ieso arCeuli iyo dasabamidan (1 pet 1:20), aseve morwmunenic iyvnen arCeulni (efes 1:4; igive berZnuli sityva "amorCeuli" gamoiyeneba am leqsebSi).


  Back
Home
Next