bibliis safuZvlebi
Required Font
LitNusx
Study 9: iesos gamarjveba
iesos gamarjveba | iesos sisxli | Sesawiri | ieso, rogorc Cveni warmomadgeneli | ieso da moses rjuli | SabaTi | gadaxveva (jvarcma, namdvilad daibada ro ieso 25 dekembers?) | sakiTxebi

9.3 Sesawiri

ebrael mRvdelmTavars jer sakuTari codvebis Sesawiri unda moetana, Semdeg ki _ xalxis (ebr 5:1-3). qristes msxverpls aseTive ormxrivi mimarTuleba hqonda. Tumca piradad qristes araviTari codva ar hqonda Cadenili, mas adamianis buneba gaaCnda da sikvdilisagan xsna sWirdeboda. imis gaTvaliswinebiT, rom qristem sakuTari Tavi imsxverpla, RmerTma mas xsna mianiWa. amrigad, ieso, rogorc sakuTari xsnisaTvis, aseve Cveni momavali xsnisaTvis daiRupa. saxarebaSi es faqti araerTxel aris xazgasmuli.

qvemoT mocemulia im leqsebis CamonaTvali, romlebic adastureben, rom misi msxverpli rogorc sakuTari Tavis, aseve Cven gamo iyo mitanili. am sakiTxs meti yuradTeba eTmoba, vidre saWiro aris, radgan me mimaCnia, rom mocemuli Tema gansakuTrebiT mniSvnelovania Cveni uflis adamianobis gasagebad. am wignis kiTxvis dasasruls Tqven, SesaZloa, moindomoT am sakiTxis safuZvliani Seswavla da am SemTxvevaSi Tqven gamogadgebaT yvelaferi, rac qvemoT iqneba naTqvami.

_ mRvdelmTavari "valdebulia Seswiros codvebis gamosasyidi msxverpli _ xalxisaTvisac da TavisTvisac... aseve qristes"-c asrulebda moses mRvdelmTavaris rols (ebr 5:3, 5). sityva "valdebulia" berZnul enaSi niSnavs finansur vals _ Cveni uflis mimarT es niSnavs sakuTari da aseve Cveni xsnis yidvas. qristes unda Caedina es Tavisi adamianobis gamo (ebr 5:3). es imas ar niSnavs, rom mas raRac piradi codva gaaCnda, romlis gamosasyidi unda gadaexada. magram, es momenti mkveTrad ar unda gamovyoT. Cven gamosyidulni varT misi msxverplis sisxliT. igive man sakuTari TavisTvis gaakeTa.

_ qristes "ar sWirdeboda, rogorc im mRvdelmTavrebs, yoveldRe jer Tavisi codvebisaTvis Seswiros msxverpli da Semdeg xalxis codvebisaTvis. vinaidan es man erTxel moimoqmeda (ebr 7:27). pavle aRniSnavda mRvdelmTavarTa da qristes ormxriv Sesawirs. igi kvlav imeorebs amas ebr 9:7 (Sd. leqsebi 12, 25). sxaoba imaSi Sedgeba, rom qristem es erTxel moimoqmeda, mRvdelmTavrebma ki yovelwliurad. Tu sxvaoba imaSi yofiliyo, rom qristes emsxverpla sakuTari Tavi xalxisaTvis, es xazgasmuli iqneboda. magram, rogorc naTqvamia, qristes msxverpli mxolod misi "codvebis" gamo iyo motanili, romlebic xalxTa codvebisagan gancalkevebulni iyvnen _ misi "codvebi" ar iyo Cveni codvebi. imis gamo, rom iesos umwikvlo xasiaTi hqonda, sityva "codvebi" warmoadgens codvili adamianis arsebis aRweris kidev erT saSualebas. metonimiis mixedviT, mizezis (codvili arsebis) Sesaxeb naTqvamia rogorc Sedegze. saWiroa imis Sexseneba, rom Cveni ufali umwikvlo iyo da mas codvis Cadenis brals ver davsdebT.

_ RmerTma "saukuno aRTqmis sisxliT mkvdreTiT aRadgina cxvris didi mwyemsi, Cveni ufali ieso (qriste)" (ebr 13:20), ese igi Cveni ufali mwyemsi iyo; igi aseve xocavda cxvrebs da amiT sakuTari sikvdili daimsaxura, misi sisxlis meSveobiT RmerTma aRadgina igi; aqedan gamomdinare, qriste rogorc msxverpli, aseve mRvdelic iyo.

_ zaqaria winaswarmetyvelis wignSi (9:9) naTqvamia: "Seni mefe (ieso) modis SenTan, marTali da gamarjvebuli". bibliis inglisur gamocemaSi moyvanilia Targmanis sxva varianti: sityva "gamarjvebulis" nacvlad _ moyvanilia sityva "xsnili". es kiTxvaTsxvaoba gvaZlevs safuZvels vifiqroT, rom sakuTari Tavis xsniT ufalma Cven gvixsna. jvarcmis mxverpliT iesom gamoisyida sakuTari arseba da Cvenc xsna mogvaniWa.

_ yvela miTiTeba sisxlis daRvris Sesaxeb pirutyvTa msxverplis meSveobiT, qristes msxerplTan aris dakavSirebuli. sakurTxeveli, qristes simbolo, weliwadSi erTxel sisxliT iyo ganwmedili. (gam 30:10). amiT naCvenebi iyo, Tu rogor qriste akurTxebs sakuTar Tavs sakuTari sisxliT. sinamdvileSic, mTeli sakurTxeveli unda sisxliT ganibanos (ebr 9:23). sakurTxevels ar Caudenia araviTari codva, magram masac sWirdeboda ganwmeda codvasTan siaxloves gamo. aseve Cvens ufalTanac iyo. rogorc mRvdelmTavari wirvis win sisxliT unda yofiliyo mosxurebuli, aseve qristec caSi Tavisi wirvis win msxverplad unda mietana sakuTari Tavi (lev 8:23).

is faqti, rom qristem gamoisyida Tavi, ar niSnavs, rom igi codvili iyo. piradad codvili msxverplis Sewirva yovelTvis ar niSnavs imas, rom msxverplis Semwiravi codvilia.