Osnove BIBLIJE
Studij 1: Bog
Božje postojanje | Božja osobnost | Božje ime i karakter | Anđeli | Osvrt ("Bog je Duh", Upotreba Božjeg Imena, Božje objavljivanje) | Pitanja

1.4 Anđeli

Sve što smo razmatrali dosada u ovom Studiju je udruženo u razmatranju o anđelima:

  • fizička, osobna bića
  • koji nose Božje Ime
  • sredstva kroz koja Božji Duh radi da izvrši Njegovu volju
  • u skladu s Njegovim karakterom i namjerom
  • i time Ga objavljuju.

Mi smo pomenuli u Studij 1.3 da jedna od najobičajnih hebrejskih riječi prevedenih 'Bog' je 'Elohim', koja u stvari znači 'moćni pojedinci'; ovi 'moćni pojedinci' koji nose Božje Ime se mogu djelotvorno nazvati 'Bog' zbog njihovu blisku povezanost s Njim. Ova bića su anđeli.

Zapis o stvaranju svijeta u 1Moj. nam govori da je Bog kazao određenih zapovijedi oko stvaranja, "i bi tako". Anđeli su bili ti koji su izvršavali ove zapovijedi:

"Anđeli njegovi, koji ste silni krijepošću izvršujete riječ njegovu slušajući glas riječi njegove" (Ps.103:20).

Stoga je logično pretpostaviti kad čitamo gdje 'Bog' stvara svijet, da je ova radnja zaista bila izvršavana od anđela. Jov 38:4-7 također nagovještava ovo. Sada je valjano vrijeme rezimirati događaje stvaranja prema zapisu 1Moj.1:

Dan 1 "reče Bog: neka bude svjetlost. I bi svjetlost" (v.3)

Dan 2 "reče Bog: neka bude svod (nebeski šir) posred vode, da rastavlja vodu (na zemlji) od vode (u oblaka)... i bi tako" (v.6,7)

Dan 3 "reče Bog: neka se sabere voda što je pod nebom... i neka se pokaže suho. I bi tako" (v.9)

Dan 4 "reče Bog: neka budu vidjela na (nebu)... I bi tako" (v.14,15)

Dan 5 "reče Bog: neka vrve po vodi žive duše, i ptice neka lete... I stvori Bog... sve žive duše" (v.20,21) - tj. "i bi tako"

Dan 6 "reče Bog: neka zemlja pusti iz sebe duše žive... stoku i sitne životinje... I bi tako" (v.24).

Čovjek bijaše stvoren tog istog šestog dana. Reče "Bog: da načinimo čovjeka po svojemu obličju, kao što smo mi" (1Moj.1:26). Mi smo komentirali o ovom stihu u Studij 1.2. Za sada, želimo zabilježiti da se "Bog" ovdje ne odnosi na Samoga Boga osobno - "da načinimo čovjeka" pokazuje da se 'Bog' odnosi na više no jedno lice. Hebrejska riječ ovdje prevedena 'Bog' je 'Elohim', sa značenjem 'Moćne Jedinke', s preporukom na anđele. Činjenica da su nas anđeli stvorili po svom obliku znači da oni imaju istu tjelesnu pojavu kao i mi. Oni su stoga veoma stvarna, dopirljiva, tjelesna bića, koja dijele istu prirodu kao i Bog.

'Priroda' se u ovom smislu odnosi na ono što netko u osnovi jest zbog svoje fizičke strukture. U Bibliji postoje dvije 'prirode'; po samom značenju riječi nije moguće istodobno imati obje ove prirode.

Božja priroda ('Božanstvena priroda')

Ne može griješiti (savršen) (Rim.9:14; 6:23 cp. Ps,90:2; Mt.5:48; Jak.1:13)

Ne može umrijeti, tj. besmrtan (1Tim.6:16)

Pun moći i energije (Is.40:28).

Ova je priroda Boga i anđela, i koja je bila dana Isusu nakon njegova uskrsnuća (Djela 13:34; Otk.1:18; Heb.1:3). Ova je priroda koja je nama obećana (Lk.20:35,36; 2Pet.1:4; Is.40:28; cp. v.31).

Ljudska priroda

Iskušavan na grijeh (Jak.1:13-15) izopačenim naravnim umom (Jer.17:9; Mk.7:21-23)

Osuđen na smrt, tj. smrtni (Rim.5:12,17; 1Kor.15:22)

S veoma ograničenom silom, i fizički (Is.40:30) i duševno (Jer.10:23).

Ova je priroda koju svi ljudi, dobri i loši, sada posjeduju. Kraj te prirode je smrt (Rim.6:23). Tu je prirodu Isus imao za vrijeme svog smrtnog života (Heb.2:14-18; Rim.8:3; Iv.2:25; Mk.10:18).

Na žalost engleska je riječ 'priroda' prilično blijeda; možemo je upotrijebiti u rečenici kao 'John je darežljive prirode - naprosto nije mu u prirodi biti zao; ali može biti prilično ponosan na svoj auto, što je pretpostavljam, tek ljudska narav'. Ovako nećemo upotrebljavati riječ 'priroda' u ovim studijima.

