bibliis safuZvlebi
Required Font
LitNusx
Tavi 3: RmerTis aRTqma
RmerTis aRTqma: winasityvaoba | aRTqma edemSi | aRTqma noes mimarT | aRTqma abraamis mimarT | aRTqma daviTis mimarT | gadaxveva (cis da miwis ngreva (gamocx 21:1; 2 pet 3:6-12), "britanuli israelizmis" miCemeba) | sakiTxebi

3.1 RmerTis aRTqma: winasityvaoba

amrigad, mecadineobebis dros, Cven sakmaod dawvrilebiT visaubreT RmerTis arsebobaze da mis saqmianobaze. Cven gavarkvieT mTeli rigi rTuli sakiTxebisa. exla Cven SevecdebiT obieqturad ganvixiloT is, rac "aRuTqva RmerTma Tavis moyvarulT" (iak 1:12; 2:5) misi mcnebebis dacvisaTvis (ioan 14:15).

RmerTis aRTqma Zvel aRTqmaSi warmoadgens qristianul imeds. yvelaze sapasuxismgeblo momentSi, rodesac wydeboda misi bedi samsjavros winaSe, pavle ambobda momaval madlze, romlis gamo is mzad iyo daekarga yvelaferi cxovrebaSi: "da axla vdgavar samsjavros winaSe aRTqmis imedis gamo, romelic RmerTma misca Cvens mamebs... swored im imedisaTvis mdeben brals" (saq 26:6, 7). man Tavisi cxovrebis didi nawili gaatara saxarebis qadagebaSi _ "aRTqma, romelic mamebs misca", RmerTma ganaxorciela iesos aRdgeniT (saq 13:32). pavlem Tqva, rom RvTis aRTqmis rwmenam misca mas mkvdreTiT aRdgomis (saq 26:6-8, Sd. 23:8), iesos meore mosvlis, gankiTxvisa da RvTis sasufevlis damyarebis imedi (saq 24:25; 28:20, 31).

es yvelaferi marxavs mifs imaze, rom Zveli aRTqma _ israelis istoriis nawyvetia, romelic ar metyvelebs maradiuli sicocxlis Sesaxeb. magram 2000 wlis win RmerTis gadawyvetileba _ gviboZos Cven maradiuli sicocxle iesos meSveobiT _ ar iyo moulodneli. es ganzraxva mas hqonda Tavidanve: _

"saukuno sicocxlis imediT, romelic aRuTqva utyuarma RmerTma uwinares saukuneTa. xolo Tavis droze gamoacxada Tavisi sityva qadagebaSi, romelic momendo me Cveni macxovari RvTis brZanebiT" (tit 1:2, 3).

"radgan sicocxle gamoCnda da Cven vixileT da vmowmobT, da gauwyebT Tqven am saukunis sicocxles, romelic iyo mamasTan da gamogvecxada Cven" (1 ioan 1:2).

radganac maradiuli sicocxlis micema xalxisaTvis RmerTs hqonda ganzraxuli samyaros Seqmnidan, Cven vTvliT naklebad damajerebels, rom mas ar hqonda naTqvami amis Sesaxeb xalxTan urTierTobaSi, romelic 4000 wlis ganmavlobaSi hqonda, rogorc aRniSnulia Zvel aRTqmaSi. faqtiurad, Zvel aRTqmaSi uamravi winaswarmetyveleba da aRTqma aris imedze, romelic RmerTma moamzada Tavs xalxisaTvis. amitom, Cveni xsnisaTvis saWiroa RmerTis aRTqmis gageba. miT umetes, rom pavlem Seaxsena morwmuneebs efesoSi, rom manam, sanam isini gaigebdnen amis Sesaxeb. isini iyvnen "qristes gareSe, israelis krebulisgan gaucxoebulni, aRTqmis mcnebaTa ucxoebi, ar gagaCndaT imedi da uRmerToni iyaviT wuTisofelSi" (efes 2:12). saeWvoa, rom warmarTTa qceva aZlevda maT raime imeds da codnas RmerTze. amasSia RmerTis aRTqmis gaugebrobis didi mniSvneloba, romlis Sesaxeb Zvel aRTqmaSi naTqvamia _ faqtiurad, "ar hqondes imedi da iyo samyaroSi uRmerTo". gaxsovdeT, rom pavle gansazRvravda qristianul ideas, rogorc "aRTqmis ideas.., romelic RmerTma misca Cvens mamebs" (saq 26:6).

