PIIBLI Alused
Peatükk 10: Jeesusesse Ristimine
Ristimise Eluluselt Tähtis Vajadus | Ristimise Toiming | Ristimise Tähendus | Ristimine Ja Pääsemine | Kõrvalepõige (Korduv Ristimine, Vajalik Teadmiste Tase Ristimise Vastuvõtmiseks, Kurjategija Ristil, Ristimise Näidis-Kombetalitus) | Küsimused

Kõrvalepõige 32: Kurjategija Ristil

"Ja ta (kurjategija) ütles: "Jeesus, mõtle minule, kui sa oma kuningriiki tuled! Ja Jeesus ütles temale: "Tõesti ma ütlen sulle, täna pead sa minuga olema paradiisis!" (Luuka 23:42,43). Nende ridade järgi võib oletada, et ristimine ei ole pääsemiseks vajalik ja et meie läheme kohe peale surma otse taevasse. Nende ridade tähelepanelikumal lugemisel saab selgeks järgmine:

1. Käsk ristimisest Kristuse surma ja ülestõusmisse oli antud peale Kristuse ülestõusmist (Markuse 16:15,16). Kurjategija elas veel Moosese seaduse ajal, sel ajal, kui Kristus temaga rääkis.

2. Tõeline ristimine - ristimine Jeesuse surma ja ülestõusmisse. Võttes selle tähelepanu alla, saab mõistetavaks, et kuni Jeesuse jutuajamiseni kurjategijaga antud sündmusi ei olnud toimunud ja ristimine Kristusesse ei olnud võimalik.

3. Ristimine sümboliseerib meie surma Kristusega (Roomlastele 6:3-5). Kurjategija oli ainus inimene, kes suri otseselt koos temaga.

4. On täiesti usutav, et kurjategija oli üks neist, keda oli ristinud Ristija Johannes. Paljud uuestipöördunud olid minevikus tumedad isikud (Matteuse 21:32). Ütelda seda, et kurjategija ei olnud ristitud - tähendab, vaielda tundmatusega, mis muidugi osutub nõrgaks argumendiks, millele võib vihjata, et vältida käsku ristimisest. Antud katkend vaikib samuti sõnade "hing" ja "taevas" tähendusest.

5. Kurjategija palus Jeesust "pidada meeles" teda, kui Jeesus tuleb oma "Kuningriiki". Kurjategija oli teadlik Evangeeliumist ja "Jumala Riigist", millest Jeesus kuulutas (Matteuse 4:23), teadis, et saabub kohtupäev Kuningriigi taastamisel, ja sellepärast palus ta Jeesust, teda meenutada. Mõistes, et Jeesus tõuseb surnuist üles ja hakkab sel päeval kohut mõistma, tunnistas ta, et pääsemine ja kohus, ülestõusmispäeval, kõlavad Kristuse suust.

6. Jeesus vastas, et kurjategija saab olema temaga paradiisis. See kreeka sõna tähendab alati ideaalset olukorda maa peal. Seda kasutatakse Eedeni aia taastamise suhtes, mida võib näha tulevases Jumala Kuningriigis (Ilmutus 2:7). Jumala Kuningriigi jätkuna pöördub maailm Eedeni aia paradiisliku olukorra juurde (Jesaja 51:3; Hesekieli 36:35), kuna needus on ära võetud (Ilmutus 22:3). Kreeka Vana Testament (Septuagint - septuagindid - kreeka tõlke autorid, lisasid Piiblile mõned raamatud, mida judaism ei tunnistanud kanoonilisteks - 11 raamatut) kasutab sedasama kreeka sõna "paradiis" idüllilise elu kohta maa peal (Koguja 2:5; Nehemja 2:8; Ülemlaul 4:14; 1Moosese 13:10). Sõna "paradiis" hakkas assotseeruma sõnadega "taevad", tema kasutamise pärast kunstilises kirjanduses, nagu näiteks Miltoni romaanis "Kaotatud paradiis". Jeesus lubas paradiisi kurjategijale, vastuseks tema soovile, olla koos Kristusega Kuningriigis. Me näitasime 5.peatükis, et Kuningriik saab olema maa peal; järelikult, paradiis, saab samuti olema maa peal.

7. Värss 43 tavalises tõlkes, mõtleb, et Kristus ja kurjategija saavad olema "paradiisis" samal päeval. Kuid ilmselt ei ole Jumala Kuningriiki veel taastatud maa peal. Ja nad ei läinud Kuningriiki sel päeval. Jeesus paigutati hauakambrisse, vastavalt ettekuulutustele temast(Apostlite teod 2:32) ja ta asus "maa põues" kolm päeva ja kolm ööd (Matteuse 12:40, võrdle 16:21) peale oma surma ristil. Isegi peale ülestõusmist ütles ta: "... ärge puudutage mind, sest ma pole veel üles läinud oma Isa juure!" (Johannese 20:17). Niisiis, Jesus ei läinud taevasse selsamal päeval kui ta suri.

Seda enam lubas Jeesus kurjategijale: "Täna saad sa olema Minuga paradiisis". Vastust sellele ilmsele vasturääkivusele tuleks otsida Piibli algtekstidest. Kreeka ja juudi keelsetes käsikirjades ei ole kirjavahemärke ega isegi suuri algustähti. Kirjavahemärgid võib teisiti ümber asetada: "Tõesti ma ütlen sulle, täna pead sa minuga olema paradiisis" (Luuka 23:43). Ja tõepoolest, Rotherhami tõlkes on koma asetatud peale sõna "täna veel". See käib võimalikult hästi allteksti kohta. Kurjategija palus Jeesust, meenutada teda kohtupäeval. Ta tunnistas oma süüd ja arvestas, et ilmub seal. Ja Jeesus andis talle ebatavalise tõotuse: "Ma võin sulle öelda kohe praegust! Sa ei pea ootama selle ajani, et teada saada minu otsust sinule - sa saad olema minuga Kuningriigis".

8. Kõigest ülalpool öeldust on võimalik formuleerida olukordi, mida kurjategija ilmselt mõistis:

- Jumala Kuningriik

- Kristuse teine tulek

- Ülestõusmine ja kohus

- Vastutus

- Pääsemine läbi usu Kristusesse

- Kristuse ülestõusmine

- Kristuse laitmatus ("see inimene ei teinud midagi halba")

- Vajadus järgida Kristust (ta nimetas teda "Issand")

- Inimese patusus ("Me oleme õiglaselt hukka mõistetud").

Järelikult, ei või võtta näidet sellest inimesest, selle kinnituseks, et igaüks saab pääste, kui tal tekib väikseimgi huvi kristluse vastu; tal peab olema õpetuste alustest arusaamine, nagu sellel kurjategijal. Ilma selleta ei oleks ta saanud tõusta usu tippu, mida omas. Kristus ei lubanud teisele kurjategijale päästet, kellel oli teine suhtumine: "Kui sa oled Kristus, päästa siis ennast ja meid". See oli selline inimene, kes arvas nii: "Kui midagi ongi Jeesuse loos, ei näe ma põhjust, miks ka mina ei võiks midagi saada". Ta rääkis nii, sest ta ei teadnud õpetuse aluseid, aga teine kurjategija teadis ja sai aru oma võimatusest, saavutada päästet oma päevade lõpul, vaatamata oma huvile Kristuse õpetuse vastu.


  Back
Kodu
Next