ANĐEOSKA POJAVLJIVANJA

Pošto su anđeli Božje prirode, moraju biti bezgrešni i stoga ne mogu umrijeti - budući da grijeh donosi smrt (Rim.6:23). Oni moraju imati doslovno, fizički oblik postojanja. Iz ovog su razloga anđeli kadgod bi se pojavljivali na zemlji izgledali kao obični ljudi:

-Anđeli su došli Abrahamu da mu kažu Božje riječi; oni su opisani kao "tri čovjeka", kojih je Abraham prvotno tretirao kao ljudska bića, pošto takva im je bila i pojava: "Da vam donesemo malo vode i operite noge, te se naslonite malo pod ovijem drvetom" (1Moj.18:4).

-Dvojica od tih anđela su onda pošla Lotu u gradu Sodoma. Opet, oni su bili prepoznati tek kao ljudi oboje od Lota i naroda Sodoma. "Dođoše dva anđela u Sodom", kojih je Lot pozvao da prenoće kod njega. Ali su ljudi Sodoma došli u njegovu kuću, pitajući prijetećim načinom "gdje su ljudi što dođoše sinoć k tebi?". Lot je preklinjao, "ne dirajte u one ljude". Nadahnuti zapis ih također naziva "ljude": "ona dva čovjeka (anđela) digoše ruke" i spasiše Lota; "Tada ona dva čovjeka rekoše Lotu... Gospod (nas posla) da... zatremo" Sodom (1Moj.19:1,5,8,10,12,13).

Novozavjetni komentar o ovim događajima potvrđuje da su anđeli u obliku ljudi: "Gostoljublja ne zaboravljajte: njime neki (pr. Abraham i Lot), i ne znajući, ugostiše anđele" (Heb.13:2).

-Jakob se svu noć rvao s nepoznatim čovjekom (1Moj.32:24), za kojeg nam se kasnije kaže da je bio anđeo (Os.12:4).

-Dva čovjeka u blistavoj bijeloj odjeći bijahu nazočni kod uskrsnuća (Lk.24:4) i uzašašća (Djela 1:10) Isusa. Ovo su očito bili anđeli.

-Uzmi u obzir implikaciju "po mjeri čovječijoj, koja je anđelova" (Otk.21:17 Karadžić).

ANĐELI NE GRIJEŠE

Pošto su anđeli Božje pirirode, oni ne mogu umrijeti. Budući da grijeh donosi smrt, slijedi stoga da oni ne mogu griješiti. Izvorna grčka i hebrejska riječ prevedene 'anđeo' znače 'glasnik'; anđeli su glasnici ili sluge Bogu, pokorni Njemu, stoga je nemoguće razmišljati o njima da su grešni. Tako grčka riječ 'agelos' koja je prevedena 'anđeli' također je prevedena 'glasnici' kada je riječ o ljudskim bićima - pr. Ivan krstitelj (Mt.11:10) i njegovi glasnici (Lk.7:24); Isusovi glasnici (Lk.9:52) i ljudi koji su uhodili u Jerihon (Jak.2:25). Moguće je, dakako, da 'anđeli' u smislu ljudskih glasnika mogu griješiti.

Slijedeći pasusi jasno pokazuju da su svi anđeli (ne smo neki od njih!) po prirodi pokorni Bogu, i stoga ne mogu griješiti:

"Gospod na nebesima postavi prijesto svoj, i carstvo njegovo svijem vlada (tj. ne može biti nikakve bune protiv Boga na Nebu). Blagosiljajte Gospoda anđeli njegovi, koji ste silni krijepošću izvršujete riječ njegovu slušajući glas riječ njegove. Blagosiljajte Gospoda sve vojske njegove, sluge njegove, koje tvorite volju njegovu" (Ps.103:19-21).

"Hvalite ga, svi anđeli njegovi... vojske njegove" (Ps.148:2)

"Svi ti (anđeli) zar nisu služnički duhovi što se šalju služiti za one koji imaju baštiniti spasenje?" (Heb.1:13,14).

Ponavljanje riječi "svi " pokazuje da anđeli nisu podijeljeni na dvije grupe, jednu dobru a drugu grešnu. Važnost jasnog razumijevanja prirode anđela je ta da je nagrada vjernicima dijeliti njihovu prirodu: "oni koji se nađoše dostojni... niti se žene niti udaju... ni umrijeti više ne mogu: anđelima su jednaki" (Lk.20:35,36). Ovo je bitna poenta za shvaćanje. Anđeli ne mogu umrijeti: "Smrt... nema vlast nad anđelima" (Heb.2:16 Diaglott margin). Ako anđeli mogu griješiti, onda oni koji se nađu dostojni nagrade kod Kristova povratka će također još uvijek biti kadri griješiti. A budući da grijeh donosi smrt (Rim.6:23), oni stoga ne bi imali život vječni; ako imamo mogućnost griješiti, imamo i sposobnost umrijeti. Tako kazati da anđeli mogu griješiti čini Božje obećanje vječnoga života besmislenim, budući da je naša nagrada dijeliti prirodu anđela. Preporuka o "anđelima" (Lk.20:36) pokazuje da ne postoji nikakva kategorizacija anđela na dobre ili grešne; postoji samo jedna kategorija anđela.

