bibliis safuZvlebi
Required Font
LitNusx
Tavi 3: RmerTis aRTqma
RmerTis aRTqma: winasityvaoba | aRTqma edemSi | aRTqma noes mimarT | aRTqma abraamis mimarT | aRTqma daviTis mimarT | gadaxveva (cis da miwis ngreva (gamocx 21:1; 2 pet 3:6-12), "britanuli israelizmis" miCemeba) | sakiTxebi

3.3 aRTqma noes mimarT

kacobriobis istoriis ganviTarebisas, adamisa da evas cxovrebis Semdeg, adamiani ufro da ufro uzneo xdeboda. movlenebi ise viTardeboda, rom civilizaciam moraluri degradaciis stadias miaRwia, da maSin RmerTma gadawyvita gaenadgurebina yoveli xorcieli noes ojaxis garda (dab 6:5-8). RmerTma ubrZana noes aeSenebina kidobani, romelSic igi Tavisi ojaxiT da asave yvela saxis cxovelebis warmomadgenlebiT icxovrebda wyaldidobis dros. unda avRniSnoT, rom bibliaSi aRweris garda am warRvnis Sesaxeb arsebobs sakmarisi raodenobis mecnieruli monacemebi. moaqcieT yuradReba, rom dedamiwa ar iyo ganadgurebuli: daiRupa kacobriobis uzneo sazogadoeba, "moispo yoveli xorcieli, rac ki iZvroda amqveynad" (dab 7:21). iesom (maT 24:37) da petrem (2 pet 3:6-12) ixiles noes drois gamarTul gankiTxvaSi im gankiTxvis pirvelsaxe, romelic qristes meore mosvlis dros moxdeba. ase noes droindeli uzneo kacobrioba Sedarebulia Tanamedrove samyarosTan.

xalxis did codvianobisa da aseve Cveni planetis TviTganadgurebis programaSi Sesvlis gamo izrdeba Cveni dedamiwis ganadgurebis rwmena. aseTi msjeloba gviCvenebs bibliis sruliad ucodnilobas, rom RmerTi amJRavnebs yuradRebas Cveni planetis saqmianobis mimarT da rom ieso qriste dabrundeba axlo momavalSi, raTa daamyaros RvTis sasufeveli dedamiwaze. es aRTqma ar ganxorcieldeba, Tu adamians moecema Tavisi planetis ganadgurebis saSualeba. nawilSi 4.7 da me-5 TavSi moyvanilia mtkicebebi, rom RmerTis sasufeveli dedamiwaze iqneba. amJamad moyvanilia ramodenime nawyveti bibliidan dedamiwisa da mzis sistemis gaunadgureblobis dasamtkiceblad: _

_ "moawyo casaviT taZari Tvisi, dedamiwasaviT samudamod daafuZna" (fsalm 78:69).

_ "qveyana ki ucvlelia ukunisamde" (ekl 1:4).

_ "mzeo da mTvarev... Suqurvarskvlavno... cano caTano... man... daayena isini ukuniTi ukunisamde, kanoni misca da aravin gadauxvevs" (fsalm 148:3-6).

_ "aivseba miwa uflis codniT, rogorc zRva aris wylebiT dafaruli" (es 11:9; ricxv 14:21) _ warmoudgenelia, rom RmerTma darTos dedamiwas ganadgurebis neba. es aRTqma jer ganxorcielebuli ar aris.

_ "aris RmerTi, romelmac miwa gamosaxa da Seqmna; man daamyara igi, dasasaxleblad gamosaxa" (es 45:18). Tu RmerTma Seqmna dedamiwa, raTa misi ganadgureba daenaxa, misi qmnileba amao yofila.

magram davubrundeT wigns "dabadeba", romelSic RmerTma aRuTqva yvelaferi noes. rodesac noem daiwyo cxovreba warRvnis Semdeg Seqmnil axal samyaroSi, mas, rogorc Cans, hqonda sxva sayovelTao ngrevis SiSi. yovelTvis, rodesac iwyeboda wvima warRvnis Semdeg, es azri ar asvenebda mas. amitom RmerTma misca aRTqma, rom es arasodes ganmeordeba: _

"aha, gidebT aRTqmas Tqven... gidebT aRTqmas (miaqcieT yuradReba imas, rom RmerTi mokvdav adamianis mimarT iyenebs nacvalsaxels "me"), rom aRar aRgvis xorciels warRvna da aRar mova warRvna qveynis dasaRupavad" (dab 9:9-12).

es aRTqma cisartyeliT iyo damtkicebuli: _

"rodesac qveyanas RrubliT davRrublav da gamoCndeba RrublebSi cisartyela (Cemi), maSin gavixseneb aRTqmas Cemsa da Tqvens Soris, yovel xorciel suldgmuls Soris... es iyos niSani Cemi aRTqmisa" (dab 9:13-17).

ase rom es aris mudmivi aRTqma RmerTisa, xalxisa da dedamiwis cxovelTa Soris, aqedan gamomdinare, qveyanaze yovelTvis iqnebian adamianebi da cxovelebi. es Tavis Tavad amtkicebs, rom RmerTis sasufeveli iqneba ufro dedamiwaze, vidre caze.

amrigad, aRTqma noes mimarT warmoadgens sasufevelis saxarebis safuZvels; is gviCvvenebs Tu ramdenad did yuradRebas aniWebs RmerTi Cvens planetas da rogor atarebs gulSi maradiuli cxovrebis ganzraxvas. mas risxvis drosac ki axsovs TanagrZnoba (abak 3:2), misi siyvaruli iseTia, rom is cxovelTa samyaros qmnilebebzec ki zrunavs (1 kor 9:9; Sd. ion 4:11).


  Back
Home
Next