PIIBLI Alused
Peatükk 2: Jumala Vaim
Jumala Vaim: Määramine | Jumala Vaimsus | Püha Vaimu Anded | Annete Äravõtmine | Piibel - Ainus Autoriteet | Kõrvalepõige (Püha Vaim - On Isiksus?, Isikustamise Printsiip, Kalvinism, "Siis Saate Püha Vaimu Anni", "Tunnustähed Järgivad Neid, Kes Usuvad") | Küsimused

Kõrvalepõige 5: Isikustamise Printsiip

Võimalik, et mõned inimesed hakkavad raskustega vastu võtma selgitusi kuradi isikustamisest, sellepärast, et teda meenutatakse Piiblis nii tihti, et tekib mulje temast kui isikust ja see arvatavasti ärritab inimesi. Kuid seda võib kergelt selgitada sellega, et Piibli tunnustatud erinevuseks on esemete ja abstraktsete mõistete isikustamine; nagu tarkus, rikkus, patt, kirik ja ainult üksnes kuradi juhtumis hiilivad sisse mõned fantastilised teooriad. Järgmised näited tuuakse illustratsioonideks: -

TARKUSE ISIKUSTAMINE:

"Õnnis on inimene, kes leiab tarkuse, ja inimene, kes jõuab arusaamisele, sest sellest on rohkem kasu kui hõbedast ja rohkem tulu kui kullast! See on kallim kui pärlid, ja ükski asi, mida sa ihaldad, ei ole sellega võrreldav!" (Õpetussõnad 3:13-15).

"Tarkus ehitas enesele koja, püstitas oma seitse sammast!" (Õpetussõnad 9:1).

Need värsid, nagu ka ülejäänud peatüki osad, milles nad on, näitavad, et tarkust kehastatakse nagu naist, kuid selle pärast ei tekkinud kellelgi mõtet, et tarkus - see on sõnasõnalt naine, kes rändab mööda maad. Kõik saavad aru, et tarkus esindab eneses soovitud omadust, mida kõik inimesed tahaksid omada.

RIKKUSE ISIKUSTAMINE:

"Ükski ei või teenida kaht isandat, sest tema kas vihkab üht ja armastab teist, või hoiab ühe poole ega hooli teisest. Te ei või teenida Jumalat ja mammonat!" (Matteuse 6:24).

Siin võrreldakse rikkust isandatega. Paljud inimesed püüavad väga saada rikkust ja sel teel saada nende isandateks. Jeesus ütleb meile siin, et me ei või teha seda ja teenida vastuvõetavalt Jumalat, ühel ja samal ajal. Käsuõpetus on lihtne ja tegus, kuid keegi ei kujuta ette, et rikkus - see on inimene nimega Mammona.

PATU ISIKUSTAMINE:

"...igaüks, kes teeb pattu, on patu ori!" (Johannese 8:34). "Patt on valitsenud surmas" (Roomlastele 5:21). "Eks te tea, et kelle orjaks te hakkate sõnakuulmises, selle orjad te olete, kelle sõna te kuulate, kas patu orjad surmaks või sõnakuulmise orjad õiguseks?" (Roomlastele 6:16).

Nagu juhtumis rikkusega, võrreldakse siin pattu isandaga, aga neid, kes teeb pattu - tema orjadega. Kuid mitte ükski mõistlik nende ridade lugeja ei võta vastu Pauluse sõnu, et patt - see on inimene.

VAIMU (hinge) ISIKUSTAMINE:

"Aga kui tema, tõe vaim, tuleb, siis ta juhatab teid kõigesse tõtte, sest tema ei räägi iseenesest" (Johannese 16:13).

Siin räägib Jeesus oma apostlitele, et nad saavad Püha Vaimu ja see tõepoolest toimus Nelipühal, nagu on öeldud Apostlite teod 2:3-4: "Ja neile ilmus nagu lõhestatud tulekeeli, ja need langesid üksikult igaühe peale nende seast. Ja nad kõik said täis Püha Vaimu", mis andis neile imekspandava jõu, luua imelisi tegusid, mis kinnitasid, et nende võim tuleb Jumalalt. Püha Vaim ei olnud isiksus, see oli jõud, kuid kui Jeesus rääkis sellest, siis kasutas isikulist asesõna "tema".

