PIIBLI Alused
Peatükk 2: Jumala Vaim
Jumala Vaim: Määramine | Jumala Vaimsus | Püha Vaimu Anded | Annete Äravõtmine | Piibel - Ainus Autoriteet | Kõrvalepõige (Püha Vaim - On Isiksus?, Isikustamise Printsiip, Kalvinism, "Siis Saate Püha Vaimu Anni", "Tunnustähed Järgivad Neid, Kes Usuvad") | Küsimused

2.1 Jumala Vaim: Määramine

Niisiis, kui Jumal on reaalne isik, kellel on tunded ja emotsioonid, siis tuleks loota, et Tal on mingisugused võimalused jagada oma soove ja tundeid, meiega, oma lastega ja mõjutada meie elu sel viisil, mis vastab Tema iseloomule. Jumal teeb kõike seda Oma Vaimu vahendusel. Kui me tahame tunda Jumalat ja olla aktiivsetes sugulussuhetes Temaga, peame me teadma, mida kujutab endast see Jumala Vaim ja kuidas ta tegutseb.

Ei ole kerge anda täpset määratlust sõnale "vaim". Kui te tulete näiteks pulmast, siis te võite öelda:"seal oli tõepoolest hea vaim!" Nende sõnadega te püüate öelda, et pulmas oli hea atmosfäär, kõik läks libedalt, organiseeritult, nii nagu peab; inimesed olid suurepärase väljanägemisega, hästi riides jne. Sellised erinevad asjad loovadki pulma "vaimu". Sellele sarnaselt Jumala Vaim justkui üldistab kõik Tema kohta käiva. Vana-juudi sõna, mis on Vanas Testamendis tõlgitud kui "Vaim", tähendab rangelt öeldes "hingust" või "jõudu". Sel moel on Jumala Vaim Tema "hingus", Jumala olemus, mis peegeldab Tema mõistust. Me toome näiteid sõna "vaim" kasutuse kohta, mis peegeldab kellegi teadvust või iseloomu 5. lõigus.

Piiblis räägitakse, et inimese mõtted ilmnevad tema tegudes (Õpetussõnad 23:7; Matteuse 12:34). Põgus tagasivaade meie tegudele kinnitab seda. Me mõtleme millestki, seejärel teeme vastavad sammud selles suunas. Meie "hing" või "mõistus" võib leida oma peegelduse tegevuses, mis räägib sellest, et me oleme näljased. Me näeme köögis banaani ja siis teostub "hinge" soov selles tegevuses: - me sirutame välja käe, võtame banaani, koorime selle ja sööme ära. See lihtne näide näitab, miks vana-juudi sõna "vaim" tähendab nii hingust,kui mõistust kui ka jõudu. Meie vaim, meie olemus, kuulub meie mõtete juurde ja järelikult tegude juurde, mida me teostame, meie mõtete või meeleolu väljendamiseks. Jumala Vaim on see sama, kuid mõõtmatult suuremas mastaabis. See on - jõud, mille abil Ta väljendab Oma olemust, Oma iseloomu ja kavatsusi.

JUMALA JÕUD

Paljud lõigud samastavad selgelt Jumala Vaimu Tema jõuga. Et luua ilmaruum "hõljus Jumala Vaim vete kohal. Ja Jumal ütles: saagu valgus. Ja valgus sai" (1Moosese 1:2,3). Jumala Vaim oli jõud, mille abil kõik (näiteks, valgus) loodi. "Tema hingusest selgib taevas, Tema käsi torkab läbi põgeneva mao!" (Iiobi 26:13). "Issanda sõnaga on tehtud taevad ja Tema suu vaimuga - kõik nende väed" (Laulud 33:6). Seepärast kirjeldatakse Jumala Vaimu nagu:

- Tema hingus;

- Tema sõna;

- Tema käsi.

Järelikult, see on Tema jõud, mille abil Ta loob kõik. Nii sünnivad usklikud uuesti Jumala tahtel (Johannese 1:13), see tähendab, Tema Vaimuga. Tema tahe viiakse täide Vaimu läbi. Kogu maailma loomise kohta loeme me: "Sa läkitad välja Oma Vaimu, ja nad luuakse, ja Sina uuendad maa näo" (Laulud 104:30). See Vaim on kõigele toeks, samuti nagu vahendiks kõige loomisel. Arusaadav, et traagiline elu selles maailmas hakkab andma tagasikäike ilma Jumala Vaimu aktiivse tegevuseta. Iiobile, inimesele, kes oli väsinud sellest elust, meenutab teine lausuja: "Kui ta iseenesesse tõmbuks, oma vaimu ja hingeõhu tagasi võtaks, siis heidaks kõik liha üheskoos hinge ja inimene saaks jälle põrmuks!" (Iiobi 34:14,15). Olles rõhutud seisundis, palus Taavet Jumalat, et Ta toetaks teda Oma Vaimuga, selleks, et säilitada tema elu (Laulud 51:12).

