BIBLICKÉ Základy
Kapitola 4: Bůh a smrt
Povaha člověka | Duše | Duch člověka | Smrt je stav nevědomí | Vzkříšení | Soud | Místo odměny: nebe, nebo země? | Zodpovědnost Bohu | Peklo | Otázky

4.7 Místo odměny: nebe, nebo země?

Vedle výše zmíněných důvodů musí každý, kdo má stále ještě pocit, že Boží království (tj. slíbená odměna) bude spíše lokalizováno v nebi než na zemi, objasnit i následující skutečnosti:

  • Tzv. „modlitba Páně“ prosí o příchod Božího království (tj. modlí se za návrat Krista) a o to, aby se Boží vůle realizovala na zemi, stejně jako je tomu nyní v nebi (Mt 6,10). Modlíme se tedy vlastně za příchod Božího království na zem. Je tragédií, že se tisíce lidí modlí bezmyšlenkovitě každý den tato slova a přitom stále věří, že Boží království je už nyní plně ustaveno na nebesích a že země bude zničena.

  • „Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví“ (Mt 5,5) – tedy nikoli: „… neboť jejich duše přijdou do nebe“… To též odkazuje k Žalmu 37, jehož celkové vyznění podtrhuje, že konečná odměna spravedlivých bude na zemi. Právě na těch místech, kde si svévolníci užívali své dočasné nadvlády, se dostane spravedlivým náhrada v podobě věčného života a vlastnictví téže země, kde kdysi dominovali ti špatní (Ž 37,34-35). „Pokorní obdrží zemi… požehnaní obdrží zemi… spravedliví obdrží zemi a budou v ní bydlet navždy“ (Ž 37,11+22+29).

  • „David… zemřel a byl pohřben… nevstoupil na nebe“ (Sk 2,29+34). Petr naopak vysvětluje, že jeho naděje spočívá ve vzkříšení mrtvých při Kristově návratu (Sk 2,22-36).

  • Země je arénou pro Boží konání s lidstvem: „Nebesa, ta patří Hospodinu, zemi dal však lidem“ (Ž 115,16).

  • Zj 5,9-10 se vztahuje k vidění o tom, co budou spravedliví zpívat po příznivém výsledku soudu: „(Kristus) nás učinil královským kněžstvem našeho Boha a ujmeme se vlády nad zemí“. Tento obraz vládnutí v Božím království na zemi je zcela vzdálen od vágní představy, že si budeme užívat „štěstí“ kdesi na nebesích.

  • Proroctví z 2. a 7. kapitoly Daniela nastiňují posloupnost politických mocností, které budou nakonec vystřídány při Kristově návratu Božím královstvím. Území tohoto království bude „pod celým nebem" a zaplní „celou zemi“ (Da 7,27; 2,35; srovnej též v. 44). Toto věčné království „bude dáno lidu svatých Nejvyššího“ (Da 7,27); jejich odměnou je tedy věčný život v tomto království, umístěném na zemi, tedy pod nebem.


  Back
Home
Next