Ako anđeli mogu griješiti, onda je Bog ostavljen nemoćan pravedno djelovati u našim životima i aferama svijeta, budući da je On objavio da djeluje kroz Svoje anđele (Ps.103:19-21). Oni su 'načinjeni Duh' od Boga u smislu da On postiže sve stvari sa Svojim duhom/silom, djelujući kroz anđele (Ps.104:4). Da Mu oni mogu biti nepokorni je stoga jedna nemogućnost. Kršćanin se treba dnevno moliti da Božje Kraljevstvo dođe na zemlju, da se Njegova volja izvršava ovdje kao što se to sada čini na nebu (Mt.6:10). Ako su se Božji anđeli trebali natjecati s grešnim anđelima na nebu, onda se Njegova volja nije mogla u potpunosti izvršavati ondje, i stoga isto bi se stanje zadržalo u Božje buduće Kraljevstvo. Provesti vječnost u svijet koji bi bio neprestano bojište između grijeha i poslušnosti teško da je jedno ohrabrujuće očekivanje, ali to, dakako, nije slučaj.

ANĐELI I VJERNICI

Postoji dobar razlog vjerovanju da svaki istinski vjernik ima anđele - možda jednog posebnog - koji im pomaže u njihovim životima:-

-"Anđeli Gospodnji stanom stoje oko onijeh koji se njega boje, i izbavljaju ih" (Ps.34:7).

-"ovi... najmanji... što vjeruju u mene (tj. slabašni učenici - Zah.13:7 cp. Mt.18:6,10)... anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega" (Mt.18:6,10).

-Rani su kršćani jasno vjerovali da je Petar imao anđela čuvara (Djela 12:14,15).

-Narod Izraela je prošao kroz Crveno more, i bijahu vođeni anđelom kroz pustinju prema obećanoj zemlji. Prolazak kroz Crveno more predstavlja naš baptizam u vodi (1Kor.10:1), pa tako nije nerazumno pretpostaviti da smo mi nakon toga, također, vođeni i pomagani od anđela kao što putujemo kroz pustinju života k obećanoj zemlji Božjeg Kraljevstva.

Ako anđeli mogu biti zli u smislu da su grešni, onda ovakva obećanja o anđeoskoj upravi i utjecaju u našim životima postaju prokletstvo umjesto blagoslov.

Mi smo vidjeli, onda, da su anđeli bića...

-s Božjom vječnom prirodom i tjelesnom pojavom

-koja ne mogu griješiti

-koja uvijek izvršavaju Božje zapovijedi

-i su sredstva kroz koja govori i djela Božji duh/sila (Ps.104:4).

ALI...?

Mnoge "kršćanske" crkve imaju predodžbu da anđeli mogu griješiti, i da sada postoje grešni anđeli koji su odgovorni za grijeh i poteškoće na zemlji. Mi ćemo raspravljati ovo pogrešno shvaćanje potpunije u Studij 6. Za sada ćemo načiniti slijedećih poenta:-

-Moguće je da je bilo prethodnog stvaranja od našeg, tj. onog zabilježenog u Postanku 1. Također je pojmljivo da su nazočni anđeli došli do spoznaje "što je dobro što li zlo" (1Moj.3:5) bivanjem u sličnom stanju u kakvom smo mi u ovom životu. Da su neka bića koja su živjela u to doba griješila se ne da odrediti; ali je sve ovo nagađanje kojemu se ljudski umovi vole prepuštati. Biblija nam govori ono što trebamo znati o sadašnjem stanju, koje je da nema nikakvih grešnih anđela; svi su anđeli potpuno pokorni Bogu.

-Ne može biti nikakvih grešnih anđela na nebu, budući da su Božje oči "čiste... da ne može... gledati zla" (Av.1:13). Sličnim stilom, Ps.5:4,5 objašnjava: "u tebe nema mjesta ko je zao. Bezbožnici neće izaći pred oči tvoje" u Božjem nebeskom mjestu prebivanja. Ideja o ustanku protiv Boga na nebu od grešnih anđela prilično proturječi utisku kojeg ovi stihovi daju.

-Grčka riječ prevedena "anđeo" znači "glasnik" i se može odnositi na ljude, kao što smo pokazali. Ovakvi ljudski "glasnici" mogu, dakako, griješiti.

-Da postoje zla, grešna bića koja se mogu okriviti za sve negativne pojave života je jedno od najobičajnih vjerovanja držanim u paganizmu. Na sličan način paganske ideje koje se tiču Božića koje su unišle u ono što prolazi kao 'kršćanstvo', također, imaju te paganske predodžbe.

Postoji samo šačica biblijskih pasusa koji se mogu pogrešno shvatiti u podršci ovoj ideji o grešnim anđelima da su sada u postojanju. Ovim pasusima se ne može dopustiti da protuslove izobilju biblijskog učenja suprotnosti koje je iznijeto.


  Back
Home
Next