PIIBLI Alused
Lisa
1: Lühike Põhiliste Piibli Seisukohtade Tõlgendus | 2: Meie Suhtumine Piibli Tõe Õppimisse |
3: Kristuse Pöördumise Lähedus | 4: Jumala Õiglus

Lisa 1: Lühike Põhiliste Piibli Seisukohtade Tõlgendus

1. JUMAL

1.1 On olemas kõigekõrgem olevus, nimega Jumal,

1.2 kellel on eraldi asupaik taevastes,

1.3 kellel on reaalne kehaline kuju,

1.4 Kelle kuju meil on.

1.5 Inglid on Tema saadikud,

1.6 kes ei patusta,

1.7 kes jagavad Jumala loomust.

1.8 Nagu Piibel õpetab, on olemas ainult üks eksisteerimise vorm - eksisteerimine kehalises vormis.

1.9 Kristlik Lootus seisneb Jumala loomuse saamises, kehalises vormis, Kristuse teisel tulekul.

2. JUMALA VAIM

2.1 Jumala Vaim käib Jumala jõu kohta, Tema hinguse ja mõistuse kohta,

2.2 mille vahendusel Ta saavutab kõik

2.3 ja on kõikjal.

2.4 Püha Vaim käib selle jõu kohta, mida kasutatakse teatud eesmärkide saavutamiseks.

2.5 Erinevatel aegadel, minevikus, oli inimestel Vaimu imettegev and.

2.6 Praegu on need ära võetud.

2.7 Jumala Jõud avaldub praegu meile läbi Tema Sõna.

2.8 Püha Vaim ei kohusta inimesi olema vaimsed, vastu nende tahtmist.

2.9 Piibel oli saadetud täielikult Jumala Vaimust.

2.10 Piibel on ainus autoriteet meie suhetes Jumalaga.

3. JUMALA TÕOTUSED

3.1 Evangeeliumi kuulutati testamendi vormis, mis anti juudi pühakutele.

3.2 Naise seeme (1Moosese 3:15) käib Kristuse ja õndsate kohta, kes olid ajutiselt kahjustatud patust - mao seemnest.

3.3 Jumala tõotuste täitumiseks ei hävitata planeeti Maa mitte iialgi.

3.4 Aabrami ja Taaveti seemneks oli Kristus;

3.5 me võime olla Kristuses, usus ja ristimises,

3.6 nii et need tõotused käivad tõeliste usklike kohta.

4. JUMAL JA SURM

4.1 Oma olemuselt on inimene surelik, kalduv patule ja

4.2 neetud Aadama üleastumise pärast.

4.3 Kristusel oli inimlik loomus.

4.4 Hing (vaim) käib "meie" kohta, meie keha kohta, mõtete ja isiksuse kohta.

4.5 Vaim käib meie elujõu kohta (hingamise).

4.6 Mitte keegi ei saa eksisteerida kehatuna, vaimu kujul.

4.7 Surm - on täieliku teadvusetuse seisund.

4.8 Kristuse teisel tulekul, tõusevad kehaliselt üles ainult need, kes õppisid tundma tõelist Evangeeliumi.

4.9 Jumala Sõna tunnistamine ja õige arusaamine, saab olema kohtu aluseks.

4.10 Surematuse and antakse kohtupäeval.

4.11 Neetute karistuseks saab olema igavene surm.

4.12 "Põrgu", käib haua kohta.

4.13 "Gehenna", oli paikkond Jeruusalema lähedal, kus põletati prahti ja kurjategijaid.

5. JUMALA KUNINGRIIK

5.1 Iisraeli inimesed olid vanasti Jumala Kuningriigiks.

5.2 Praegu ei ole Jumala Kuningriiki, kuid see taastatakse Kristuse tagasitulekul.

5.3 ülemaailmse kuningriigi näol maa peal, mida valitseb Kristus, Jumala nimel.

5.4 Selle Kuningriigi esimese 1000 aasta jooksul (kuldne sajand) hakkavad tõelised usklikud valitsema surelikke inimesi, kes hakkavad elama teisel Kristuse tulekul.

5.5 Sellepärast Kuningriik ei ole praegust poliitiliselt paika pandud.

5.6 Me saame pääste ennem armust meie usu kaudu, kui oma tegudega.

6. JUMAL JA KURJUS

6.1 "Kurat" tähendab "valesüüdistaja" või "laimaja".