Lõigus 4.2 näeme me, et hing, mis on meile ja kõigele loodule antud, on see, mis hoiab meie elu. Meil on " elu vaimu hingus" meie sisemuses (1Moosese 7:22), mis on meile antud Jumala poolt sünnimomendil (Laulud 104:30, vrd. Heebrealastele 12:9). See teeb Temast "Issanda, kõige liha vaimude Jumala" (4Moosese 27:16 vrd. Heebrealastele 12:9). Nii nagu Jumal on elu jõud, toetades kõike loodut, on Tema Vaim kõikjal. Taavet tunnistas, et oma Vaimu vahendusel oli Jumal pidevalt temaga, kuhu ta ka ei läinud ja tänu sellele Vaimule/jõule, tundis Ta igat tema mõistuse soppi ja mõtet. Sel moel on Jumala Vaim - vahend, mille vahendusel Ta viibib kõikjal, kuigi isiklikult asub Ta taevas.

"Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen; Sa mõistad kaugelt ära mu mõtted! Kuhu ma võiksin minna Su Vaimu eest? Ja kuhu põgeneksin Su palge eest?

Kui ma võtaksin koidutiivad ja asuksin elama viimse mere otsa, siis sealgi Su käsi juhataks mind (vaimu vahendusel) ja Su parem käsi haaraks mind kinni!" (Laulud 139:2,7,9,10).

Selle küsimuse õige mõistmise korral avaneb meile Jumal võimsa aktiivse olevusena. Paljud inimesed on kasvanud üles ähmase usuga Jumalasse aga tegelikkuses on "Jumal" üksnes idee nende peades, must kast ajusopis. Tõelise Jumala mõistmine ja Tema Vaimu vahendus võivad täielikult muuta meie ettekujutust elust. Meid ümbritseb Vaim ja me tunnistame pidevalt tema tegevust, mis avab meile Jumala. Taavet hüüdis selle kohta nii: "See tundmine on minule imeline, see on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu!" (Laulud 139:6). Ja samal ajal selle teadmisega tuleb ka vastus; me peame tunnistama, et meie mõtted ja teod on täielikult Jumalale avatud. Me peame seda silmas pidama, kui vaatleme meie olukorda Tema ees, eriti, kui mõtleme ristimisele. Suursugused Jumala Sõnad, mis öeldi Jeremijale, käivad samuti ka meie kohta: "Kas saab keegi ennast peita peidupaikadesse, ilma et Mina teda näeksin? ütleb Issand. Eks Mina täida (vaimuga) taevast ja maad?" (Jeremija 23:24).

PÜHA VAIM

Me näeme, et Jumala Vaim kujutab endast laialdast mõistet, et teda ette kujutada; see on - Tema mõistus ja iseloom, samuti ka jõud, mille vahendusel Ta teostab Oma mõtte "sest ta (inimene) on niisugune, kes arvestab iseennast" (Õpetussõnad 23:7); järelikult, Jumal - need on Tema mõtted, selles mõttes on Ta Tema Vaim (Johannese 4:24), kuigi see ei tähenda, et Jumal ei ole isiksus (vaata kõrvalepõiget 1). Selleks, et saavutada Jumala Vaimu ulatust, me loeme Tema "Püha Vaimu".

Termin "Püha Vaim" on kasutusel peaaegu täielikult Uues Testamendis. Apostlite teod 2 annab kirjelduse Püha Vaimu väljavalamisest apostlitele Nelipühal. Peetrus selgitas seda kui ettekuulutuse täitumist, mille andis Joel, kus räägiti "Minu (Jumala) Vaimu" väljavalamisest (Apostlite teod 2:17). Vanas Testamendis kõrvuti terminiga "Püha Vaim" kasutatakse ekvivalentseid fraase "Jumala Vaim" või "Issanada Vaim". Salmis Luuka 4:1, räägitakse, et Jeesus, "täis Püha Vaimu, tuli tagasi Jordanisse"; edaspidi räägib Jeesus sellest sellessamas peatükis kui sündmuse täitumisest Jesaja 61 : "Jumala Vaim oli minu peal". Pöörake tähelepanu sellele, kuidas Püha Vaimu samastatakse Jumala jõuga järgnevates lõikudes:

- "Püha Vaim tuleb su peale ja Kõigekõrgema vägi varjab sind" (Luuka 1:35).

- "Püha Vaimu väes ... tunnustähtede ja imetegude väel, Jumala Vaimu väel" (Roomlastele 15:13,19).

- "Meie evangeelium oli teie juures ... väega ning Püha Vaimuga" (1Tessalooniklastele 1:5).

- Püha Vaimu tõotuse täitumisest räägiti apostlitele kui "ehtimisest väega kõrgest" (Luuka 24:49).

Jeesus ise oli võietud "... Püha Vaimu ja väega" (Apostlite teod 10:38).

Paulus võis kinnitada oma kuulutustööd ümberlükkamatu Jumala jõu ilmutamisega: "Ja minu kõne ja minu jutlus ... Vaimu väe osutamises" (1Korintlastele 2:4).


  Back
Kodu
Back