Ifishinte Fya Muli Baibele
Isambililo 11: Umweo Muli Kristu
Ukulondolola | Umushilo | Ukuboomfya Amaka | Amashiwi Ya Buteeko | Amaliila Ye Sonde | Ukusambilila Baibele | Ipepo | Ukubila | Umweo Mu Lukuta | Ukumokaula Umukate | Icupo | Isenge | Amepusho

Isambililo 11: Amepusho

Please enter your name:
email (required):
 1. Bushe musango nshi wa kucinja uko ukulingile ukucitika mu mweo wa muntu ukushinguluka inshita ya lubatisho?

 2. Bushe 'umushilo' cinshi upilibula?
  Ukukaanakwata ukuumfwana na bashatetekela
  Ukuba uwapaatuka ukufuma ku lubembu no kuya ku fintu fyakwa Lesa
  Ukuya ku cilonganino
  Ukucita icisuma kuli bambi.

 3. Bushe ni ncito sha musango nshi ishishalinga ku Mwina Kristu wa cine?

 4. Bushe amashiwi 'uwa mushilo' na 'ekelesia' cinshi yapilibula?

 5. Bushe mashiwi nshi pali aya ayalakonkapo yali ya cine pamulandu wa kumokaula umukate?
  Ifwe tulingile ukucita cene nangu cila mulungu
  Ifwe tulingile ukucita cene umuku umo mu mwaka pa nshita ya Cakucilila
  Umukate no mwangashi fipilibukila mu mubili utuntulu no mulopa wakwa Yesu
  Umukate no mwangashi fimininako umubili no mulopa wakwa Yesu.

 6. Bushe mashiwi nshi pali aya ayalakonkapo yali ya cine pamulandu wa cupo?
  Ifwe tulingile ukuupana fye na batetekela ba cine
  Ukulekana mu cupo kwalisuminishiwa ku batetekela
  Abatetekela abaupana abo abakwete abenamwabo abashatetekela balingile ukwesha ukwikala na bene
  Mu cupo, umwaume emininako Kristu no mwanakashi emininako abatetekela.

 7. Bushe abanakashi balingile ukusambilisha mukati ka ekelesia?

 8. Bushe iwe nga walibatishiwa panuma ya kwishiba icine, uli no kutwalilila ukuba ne senge ne filonganino ifyo ifishisambilisha icine cituntulu?


  Back
Home
Next