مبانيانجيل
فصل 3: وعده هاي خدا
مقدمه | وعده هاي بهشتي | وعده هاي خدا به نوح | وعده هاي خدا به ابراهيم | وعده هاي خدا به داود | پرسش‌ها

فصل 3: پرسش‌ها

لطفا نام خود را وارد  کنيد:
ايميل شما (ضروری ):
 1. كداميك از وعده هاي خداوند يك نزاع دائم بين گناه و راستي را پيش بيني مي كند؟
  وعده هايي كه به نوح داده شد.
  وعده هايي كه در بهشت داده شد.
  وعده هايي كه به داود داده شد.
  وعده هايي كه به ابراهيم داده شد.

 2. كداميك از جملات زير در رابطه با وعده هايي كه در بهشت داده شده صحيح مي باشند؟
  ذريه مار شيطان مي باشد
  مسيح  و صالحان ذريه زن هستند
  ذريه مار توسط مسيح بطور موقت مجروح شد
  ذريه زن بواسطه  مرگ مسيح زخمي شد

 3. ذريه ابراهيم در كجا زندگي ابدي خواهد داشت؟
  در بهشت
  در بيت المقدس
  در زمين
  زماني در زمين و زماني در بهشت

 4. كداميك از موارد ذيل به داود وعده داده شده بود؟
  كه نواده بزرگش براي هميشه حكومت خواهد كرد
  كه ذريه‌اش در بهشت ملكوتي خواهد داشت
  كه ذريه‌اش پسر خداوند خواهد بود
  كه ذريه‌اش، مسيح، قبل از زاده شدن در زمين در بهشت زندگي خواهد كرد.


  Back
Home
Next