6.2 Sõna "saatan" tähendab "vastast",

6.3 ja võib käia nii heade kui ka halbade inimeste kohta.

6.4 Piltlikult öeldes, kurat ja saatan võivad käia patu ja inimkeha kohta.

6.5 Madu Eedenis oli otseses mõttes elukas (loom).

6.6 Märkmed, mis käivad inimese loomise kohta ja tema langemise kohta 1Moosese raamatus, tuleks mõista ennem otseselt, kui puhtalt sümboolses tähenduses.

6.7 "Deemoneid", kui surnud hingi või patu jõude, ei eksisteeri.

6.8 "Deemonite väljaajamist" Kristuse poolt, tuleks mõista kui sõnalist kõnekäändu, mis tähendab haigete ravitsemist.

6.9 Lutsifer, ei tähenda patust Inglit.

6.10 Jumal on kõikvõimas, Ta ei jaga oma võimu mingisuguse patuse olevusega, kes seisab Jumalale vastu.

6.11 Katsumused, usklike elus, lähtuvad lõppkokkuvõttes ennem Jumalalt, kui on "halva juhuse" tulemuseks või lähtuvad patuselt olevuselt, keda nimetatakse kuradiks.

7. JEESUS KRISTUS

7.1 "Kolmainsus", nagu seda laialdaselt mõistetakse kristluses, on seisukoht, mis ei leia peegeldust Piiblis.

7.2 Kristus sündis neitsi Maarjast,

7.3 kes oli tavaline naine.

7.4 Kristusel oli inimloomus,

7.5 tal oli täiuslik, patuta iseloom.

7.6 Kuigi Jumal ei sundinud Jeesust mitte patustama, suri Jeesus nagu ohver, pattude eest, omal vabal tahtel.

7.7 Jeesus oli üles tõstetud peale oma surma ristil.

7.8 Jeesust ei eksisteerinud (ei olnud olemas) enne sündimist,

7.9 kuigi Ta oli Jumalal plaanis päris algusest peale.

7.10 Jesus suri, kui ohver, meie pattude eest

7.11 selleks, et saada päästet meie jaoks ja endale.

7.12 Jeesus suri kui meie esindaja,

7.13 aga mitte meie asemel, nagu on laialdaselt levitatud kristluses.

7.14 Moosese Seadus katkes Kristuse surmaga,

7.15 sellepärast, ei pea me sellest kinni, kaasa arvatud laupäev.

8. RISTIMINE

8.1 Ristimiseta ei ole lootust pääsemisele;

8.2 usk ja ristimine ühendavad meid Aabrami tõotusega

8.3 ja pattude andeksandmises.

8.4 Ristimine, on täielik vee alla mattumine,

8.5 täisealisel inimesel, kes tunneb Evangeeliumi.

8.6 Vee alla mattunud inimesed, kes ei tundnud tõelist Evangeeliumi, peavad saama ristitud uuesti.

8.7 Ristimine omab jõudu üksnes täielikul Evangeeliumi mõistmisel.

9. ELU KRISTUSES

9.1 Pärast ristimist peavad usklikud suunama kõik jõupingutused eraldumiseks patusest maailmast

9.2 ja sarnanemisele Kristusega.

9.3 Osalemine tegevuses ja lõbustustes, mis viivad meid Kristuse tõotuste rikkumisele, nagu näiteks, jõu kasutamisele ja ülemäärase alkoholi tarbimisele, ei ole kooskõlas tõelise kristliku eluga.

9.4 Ristitud usklikud peavad kohtuma ja suhtlema üksteisega, kus ainult ja kuna vaid see võimalik on.

9.5 Ristitud usklikud peavad regulaarselt tähistama mälestust, Kristuse ohvrist, leimurdmisega ja veini tarvitamisega.

9.6 Regulaarne Piibli lugemine ja palved, on kohustuslikud (vajalikud) ristitud usklikule.

9.7 Ristimise vastu võtnud usklik, peab hoidma ühendust ainult nendega, kes järgivad tõelist õpetust ja püüavad praktiliselt seda realiseerida.

9.8 Sellepärast, peavad tõelised usklikud katkestama suhtluse nendega, kes lakkas uskumast ja järgimast tõde praktilistes tegudes.

Märkus: "Seisukoht tõelisest usust", mis saab olema kasutusel 100 aastat, võib saada kirjastajatelt.


  Back
Kodu
Next