Ifishinte Fya Muli Baibele
Isambililo 11: Umweo Muli Kristu
Ukulondolola | Umushilo | Ukuboomfya Amaka | Amashiwi Ya Buteeko | Amaliila Ye Sonde | Ukusambilila Baibele | Ipepo | Ukubila | Umweo Mu Lukuta | Ukumokaula Umukate | Icupo | Isenge | Amepusho

11.2.2 Amashiwi Ya Buteeko

Ukwiluka bwino, ne citetekelo icakosa, palwa kwisa kwa Bufumu bwakwa Lesa capilibula ukuti ifwe tuli no kwishiba ukuti ubuteeko bwa buntunse tabuli na maka ya kuleeta ubusuma ubwapwililila. Eico konse ukuibiika mu mashiwi ya buteeko bwa buntunse kuli ukwapusana ne subilo lya Bufumu. Yesu aaseseme ukuti ifintu fikabipa ukufuma mu kubipa ukuya mu kubipa ukwacilapo mu ''nshiku sha kupelekesha'' intanshi fye ya kwisa kwakwe (Luka 21:9-11, 25-27). Cene tacili icingacitwa ukutetekela amashiwi yakwe kabili pa nshita imo ine ukwesha ukuwamya umusango we sonde ukupitila mu mashiwi ya buteeko bwa buntunse nangu utubungwe twa kwafwilisha. Umulumbe wa Umwina Samaria musuma ulangilila ifyo Abena Kristu balingile ukwafwilisha isonde ilyashingulukako - ukucita icisuma ku bantu bonse ngefyo inshita ingasuminisha (Abena Galatia 6:10).

Icalembwa palwa batetekela bantanshi calanga bene ukuba abaipeela ku kwikala umweo wa bumupashi mu kwenekela kwa kubwela kwakwa Kristu, icikalamba ukulanga ukusakamana kwabo pe sonde ilyashingulukako ukupitila mu kubila kuli bene. Takuli icalembwa palwa bene ukulanda pa mafya ya mikalile, ubunonshi nangu amashiwi ya buteeko palwe sonde ilyashingulwike bene.

''Cene tacili mu muntu uyo uwenda ukutungulula intampulo shakwe'' (Yeremia 10:23); ukwishiba ububi butuntulu no kuluba kwa musango wa buntunse capilibula ukuti ifwe tukeshiba ukuti ubutungulushi bwa bantunse buli ubushalinga pa bantu bakwa Lesa. Eico ukusala kuli ukushalingana no kwiluka kwa cine palwa ici. ''Uwapulamo ateeka mu bufumu bwa bantu, no kupeela bwene kuli onse untu wene atemwa'' (Daniele 4:32). Eco bakateeka ba buntunse mu kupelekesha bapeelwa amaka yabo kuli Lesa (Abena Roma 13:1); eico ukusala mu musango wa kuteeka uwakuisalila kuti kwasanshamo ukusala kwa kukaanya umuntu uyo Lesa asalile ukuba mu maka ya kuteeka. Eco cene calilembwa ukuti Lesa aapeele inko shimo mu kutungulula kwakwa Nebukadnesari imfumu ya Babiloni (Yeremia 27:5,6).

Pamulandu wa kwishiba kweesu ukuti Lesa apeela inko mu minwe ya bakateeka bashiko, ifwe tulingile ukuba abacenjela sana ukuba abekalacalo abawama, ukwikala mu mafunde ya calo ico ifwe twikalamo, kano yene nga yapinkana na mafunde yakwa Kristu. ''Lekeni umweo onse ube uwanakila ku maka ayaasansuka ukucilapo...amaka ayo ayalipo yasontwa kuli Lesa...pa mulandu uyu imwe mupeele umutuulo (imisoonko) pamo...eico mupeele kuli bonse amalipilo: umutuulo kuli uyo umutuulo uli no kulipilwa...umucinshi kuli uyo umucinshi'' uli no kulipilwa (Abena Roma 13:1-7).

Eico ukuibiika kwa beetwa utubungwe twa bena Kristu mu misango ya kutaalika ku mashiwi ya buteeko no kukaana umusoonko cili kulangilila kwa kusuula kwabo ku mufulo ukwa fipoope fituntulu ifi ifya Baibele. Lelo, icilangililo cakwa Petro ica kutwalilila ukubila Kristu ilyo aleshiwa ku Buteeko ukucita ici, cili kulangilila kwa ifyo ifwe twinganakila fye amafunde ya buntunse lintu yene tayapinkene na mafunde yakwa Kristu: ''Nga cene cili icalungama mu cinso cakwa Lesa ukumfwila kuli imwe ukucila kuli Lesa, imwe mupingule'' (Imilimo 4:17-20; 5:28,29).

Imibeele ya Bamunyina muli Kristu (Christadelphian) pa mulimo wa kupatikishiwa uwa bashilika mu myaka ya nomba ili cilangililo cimbi ica ici.


  Back
Home
Next