bibliis safuZvlebi
Required Font
LitNusx
Study 9: iesos gamarjveba
iesos gamarjveba | iesos sisxli | Sesawiri | ieso, rogorc Cveni warmomadgeneli | ieso da moses rjuli | SabaTi | gadaxveva (jvarcma, namdvilad daibada ro ieso 25 dekembers?) | sakiTxebi

9.1 iesos gamarjveba

winamaval TavSi Cven ganvixileT iesos adamianuri bunebisa da cdunebis sakiTxi. gansxvaveba iesosa da Cvens Soris imaSi Sedgeba, rom man SesZlo codvis sruli damarcxeba. Tumca mas codvili buneba hqonda, is yovelTvis umwikvlo xasiaTs amJRavnebda. Cven aRtacebulni varT am saswauliT da es magaliTi yovelTvis gagvamxnevebs Cven. axal aRTqmaSi araerTxel aris xazgasmuli qristes umwikvlo xasiaTi: _

_ igi iyo "CvensaviT gamocdili yvelaferSi, garda codvisa" (ebr 4:15).

_ man "codva ar icoda". "masSi ar aris codva" (2 kor 5:21; ioan 3:5).

_ mas "arc codva Caudenia da arc mzakvroba gahkarebia mis bagebs" (1 pet 2:22).

_ "wmida, umanko, gulmarTali, codvilTagan ganridebuli" (ebr 7:26).

saxarebaSi naTqvamia, rom misi Tanamzraxvelni aRiarebdnen mis xasiaTisagan gamomaval umwikvlobas, romelic mis sityvebSi da saqcielSi aSkaravdeboda. ase, pavles colma aRiara, rom igi "marTali" iyo (maT 27:19) da ar imsaxurebda sasjels, romaelma asisTavma, romelmac ixila qristes wameba jvarze, ganacxada: "WeSmaritad, marTali iyo es kaci" (luk 23:47). adre iesom mimarTa ebraelebs kiTxviT: "romeli Tqvengani mamxilebs codvis gamo?" (ioan 8:46). es kiTxva upasuxoT darCa.

Tavisi umwikvlo xasiaTis gamo, ieso RmerTis anarekli iyo sxeulSi (1 tim 3:16). igi ise saubrobda da iqceoda, rogorc RmerTi, Tu igi adamiani yofiliyo. magram igi RmerTis srulyofili anarekli iyo _ uxilavi RmerTis "xateba" (kol 1:15). amis gamo, mokvdav xalxisaTvis ar aris aucilebeli RmerTis xilva. rogorc iesom axsna: "vinc me mixila, mama ixila. rogorRa ambob, gvaCvene mamao?" (ioan 14:9). codvil samyaroSi macxovreblebs, CvenTvis rTulia qristes usazRvro sulieri upiratesobis gageba da imis warmodgena, rom adamians SeuZlia RmerTis WeSmaritebis gamovlineba sakuTar xasiaTSi. amis Sesamowmeblad ufro didi rwmenis gamoCena gvmarTebs, vidre ubralod miReba am Teologiuri azris, TiTqos qriste TviT RmerTi iyo. aSkaraa, rom cru doqtrinebi samebisa da "qristes RvTianobis" Sesaxeb Zalze gavrcelebulia, radgan sakmaod advili asaTvisebelia.

imis gamo, rom qristes Cveni buneba hqonda, igi unda momkvdariyo. is adamis STamomavali iyo mariamis meSveobiT, xolo yvela adamis Svili mokvdavia (1 kor 15:22). adamis yvela STamomavali mokvdeba misi codvis gamo, piradi wmidanobis miuxedavad: "magram sikvdili sufevda adamidan... erTis (adamis) danaSauliT mravali gawyda... erTi kacis urCobiT bevri gaxda codvili" da, aqedan gamomdinare, mokvdavi (rom 5:14-19; Sd. 6:23). rogorc adamis STamomavali, qriste codvilad iyo "Seqmnili" da, amis gamo, mokvdavi iyo, radgan adamis codvis gamo yvela misi STamomavali codvlidad iTvleboda da sikvdils imsaxurebda. RmerTma ar Secvala es principi da qristezec gaavrcela igi. RmerTma "vinc codva ar icoda, gaxada codvad Cvens gamo" (2 kor 5:21).

