PIIBLI Alused
Lisa
1: Lühike Põhiliste Piibli Seisukohtade Tõlgendus | 2: Meie Suhtumine Piibli Tõe Õppimisse |
3: Kristuse Pöördumise Lähedus | 4: Jumala Õiglus

Lisa 3: Kristuse Pöördumise Lähedus

Kristuse sõnad Matteuse 24:36-es, annavad meile selgelt mõista, et me ei saa iialgi teada Tema teise tulemise täpset aega. "Aga sellest päevast ja tunnist ei tea ükski, ei inglidki taevas ega ka Poeg, muud kui Isa üksi" (võrdle Apostlite teod 1:7).

Kuid kui apostlid küsisid Jeesuselt: "Mis on su tulemise tunnus?" (Matteuse 24:3), ta ei öelnud neile, et nende küsimusele pole võimalik vastata. Tegelikult, ütles ta neile, et tunnused on nähtavad maailmas just enne tema tulekut. Jeesus ei oleks seda öelnud, kui ei oleks uskunud tolle põlvkonna võimekusse, tunnistada seda fakti, et inimesed elavad oma "viimastes päevades", kes elab enne tema tulekut. On igati alust loota ja uskuda, et meie elame nimelt nendes viimastes päevades.

KRISTUSE TEISE TULEKU TUNNUSED:

Jeesus rääkis Matteuse 24 ja Luuka 21, ajast, kui:

1) tõuseb valeprohveteid, kes kuulutavad end Kristuseks;

2) sõjad ja vägivald täidavad maa;

3) "ja suuri maavärisemisi on siis ja paiguti nälga ning katku";

4) inimesed taganevad tõest;

5) "inimesed lähevad rammetumaks kartuse ja sündmuste ootamise pärast, mis maailma peale on "tulemas", sest taeva vägesid kõigutatakse" (Luuka 21:26).

Õigupoolest, oli maailm alati täidetud seda liiki probleemidest. Jeesus. mõistes seda, rääkis sellisest ajast, kus taolised probleemid hakkavad endast kujutama ähvardust planeedile. Kahtematlult, iga tervelt mõtlev jälgija ütleb, et seda räägitakse meie ajast. Uskumatu inimnatuuri optimism ja tema kangekaelne vastuolu, reaalselt hinnata situatsiooni, raskendab maailma faktilise seisukorra hindamist.

Allpool antakse ainult väike osa näidetest, mis seda tõestavad, kuidas Kristuse sõnu täidetakse:

1) Peaaegu igal kontinendil on hulgaliselt sarlatane ja innustunud inimesi, kes kisub inimesi end järgima.

2) Järgmised statistilised andmed näitavad järsku sõdade arvu kasvu, vaatamata rahuarmastavate jõudude kooskõlastatud tegevusele nende talitsemiseks:

sajand kogus (miljonid) suurte sõdade ohvrite arv
17 3,3 ?
18 5,0 ?
19 5,5 ?
1900-1945 40,5 19
1945-1975 50,7 119

(Informatsiooni allikas: Konfliktide Uurimise Instituut, Londoni Ülikool).

3) Meile on hästi teada suurehaardeline nälja ja haiguste probleem. AIDS - kõige laiahaardelisem epideemia maailmas, mida kunagi varem ei tuntud. Lõppkokkuvõttes, ähvardab see järsult maakera elanike arvukust. Peale Kristuse sõnade, mis on ära toodud Matteuse 24 ja Luuka 21, eksisteerib mitmeid teisi Piibli ütlusi, mis seovad maavärisemisi Kristuse teise tulekuga: Jesaja 2:19-22; Hesekieli 38:20; Joel 3:16; Haggai 2:7; Sakarja 14:3.

