BIBLIA Alapvető
Tanulmány 4: Isten és halál
Az ember természete | A Lélek | Az ember lelke | A Halál az Öntudatlanság | A Feltámadás | Az Ítélet napja | A megjutalmazás helye: Menny vagy Föld? | A felelősség Isten iránt | Pokol | Hozzáfűzés (Purgatórium, Szellem és Reinkarnáció, Milyen természetben leszünk feltámasztva?, Az 'Elragadtatás') | Kérdései

14. Hozzáfűzés: Az 'Elragadtatás'

Létezik egy egész világon elterjedt hiedelem az Evangélikus Egyházak tanításai alapján, miszerint az igazságosak el lesznek ragadtatva a mennybe Krisztus visszatérésekor. Ez az elképzelés gyakran összefüggésbe van hozva azzal a feltevéssel, hogy a föld akkor el lesz pusztítva. Láttuk a 9. Hozzáfűzésben, hogy ez lehetetlenség. A 4.7-es Tanulmányban is bemutattuk, hogy a megjutalmazás színhelye a Föld és nem a menny. Ezek a téves hiedelmek az 1Thessz.4:16,17 téves értelmezésére vannak alapozva: "az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk".

Eltekintve a bizonyos veszélyétől annak, hogy egy ilyen jelentős tantételt a Bibliának pusztán egyetlen versére alapoztak, fel kellene, hogy tünjön, hogy itt nincs semmilyen említés az igazéletűek mennybe ragadtatásáról. Krisztus alászáll a mennyből, mielőtt a hívek találkoznak vele. Krisztus Jeruzsálemben, Dávid .trónján fog uralkodni mindörökké, mi pedig itt leszünk vele a Földön. Lehetetlen, hogy mi eltöltsük az örökkévalóságot vele ég és föld között fennakadva. A ‘levegő’ a föld felszínétől csupán néhány kilométerre terjed ki, tehát ez nem vonatkozhat a Mennyre, Isten lakóhelyére.

A görög szó, amely elragadtatásnak van fordítva semmilyen speciális irányra nem utal. Előfordul a 3Móz.6:4-ben és az 5Móz.28:31-ben a görög Ószövetségben, a Septuagintában, ahol a rabolt javak elhurcolásáról van szó. ApCsel.8:39-ben szintén előfordul: "az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember... Fülöp pedig Azótoszba került". Kifejezi, hogyan került Filip csodálatos módon egyik helyről a másikra itt a földön.

Amikor Krisztus visszatér a felelősségteljesek összegyülekeznek az ítélet színhelyére, nem lesz rájuk hagyatva, hogy maguk tegyék meg oda útjukat. Lehetséges, hogy a közlekedési eszköz számunkra arra a helyre, szó szerint a levegő lesz.

Krisztus azt mondta: "azon a napon... amelyen az Emberfia megjelenik... ketten lesznek a mezőn az egyik felvétetik, a másik otthagyatik" (Lk.17:30,36). Ez a hirtelen elragadtatás ugyanazt a képet nyújtja. A tanítványok megkérdezték, "Hol Uram? Ő pedig így felelt: "Ahol a tetem odagyűlnek a saskeselyűk is" (Lk.17:37). Amint a saskeselyűk ösztönösen repülnek a levegőben, majd leszállnak a földre, ahol a tetemek vannak, ugyanúgy a felelősséggel tartozóak arra a helyre hozatnak, ahol találkozni fognak Urukkal az ítélet végett.

Ismételten szükséges hangsúlyozni a Krisztus ítélőszékéről szóló tan fontosságát: szükséges, hogy az ítéletre jogosultak először megjelenjenek ott, mielőtt a köztük levő igazak megkapják jutalmukat. Az 1Thessz.4:16,17 felületes olvasása arra a következtetésre vezethet minket, hogy minden felelősséggel tartozó el lesz ragadtatva a levegőbe, és ott marad örökre Krisztussal. Ezzel szemben a felelősségteljesek össze fognak gyülekezni az ítélet színhelyére, lehetséges, hogy a levegő által fognak odakerülni, majd megkapják jutalmukat.


  Back
Home
Next