SURMA ISIKUSTAMINE:

"Ja ma vaatasin, ja näe: tuhkur hobune, ja kes tema seljas istus, selle nimi oli Surm" (Ilmutuse 6:8).

IISRAELI RAHVA ISIKUSTAMINE:

"Mina ehitan sind jälle, et sa oleksid üles ehitatud, Iisraeli neitsi! Sa ehid ennast jälle trummidega ..." (Jeremija 31:4). "Ma olen küll kuulnud, et Efraim haletseb iseennast: "Sina oled mind karistanud ja ma olen saanud karistuse nagu tõrges härjavärss. Too mind tagasi, et saaksin pöörduda, sest Sina oled Issand, mu Jumal!" (Jeremija 31:18).

Nende salmide sisu näitab, et prohvet pöördub mitte tähttähelise, mittepahelise Efraimi poole, nagu inimese poole, vaid Iisraeli rahva poole, kes sellisel juhul isikustub samal kujul kui Suurbritannia, mida mõnikord kutsutakse "Britanniaks" või "John Buliks". Ei ole selliseid inimesi, nagu see naisterahvas või see meesterahvas, kuid kui neid mainitakse raamatutes või kohatakse piltidel, siis teab igaüks, et selle all mõeldakse Suurbritanniat.

KRISTUSESSE USKUJATE ISIKUSTAMINE.

"Seniks kui me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala Poja tunnetusele ning täieks meheks saame Kristuse täisea mõõtu mööda" (Efeslastele 4:13). "Üks ihu" (Efeslastele 4:4). "Aga teie olete Kristuse ihu ja igaüks omast kohast tema liikmed" (1Korintlastele 12:27). "...Kristus on koguduse pea, tema on ihu õnnistegija" (Efeslastele 5:23. "Tema (Kristus) on ihu - see on koguduse pea ... Nüüd ma olen rõõmus, oma kannatamistes teie pärast, ja mis mul veel puudub Kristuse viletsusest, selle ma täidan oma lihas tema ihu heaks, mis on kogudus" (Koloslastele 1:18,24). "Sest ma olen armukade teie pärast jumaliku armukadedusega; olen ma ju teid kihlanud ühele ainsale mehele, Kristusele, et teid esitada temale kui puhast neitsit" (2Korintlastele 11:2). "...Talle pulmad on tulnud ja tema naine on ennast valmistanud" (Ilmutuse 19:7).

Kõik need värsid oma määratlusega käivad inimeste kohta tervikuna, kes olid tõelised usklikud Kristuses ja keda mõnikord nimetati kui "kirik", kuigi seda ei peaks segi ajama mingisuguste tänapäeva kirikutega, mis on ammu lakanud olemast tõelisteks Kristusesse uskujateks.Tõelised usklikud, see tähendab neid, kes usuvad tõelistesse Piibli doktriinidesse, nimetatakse "puhtad neitsid", mis tähendab samal ajal selle elu puhtust, mida nad peaksid elama; ja kehaliselt näitama sobivust, sest et nagu loomulik keha omab palju funktsioone, nii ka tõelisel kirikul on suur vastutus ja ta teostab erinevaid funktsioone. Kui kirikut nimetatakse "kehaks", siis ei aja mitte keegi teda segi mingisuguse isikuga; inimesed ei tunnista samuti kuradit või saatanat mingisuguse taevaliku "koletisena" või langenud inglina, kui sõnad olid õieti tõlgitud või kui mehed ja naised ei võtnud valesid ideid, mis tulenesid möödunud päevade valedelt kirikutelt.

Adopteeritud Robert Robertsi raamatust "Ristirahva eksisammud".


   Back
Kodu
Back