PIIBLI Alused
Peatükk 7: Jeesuse Päritolu
Vana Testamendi Kuulutus Jeesusest | Sündimine Neitsist | Kristuse Koht Jumala Plaanis | "Alguses Oli Sõna" (Johannese 1:1-3) | Kõrvalepõige (Ajalooline Jeesus, "Ma Tulin Taevast Alla", Kas Jeesus Lõi Maa ?, "Enne Kui Aabram Sündis, Olin Mina" (Johannese 8:58), Melhisedek) | Küsimused

7.2 Sündimine Neitsist

Kristuse eostumise ja sünni kirjeldamine läheb lahku arutlustest Tema olemasolust kuni selle ajani. Need inimesed, kes jagavad vale teooriat "kolmainsusest", on sunnitud tulema järeldusele, et ühel ajal oli taevas olemas kolm olevust ja seejärel üks neist haihtus ja mingil moel muutus embrüoks Maarja üsas, jättes seejuures kaks kaaslast taevasse. Nagu me juba märkisime on Pühakirjas öeldud, et iga eksistents, kaasa arvatud Jumal, on füüsiline eksisteerimine, kehalises vormis. Järelikult tuleb meil jõuda kinnituseni, et Kristus laskus mingil viisil füüsiliselt taevast alla ja sisenes Maarja ihusse. Kogu see keeruline teoloogia on väljaspool Pühakirja piire. Kõik öeldu Kristuse algusest ei anna mingil moel alust arvata, et Ta lahkus füüsilisel kujul taevast ja sisenes Maarjasse. Sellele oletusele puuduv kinnitus on kolmainsuse teooria suureks "puuduvaks lüliks".

Ingel Gaabriel ilmus Maarja juurde teatega: "Sa saad käima peale ning tood ilmale poja ja paned temale nimeks Jeesus. Tema saab suur olema ja Teda peab hüütama Kõigekõrgema Pojaks ..." Aga Maarja ütles Inglile: "Kuidas see võib sündida, kuna ma mehest ei tea?" (s.t. ta oli neitsi). Ingel vastas ning ütles temale: "Püha Vaim tuleb su peale ja Kõigekõrgema vägi varjab sind; sellepärast peab ka Püha, kes sinust sünnib, nimetatama Jumala Pojaks" (Luuka 1:31-35).

Mitmekordselt kinnitatakse, et oma sündimises saab Jeesus olema Jumala Poeg. Selge, et Jumala Poeg ei eksisteerinud enne Oma sündimist. Tuleb jälle ära märkida mitmel kohal tulevast ajavormi, näiteks, "Ta saab suur olema". Kui Jeesus oleks juba sel ajal füüsiliselt olemas olnud kui Ingel need sõnad Maarjale lausus, oleks Ta olnud juba siis suur.

JEESUSE EOSTAMINE.

Püha Vaimu vahendusel (Jumala hingusega/jõuga) oli Maarja Jeesuse eostamise seisundis ilma mehega sugulises vahekorras olemata. Sel moel ei olnud Joosep Jeesuse tõeline isa. Tuleb aru saada, et Püha Vaim ei ole inimene (vaata 2. peatükki). Jeesus oli Jumala Poeg, mitte Püha Vaimu poeg. Oma Jumala Vaimu (hinge) mõjutusel Maarjale "sellepärast peab ka Püha, kes sinust sünnib, nimetatama Jumala Pojaks" (Luuka 1:35). Sõna "sellepärast" kasutamine räägib sellest, et ilma Püha Vaimuta, kes mõjutas Maarja üska ei oleks Jeesus, Jumala Poeg, saanud sündida.

See, et Jeesus oli "eostatud" Maarja üsas (Luuka 1:31) on samuti ka selle kinnituseks, et Ta ei saanud füüsiliselt eksisteerida selle ajani. Kui me "eostame" idee, siis on see meie sees. Samal viisil oli Jeesus eostatud Maarja üsas - Ta sai alguse seal lootena, niisamuti kui iga teinegi inimene. Kõige tuntuim Johannese värss (3:16), mis seisab Piiblis, räägib, et Jeesus oli Jumala "ainusündinud poeg". Miljonid inimesed, kes loevad seda värssi ei omista erilist tähendust sellele mõttele. Kui Jeesus oli ainusündinud, siis Ta alustas oma "sündi" (lähedane sõna "ainusündinule") kui Ta oli eostunud Maarja üsas. Kui Jeesuse Isaks oli Jumal, siis on see ilmseks tõendiks sellest, et Tema Isa on Temast endast vanem - Jumalal ei ole algust (Laulud 90:2) ja sellepärast ei saa Jeesus olla Jumalaks endaks (üksikasjalikumalt räägitakse sellest peatükis 8).

