Основи наБиблијата
Студија 1: Бог
Постоењето на Бог | Личноста Божја | Божјото Име и карактер | Ангели | Цигресии (Бог е Дух, Употребата на Божјото Име, Божјо објавување) | Прашања

Студија 1: Прашања

Внесете го Вашето име:
Вашата email адреса (задолжително):

 1. Што најмногу би помогнало да се изгради нашата вера во Бога?
  Одење во црква
  Проучување на Библијата и молитва
  Разговор со христијани
  Посматрање на природата.

 2. Кое од наредниве е најточна дефиниција за Бога?
  Само е идеја во нашиот ум
  Дел од дух во атмосферата
  Нема никаков Бог
  Вистинска, материјална особа.

 3. Бог е
  Единство
  Тројство
  Многу богови во еден
  Неможен да се опише на било кој начин?

 4. Што значи Божјото име 'Јахве Елохим'?
  Тој кој ќе биде
  Тој кој што ќе биде откриен во група на моќни единки
  Големец - Великан
  Сила

 5. Што значи зборот 'ангел'?
  Како- човек
  Крилат
  Гласник
  Помошник

 6. Подложни ли се ангелите на грев?
  Ца
  Не

 7. Што најмногу те убедува дека има Бог?


  Back
Home
Next