Ifishinte Fya Muli Baibele
Isambililo 11: Umweo Muli Kristu
Ukulondolola | Umushilo | Ukuboomfya Amaka | Amashiwi Ya Buteeko | Amaliila Ye Sonde | Ukusambilila Baibele | Ipepo | Ukubila | Umweo Mu Lukuta | Ukumokaula Umukate | Icupo | Isenge | Amepusho

11.2.3 Amaliila Ye Sonde

Pamulandu wa kubulwa kwaliko ukwa kwampana kwa cine na Lesa ne subilo lya mpomfu pa fyakuntanshi, isonde lyalipanga imisango iishingapeendwa iya kufwailamo amaliila. Balya abo abafwaya ukusekesha umubili wa munofu balingile ukutalukwa kuli balya abo abeesha ukukuula amano ya bumupashi. ''Umubili wa munofu ukuumbwa ukukaana Umupashi, no Mupashi ukukaana umubili wa munofu'' (Abena Galatia 5:17). Pamulandu wa kupinkana uku ukutuntulu, cene cili icishingacitika ukulondolola ukuti ifwe mu mano yatuntulu kuti twapeela inshila ku mubili wa munofu kabili no kuitunga ukulakonka Umupashi. Isonde lyapangwa ukushinguluka ''ulunkuumbwa lwa mubili wa munofu, no lunkuumbwa lwa menso, na mataki ya mweo'' (1 Yohane 2:16). ''Eico uyo onse ukaba cibusa we sonde ali mulwani wakwa Lesa'' (Yakobo 4:4). Ukukwata bacibusa abe sonde, ukutamba amafilimu na fimbipo e kuba ''cibusa we sonde''. Ukufwaya kwe sonde kukapita bwangu, na balya abo abaikuminisha kwi sonde mu mweo uyu bakapita pamo na lyene (1 Yohane 2:15-17). ''Isonde (ekutiila abantu) ilya bashipepa'' likoonaulwa pa kwisa kwa cibili (2 Petro 2:5), pa kumona ukuti ''isonde lyonse lyalaala mu bubifi'' (1 Yohane 5:19). Ifwe nga tuli no kutaluka ukufuma ku bonaushi bulya, ifwe tufwile ukuba ''abashili be sonde'' (Yohane 17:16 pashanya Ukusokolola 18:4).

Inshila she sonde ishingi ishakusansamusha umubili wa munofu shabiikamo ukucita ifi pa mutengo wa bumi bwa mubili: ukupeepa fwaka, ukunwa imiti ikola no kunwa sana ubwalwa fili filangililo fya ici. Ubumi bwesu ubwa mubili, ulupiya lwesu, na fyonse ifyo ifwe twakwata icine cine fyakwa Lesa. Eico ifwe tatuli abantungwa ukuboomfya ifintu ifi ngefyo fye ifwe twafwaya, lelo tufwile ukucita nga bakasunga ba fintu Lesa aapeela ifwe. Ifwe tukepushiwa ukupeela ilyashi palwa kusunga kweesu kwafiko pa cipuna ca bupingulo (Luka 19:12-26). Imisango pamo nga ukupeepa fwaka no kunwa ubwalwa ili koonaula kwa fyonse fibili indalama no bumi. ''Bushe imwe tamwaishiba ukuti imwe muli itempele lyakwa Lesa, no kuti Umupashi wakwa Lesa waikala muli imwe? Umuntu onse nga akowesha itempele lyakwa Lesa, Lesa akoonaula wene...umubili wenu e tempele lya Mupashi wa Mushilo uyo uli muli imwe...imwe tamuli benu mwebene...imwe mwalishitwa no mutengo: eico mupeele Lesa ubukata mu mubili wenu''(1 Abena Korinti 3:16,17; 6:19,20). Eico ukoonaula umubili ukupitila mu misango pamo nga ukupeepa fwaka kuli mulandu ukalamba.

Lelo, cene cili icaishibikwa ukuti ngacakuti imisango pamo nga iyi yaapangilwe intanshi ya kupilibuka, cene tekuti cibe icingacitika ukutoba yene mu nshita imo ifye. Icintu icakwenekelwa cili kwishiba kwa bubi bwa musango uyu, no kuboomba ukwingacitika pa kulesha wene. Ifyakupamfya mu mweo uyu filingile ukucimfiwa lyonse mu kubutukila ku Cebo cakwa Lesa ne pepo, ukucila ukuboomfya umusango onse uwa muti wa buntunse uwa kutuusha.


  Back
Home
Next