On tähtis ette kujutada, et Jeesus oli "eostatud" Jumala poolt, mitte loodud tema poolt nagu Aadam alguses. See selgitab Jumala lähedast sidet Jeesusega - "Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma iseenesega" (2Korintlastele 5:19). See fakt, et Kristus olles eostatud Jumalast aga mitte loodud lihtsalt maapõrmust, aitab meil samuti selgitada Tema loomulikku kalduvust, käia Oma Isa, Jumala, jälgedes.

Prohvet Jesaja annab värsis 49:5 ettekuulutuse Kristusest kui maailma valgusest. See ettekuulutus täitus Jeesuses (Johannese 8:12). Kristus ütles: "Issand, kes mind emaihust alates on valmistanud enesele sulaseks" (Jesaja 49:5). Sel moel oli Jumal "loonud" Kristuse Maarja üsas (emaihus) Oma Püha Vaimu jõu vahendusel. On selge, et Maarja üsk oli Kristuse füüsilise alguse paik.

Nagu me märkisime artiklis 7.1, Annab Laulud 22. peatükk ennustuse Kristuse mõtetest ristil. Ta mõtleb nii: "Jah, Sina oled see, kes mind tõi välja üsast ... Sinu hooleks ma olen jäetud lapsekojast, mu ema üsast alates oled Sina minu Jumal" (Laulud 22:10,11).Surma eel meenutas Kristus oma päritolu - ema Maarja üsas, loodud Jumala jõuga. Maarja enda kirjeldus Evangeeliumis, kui Kristuse ema , lükkab iseenesest ümber igasuguse mõtte Tema olemasolust enne seda kui Maarja Ta sünnitas.

Maarja oli tavaline inimene ja ka ta vanemad olid normaalsed inimesed. Maarja onutütar sünnitas Ristija Johannese, tavalise inimese (Luuka 1:36). Rooma Katoliku kiriku idee selle kohta, et Maarjal ei olnud tavaline inimloomus, tähendab, et Kristus ei saanud olla ei inimese poeg ega ka Jumala Poeg. Neid tiitleid võib tihti kohata terves Uues Testamendis. Ta oli "inimese poeg", sest tal oli kõige ehtsam inimesest ema ja Ta oli "Jumala Poeg", Jumala mõjutusest Maarjale oma Püha Vaimu vahendusel (Luuka 1:35) ja see tähendas, et Jumal oli Tema Isa. See ilus ülesehitus viiakse nullini kui oletada, et Maarja ei olnud tavaline naine.

"Kes võib roojasest teha puhta? Mitte keegi ... Kuidas võiks inimene olla puhas, naisest sündinul olla õigus? ... Ja kuidas võiks naisest sündinu olla puhas?" (Iiobi 14:4; 15:14; 25:4). See teeb lõpu igasugusele kahtlusele nii Maarja puhtuse suhtes kui ka Jeesuse suhtes.

"Maarja, "sündinud naisest", kellel olid tavalised inimesest vanemad, omas tõenäoliselt meie inimlikku loomust ja andis selle edasi Jeesusele (Galaatlastele 4:4). Sõnad sellest, et Jeesus "sündis naisest" on edaspidi selle kinnituseks, et Kristus ei oleks saanud füüsiliselt eksisteerida, kui ta ei oleks temast (naisest) sündinud.

Evangeeliumis kriipsutatakse tihti alla Maarja inimlikku loomust. Kristus oleks pidanud vähemalt kolmel korral temale (Maarjale) ette heitma vaimse taju puudumist (Luuka 2:49; Johannese 2:4); Ta ei saanud kõigest aru, mida Tema rääkis (Luuka 2:50). Seda ei oleks pidanud ootama naiselt, kellel on inimloomus, kelle poeg oli Jumala Poeg ja sellepärast, vaimselt enam vastuvõtlik kui tema (Maarja), kuigi ka Temal oli inimlik loomus. Joosepil olid sugulised suhted Maarjaga peale Kristuse sündi (Matteuse 1:25) ja ei ole alust arvata, et neil ei olnud normaalseid abielulisi suhteid peale seda.

Kristuse meenutus "emast ja tema vendadest" Matteuse 12:46,47 räägib sellest, et peale Jeesuse oli Maarjal ka teisi lapsi. Jeesus oli ainult tema esiklaps. Katoliiklik õpetus sellest, et Maarja jäi neitsiks ja seejärel kandus taevasse, ei leia Piiblist absoluutselt mitte mingisugust kinnitust. Nagu iga surelik inimene, pidi ka Maarja saama vanaks ja surema. Peale selle loeme me Johannese 3:13-est: "Ei ole ükski muu läinud taevasse". See, et Kristusel oli inimlik loomus (vaata Heebrealastele 2:14-18; Roomlastele 8:3), tähendab, et Tema emal oli sama loomus, kuigi Tema Isal ei olnud.


  Back
Kodu
Next