iesos garda, adamis sxva STamomavalic imsaxurebda amgvar sasjels, radgan Cven yvela codvilni varT. ieso unda momkvdariyo da amiT gaeziara adamis STamomavalTa wyevla. magram, radgan man piradad araferi Caidina sikvdilis dasamsaxureblad "RmerTma mkvdreTiT aRadgina igi, Sexsna sikvdilis borkilebi, vinaidan sikvdili mas ver daakavebda" (saq 2:24). qriste "ganwesebulze RvTis Zed ZalaSi siwmidis suliT, mkvdreTiT aRdgomisaTvis" (rom 1:4). amrigad, Tavisi umwikvlo xasiaTis gamo, igi didebiT aRdga.

qriste mxolod imitom mokvda, rom adamianis buneba hqonoda. man nebayoflobiT Segvwira Tavisi sicocxle, sikvdiliT "Cveni codvebisaTvis" (1 kor 15:3) man Tavisi siyvaruli gamoxata, icoda, rom sakuTari sikvdiliT codvebisagan xsnas gvaZlevda (efes 5:2, 25; gamocx 1:5; gal 2:20). radgan ieso umwikvlo iyo, man SeZlo codvis damarcxeba da kacTa Soris pirveli aRdga mkvdreTTagan maradiuli sicocxlis misaRebad. amitom, yvelas, vinc aTanasworebs Tavs qristesTan naTlobisa da misi cxovrebis msgavsobis meSveobiT, aseTive aRdgomisa da sazRauris imedi aqvs. amaSi Sedgeba qristes aRdgomis saocari mniSvneloba. es _ "darwmunebaa", rom Cven aRvdgebiT gasamrjelis misaRebad (saq 17:31) da, Tu namdvilad mis msgavsni viqnebiT, aseve miviRebT sazRaurad ukvdavebas, "raki viciT (darwmunebiT), rom vinc aRadgina ufali ieso, Cvenc aRgvadgens iesosTan erTad" (2 kor 4:14; 1 kor 6:14; rom 6:3-5). rogorc codvilni, Cven sikvdils vimsaxurebT (rom 6:23).

magram qristes umwikvlo cxovrebis, misi sikvdilisa da aRdgomis gamo, RmerTi mogvaniWebs maradiul sicocxles, rac sruliad Seesabameba yvela mis princips.

Cveni codvebis gavlenis mosaxsnelad, RmerTi "simarTles uTvlis" (rom 4:6) sakuTari aRTqmiT xsnis Sesaxeb. Cven viciT, rom codvis sazRauri sikvdilia, amitom gulwrfelad gvwams, rom RmerTi gvixsnis da Cven unda gvjerodes, rom igi Cven wmidanaT CagvTvlis, Tumca aseTebi arc viyoT. qriste umwikvlo iyo da Cven namdvilad qristeSi viqnebiT, RmerTi SeZlebs mogvepyros Cven rogorc umwikvloebs, Tumca piradad Cven aseTebi ar varT. "vinc codva ar icoda, is gaxada codvad Cvens gamo, raTa gavxdeT RvTis samarTlianoba" (2 kor 5:21), ese igi, qristeSi naTlobis meSveobiT qristianuli cxovreba gavataroT. amrigad, maTTvis, vinc "qriste iesoSia", igi "gaxda... simarTled, ganwmedad da gamosyidvad" (1 kor 1:30). aqedan gamomdinare, Semdegi leqsi mogviwodebs SevaqoT qriste misi didi saqmeebis gamo: "masSi cxaddeba RvTis simarTle rwmenidan rwmenaSi, rogorc weria: marTali icocxlebs rwmeniT" (rom 1:17). amitom, am sityvebis gageba saxarebis codnis aucilebel nawils Seadgens.

yvelaferi es SesaZlo gaxda qristes aRdgomis meSveobiT. igi "pirmSo" iyo im xalxTa Soris, vinc ukvdavebas miiRebs TavianT saqmeebis sazRaurad (1 kor 15:20). amrigad, qristes aRdgomam Seqmna RmerTisaTvis SesaZlebloba ganexila qristeSi morwmuneni, rogorc wmindani, radgan isini mis wmindanobis qveS imyofebian, qriste "mieca Cveni codvebisaTvis da aRdga Cvenda gamarTleblad" (rom 4:25).