4) Maavärinad, mis on viimastel aastatel aset leidnud kõige ootamatutes kohtades ja toonud endaga kaasa võrreldamatul hulgal ohvreid, võivad samuti teenida eelolevat, peatset, Kristuse tulekut. Tähelepanu on ära teeninud järgmised statistilised andmed maavärinate kohta, mis on avaldatud USA Sisejõudude Ministeeriumi poolt:

Aastad    Tähelepanuväärsete maavärinate arv
1948 620
1949 1152
1950 2023
1964 5154
1965 6686
1976 7180

5) Nõudmiste nõrgenemine Piibli seaduste järgimisele, viis massilisele taganemisele Piibli Tõest. Inimkonna ükskõik mis hinnaga ühendamise filosoofia, mis hõlmab praegu kogu ühiskonda, kiirendab seda protsessi.

6) Kiire tegelikkusest põgenemise kasv, mida on võimalik jälgida igas inim ühiskonnas, on küllaldaseks tõestuseks inimeste hirmust oma tuleviku pärast. Õpetlased, ökonomistid ja ökoloogid, on nõus selles, et maailm ei saa viibida ka edaspidi samasuguses seisundis. Looduslike rikkuste lõppemine, õhukeskkonna ja merekeskkonna reostumine ja osoonikihi hävitamine, koosvõetuna haiguste epideemiatega, aatomi hävinguga - kõik räägib kasvavast ohust ja eksisteeriva maailma hävingust. Seda enam, tõotas Jumal, et ei lase juhtuda kõigel sellel (vaata KÕRVALEPÕIGE 9). Oma tõotuse täitmiseks, peab Jumal saatma üsna varsti Jeesuse, meie planeedi muutmiseks tõeliselt puhtaks, läbi Jumala Kuningriigi kehtestamise.

IISRAELI TAASSÜND

Jeesus lõpetab oma tunnuste loetelu järgmise julge avaldusega: "Ja siis nad näevad Inimese Poja tulevat pilves suure väe ja auhiilgusega" (Luuka 21:27). Järgnev värss üksnes sisendab julgust ristitud inimeste hingedesse ja neisse, kes elavad puhta südametunnistusega Jumala ees. "Aga kui see kõik hakkab sündima, siis vaadake üles ja tõstke oma pead, sest teie lunastus läheneb" (Luuka 21:28).

Jeesus lisas nendele ettekuulutustele oma teisest tulekust, mõistukõne viigipuust: "Vaadake viigipuud ja kõiki puid. Kui nad juba pakatavad ja te näete seda, siis tunnete iseenesest, et suvi on juba ligidal. Nõnda ka teie: kui te näete seda sündivat, siis tundke, et Jumala Riik on ligidal (ja järelikult ka Kristuse teine tulek). Tõesti ma ütlen teile, see sugupõlv ei lõpe ära, enne, kui see kõik sünnib" (Luuka 21:29-32). Meie tähelepanekute järgi, pakatavate puude järgi kevadel, on meil intuitiivne tunne, et tuleb suvi või aastaaegade muutus. Sellele sarnaselt, kui "viigipuu" hakkab puhkema, tekib meil eelaimdus, et meie põlvkond näeb teist tulekut. Viigipuu - see on Iisraeli rahvuse sümbol (Joel 1:7); Miika 7:1; Oosia 9:10; Jeremija 24:2; võrdle Hesekiel 36:8). Eriline tunnus Kristuse tagasitulekust käib Iisraeli taassünni (õidepuhkemise) kohta. Suured sündmused, mis on seotud Iisraeli kasvuga, tema, kui rahvuse taastamise aegadest 1948. aastal, peaksid olema tähelepanuväärsed selles kontekstis.

