PIIBLI Alused
Peatükk 4: Jumal Ja Surm
Inimese Loomus | Hing | Inimese Hing | Surm On Teadvusetu Olek | Ülestõusmine | Kohus | Tasustamise Koht: Taevas või Maa? | Vastutus Jumala Ees | Põrgu | Kõrvalepõige (Puhastustuli, Hing Ja Ümberkehastumine, Meie Ülestõusmine, Ülendamine) | Küsimused

Kõrvalepõige 14: Ülendamine

"Evangeelsete" kirikute hulgas eksisteerib laialt levinud usk, et Kristuse pöördumisel, ülendatakse õiglased taevasse. See usk assotseerub tihti ideega, maa hävitamisest siis. Kõrvalepõikes 9 näitasime me sellise vaate ekslikkust. Lõigus 4:7 ütlesime me samuti, et Jumala Riigi asukohaks saab olema maa, mitte taevas. Need religioossed vead põhinevad 1Tessalooniklaste 4:16,17, vääral tõlgendamisel: "Issand ise tuleb taevast alla ja Kristuses surnud tõusevad üles esmalt, selle järel meie, kes elame ja üle jääme, ühtlasi nendega pilvede peal Issandale vastu üles õhku, ja nõnda saame olla ikka ühes Issandaga".

Mitte rääkides silmnähtavast ohust, teha tõsiseid järeldusi ainult Evangeeliumi ühe lõigu põhjal, tuleb märkida, et siin ei ole viidet sellele, et õiglased ülendatakse Taevasse. Kristus tuleb enne taevast alla, kui usklikud teda näevad. Kristus hakkab igavesti valitsema Taaveti troonil, Jeruusalemas ja me jääme temaga maa peale. Seepärast ei saa olla, et me veedame temaga igaviku rippuvas asendis, kusagil taeva ja maa vahel. "Õhk" laiub üksnes mõned kilomeetrid maapinnast ja see ei saa kõlada Taevaste kohta, mis on Jumala teenistuspaigaks ja asukohaks.

Kreeka fraas, mis on Evangeeliumis tõlgitud fraasina "kistakse üles", tähendab otseselt "viiakse ära"; see ei sisalda mitte mingisugust viidet suunale. 3Moosese 6:4 ja 5Moosese 28:31 värssides, Kreeka Vanas Testamendis (Septuagint) võib seda fraasi kohata seoses kirjeldusega varastatu "äraviimisest". Seda kohtab samuti Apostlite teod 8:39,40 värssides: "Issanda Vaim võttis Filippuse ära, ja kojaülem ei näinud teda enam. Aga Filippus leiti Asdodist". Siin räägitakse, kuidas Filippus oli imelisel viisil üle kantud, ühest kohast teise.

Kui Kristus tuleb, kogunevad kõik vastutust kandvad, kohtupaika; kuid neil ei lubata endil sinna minna. Võimalik, et meid viiakse sellesse kohta otseselt õhu kaudu.

Jeesus ütles: "Sel päeval, mil Inimese Poeg ilmub ... kaks meest on väljal; üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha" (Luuka 17:30,36). See annab samuti alust mõelda ootamatust äraviimisest. Apostlid küsisid tõsimeelselt: "Kus, Issand?" Ja ta vastas neile: "Kus on korjus, sinna kogunevad ka kotkad" (Luuka 17:37). Nii nagu kotkad lendavad instinktiivselt õhus ja seejärel maanduvad seal, kus asub laip, nii tuuakse ka vastust andvad, kohta, kus nad kohtavad oma Issandat kohtus.

Me peame jälle alla kriipsutama Kristuse kohtupidamise koha tähtsust. Esimestena peavad saabuma kohtusse vastutavad, nende seast tasustatakse õiglased. Pealiskaudne Tessalooniklastele 4:16,17 värsside lugemine, võib meid viia järelduseni, et kõik vastutavad viiakse taevasse ja jäävad sinna igavesti, Kristusega koos. Aga me teame, et kõik vastutavad kogutakse kohtuks kokku, võimalik, et nad viiakse sinna õhu kaudu ja seejärel saavad oma tasu.


  Back
Kodu
Next