Segnebuli, myari rwmena aris saWiro, raTa namdvilad darwmunebulni viyoT RmerTis ganzraxvaSi, CagvTvalos Cven umwikvlod. qristes SeuZlia warmogvadginos Cven gankiTxvis dRes "ubilwoni dagayenoT sixarulSi Tavisi didebis winaSe", "wmidebi, ubiwoni da ubraloni" (iuda lq. 24; kol 1:22; Sd. efes 5:27). Cveni codvili bunebiTa da ganuwyveteli sulieri warumateblobiT namdvilad gvWirdeba mtkice rwmena am yvelafris dasajereblad.

mxolod naTlobiT qristes saxelSi Cven SegviZlia yofna "qristeSi" da mis wmidanobis qveS. naTlobis wesiT Cven vuerTdebiT mis sikvdilsa da aRdgomas (rom 6:3-5) da amiT ganvitvirTebiT codvebisagan Cveni "gamarTlebis" meSveobiT (rom 4:25).

zemoT naTqvami saswauli saqmeebi Cveni gagebis fargleb gared darCeba, Tu ar miviRebT naTlobas. naTlisRebis dros, Cven jvarze daRvril qristes sisxls vukavSirdebiT; morwmuneebma "gairecxes TavianTi samosi da gaaspetakes isini kravis sisxliT" (gamocx 7:14). xatovnad rom vTqvaT, isini naTel da wmida bisons icmeven, romelic qristes siwmides warmoadgens (gamocx 19:8). SesaZloa, rom spetaki samosi daisvaros Cveni codvis gamo (iuda lq. 23); da Tu Cven amas naTlobis miRebis Semdeg vizamT, Cven unda kvlav gavwmidoT igi qristes sisxliT, RmerTisadmi patiebis TxovniT mimarTviT qristes meSveobiT.

zemoT naTqvamidan gamomdinare, naTlobis miRebis Semdeg Cven unda vecadoT im kurTxeuli mdgomareobis SenarCuneba, romelSic vimyofebiT. saWiroa regularulad, yoveldRiurad ramdenime wuTi Cveni saqmeebis ganxilvas davuTmoT, romelTac Tanaxlavs locva da patiebis Txovna. amgvari saqcieliT Cven yovelTvis darwmunebulni viqnebiT, rom namdvilad movxvdebiT RmerTis sasufevelSi. Cven unda vecadoT viyoT qristeSi Cveni sikvdilisa an misi movlenis dros: "ara Cemi simarTliT... aramed imiT, rac aris qristes rwmenis mier RvTismieri simarTle, rwmenis mixedviT" (fil 3:9).

rwmenis araerTxel xazgasma gviCvenebs, rom Cven mxolod Cveni saqcielis imediT verasodes ver miviRebT xsnas; xsna madliT mogvefineba: "vinaidan madliT xarT gadarCenilebi, rwmenis meSveobiT, da es Tqvengan ki ar aris aramed RvTis niWia, ara saqmeTagan" (efes 2:8, 9). rogorc gamarTleba da wmidanoba "niWs" warmoadgenen (rom 5:17), aseve xsnac niWia. Cveni qristianuli saqmeebiT, Cven madlobas vuxdiT RmerTs, rac TviTon gagvikeTa, rodesac qristes meSveobiT marTlmorwmuneebaT CagvTvala da amiT xsnis gza gagvinaTa. sruliad arasworea imis fiqri, rom Cven sakuTari saqmeebis gamo gadavrCebiT. xsna _ niWia, romlis yidva SeuZlebelia. Cvens SromaSi Cven mxolod siyvarulsa da did madlierebas vnergavT. namdvili rwmena qmnis saqmeebs, rogorc gardauval Tanaproduqts (iak 2:17).