TULEVANE SISSETUNG IISRAELISSE

Paljud Piibli ettekuulutused ennustavad suuri sissetunge Iisraeli, mis toimuvad ligilähedaselt enne Kristuse tulekut. Laulud 83 kirjeldab, kuidas rahvad, kes ümbritsevad Iisraeli, ühinevad, öeldes: "Lähme ja hävitame nad rahvaste seast, nõnda, et Iisraeli nimegi enam ei mäletata ... omandame enestele Jumala aasad" (Laulud 83:5,13). Märkigem, et viimane sissetung Iisraeli toimub siis, kui iisraellastest saab rahvus. Järelikult,nende praegune taassünd rahvusena on vajalikuks tunnuseks, viimasele suurele sissetungile Iisraeli. Inimesed, kes on üksipulgi õppinud Piiblit, ennustasid ette Iisraeli, kui rahvuse, taassündi, palju aastaid enne seda, kui see toimus. (Näiteks, John Thomas, Elpus "Israel", trükiti esmakordselt 1948. aastal. Selle raamatu kordustrükki võib kirjastajatelt saada). Interventide kavatsused, mida on kirjeldatud Laulud 83, langevad ühte araablaste kavatsustega tänapäeval. Nad kuulutavad pidevalt oma leppimatut vihkamist Iisraeli suhtes, nõudes endale Jeruusalema, kui Püha Islami linna, Laulud'es antakse edasi interventsiooni lõpu ja Jumala Kuningriigi asutamise kirjeldus (Laulud 83:13-18).

Paljud teised ettekuulutused kirjeldavad samasugust sündmuste kulgu: araablaste ja teiste vastaste sissetung Iisraeli, viib Jumala sekkumiseni, kes saadab Kristuse, Kuningriigi rajamiseks (Hesekiel peatükid 38-40; Taaniel 11:40-45). Sellesarnaste ennustuste sügav õppimine, moodustab meie vaimse kasvu tähtsa osa, varsti, peale ristimist. Sakarija 14:2-4 värsid on ühed kõige selgemad neist: "Ma kogun kõik paganad sõdima Jeruusalema vastu; linn vallutatakse (võrdle Luuka 21:24), kojad rüüstatakse, naised vägistatakse ... Siis läheb Issand välja ja sõdib nende paganate vastu, nagu oma võitluspäeval (s.o. ta saab imelisel moel tõmmatud maailma asjadesse, nagu see varem oli). Sel päeval seisavad ta jalad Õlimäel, mis on Jeruusalema ees ida pool".

See suur sissetung Iisraeli võib praegust, iga moment, teoks saada. Võttes tähelepanu alla sõjaliste ja poliitiliste tegude üha kasvavat kiirust, on täitsa võimalik, et sel ajal, kui lugeja loeb neid ridu, lendavad Araabia raketid juba Iisraeli suunas. Kuid oleks ebaõige arvata, et me ootame sissetungi, millest Evangeeliumis räägitakse.

Me ei ole kunagi võimelised täpselt ära arvama Kristuse tuleku täpset kuupäeva, me teame ainult, et see on seotud sissetungiga Iisraeli ja näib, et see sissetung Iisraeli saab varsti teoks. On täitsa tõenäoline, et tuleb teine sissetung Iisraeli, enne ettekuulutustes kirjeldatut, kuid vaatamata sellele, peavad Piibli tundma õppijad tähelepanelikult jälgima Iisraeli olukorda. Me teame, et lõppude lõpuks, astub Jumal oma jalaga Õlimäele. Nimelt sellelt mäelt tõusis Jeesus taevasse, ja sellele pöördub ta ka tagasi. "See Jeesus, kes teilt üles võeti taevasse, tuleb samal kombel kui te nägite teda taevasse minevat", rääkisid Inglid apostlitele, kes seisid mäel ja jälgisid Issanda teekonda taevasse (Apostlite teod 1:9-12).

Me peame kainelt hindama Kristuse tuleku lähedust. Ettekuulutused, mis on ajaliselt lähedased Kristuse teisele tulekule, on antud nende usu ülalhoidmiseks, kes juba usaldasid end Kristusele, ristimise läbi.

Samal ajal, on silmanähtav vastavus nende vahel ja maailmas olemasolevas situatsioonis, mis peaks olema kahtlematult suureks stiimuliks neile, kes alles valmistuvad selleks sammuks ja muidugi hakkab intensiivistama meie innustust Jumala Sõnast. Meie kuuletumises Jumalale, ei peaks me lähtuma hirmu tundest Kristuse vältimatu tuleku ees. "Ainult kõik, kes armastavad ta ilmumist" (2Timoteusele 4:8) saavad tasu. Meie olukorra edasilükkamatus, annab tunnistust meie olekust inimkonna saatuse äärel, see ei jäta rõhumist meile, meie elu igal päeval.


  Back
Kodu
Next