samwuxarod, mxolod ramodenime eklesia aqcevs yuradRebas Zveli aRTqmis am adgilebs. "qristianoba gadaisaxa" axali aRTqmis safuZvlze damyarebul religiad, magram am SemTxvevaSic is iyenebs leqsebis patara nawils. iesom aSkarad Tqva amis Sesaxeb:

"Tu (isini) mosesa (ese igi, mis daweril bibliis pirvel xuT wigns) da winaswarmetyvelT ar mousmenen, mkvdreTiTac rom aRdges vinme, ar irwmuneben" (luk 16:31).

zogierTi Tvlis, rom maTTvis sakmarisia mxolod qristes aRdgomis rwmena (Sd. luk 16:30), magram iesom Tqva, rom es ar kmara Zveli aRTqmis safuZvliani Seswavlis gareSe. iesom axsna, rom misi jvris cmis Semdeg mociqulTa rwmenis dakargva gamowveuli iyo uyuradRebobiT Zveli aRTqmis mimarT:

"man uTxra: hoi, ugunurno da guliT mZimeno, yvelafris amis sarwmuneblad, rasac winaswarmetyvelebi ambobdnen, gana ase ar unda datanjuliyo qriste da Sesuliyo Tavis didebaSi? daiwyo mosedan da yvela winaswarmetyvelidan da ganumartavda maT yovel werilSi mis Sesaxeb naTqvams" (luk 24:25-27).

miaqcieT yuradReba mis xazgasmas, rom mTeli Zveli aRTqma metyvelebs masze. saqme imasSi ki ar aris, rom mociqulebs arasodes waukiTxavT da gaugiaT Zveli aRTqmis sityva, aramed amasSia, rom maT ar esmodaT misi Rrma azri. rwmenis gasamtkiceblad saWiroa RmerTis sityvis swori gageba da ara

mxolod misi kiTxva. ebraelebi fanatiurad eqceodnen Zveli aRTqmis kiTxvas (saq 15:21), magram radganac isini ver igebdnen mis kavSirs iesosTan da saxarebasTan, maT faqtiurad ar swamdaT Zveli aRTqma da amitom iesom Tqva: _

"Tqven rom mosesi gwamdeT, mec miwamebdiT, vinaidan man dawera Cems Sesaxeb. xolo Tu misi dawerilisa ar gwamT, rogor iwamebT Cems sityvas?" (ioan 5:46, 47).

miuxedavad bibliis kiTxvisa, isini ubralod ver xedavdnen realur uwyebas iesoze, Tumca maT izidavda xsnis azri. iesos unda eTqva maTTvis: _

"ikvlevT werilebs (ese igi, waikiTxeT yuradRebiT _ Sd. saq 17:11), radgan ggoniaT, rom maTSi gaqvT saukuno sicocxle. isini ki Cems Sesaxeb mowmoben" (ioan 5:39).

da es SesaZloa SeemTxves uamrav xalxs, visac aqvs Zveli aRTqmis zedapiruli codna: radganac maTi codna werilebis SemTxveviTi wakiTxviT aris SeZenili. qristesi da saxarebis saocari sityvebi RmerTis sasufevelis Sesaxeb kvlav eparebaT maT. wignis am nawiliT vcdilobT gamoviyvanoT aseTi xalxi amgvar mdgomareobidan Zveli aRTqmis ZiriTadi aRTqmebis realuri azris axsniT: _

_ edemis baRSi,

_ noes mimarT,

_ abraamis mimarT,

_ daviTis mimarT.

am aRTqmebis aRwera mocemulia bibliis xuT wignSi (dabadeba _ meore rjuli), romlebic dawerili iyvnen moseTi da Zveli aRTqmis winaswarmetyvelebis mier. qristianuli saxarebis yvela elementi aris aq moyvanili. pavlem axsna, rom mis qadagebas araferi axali ar Semoaqvs, "imaze meti, rasac winaswarmetyvelni da mose ambobdnen, rom ase unda momxdariyo, rom qriste unda wamebuliyo da mkvdarTagan pirveli aRmdgariyo, rom naTeli euwRebina am xalxisa da warmarTebisaTvis" (saq 26:23).

udides qristianes, pavles imedi unda Cveni imedi iyos; iseve, rogorc igi iyo sinaTleT misi cxovrebis boloSi, es yvela seriozul qristianes unda hqondes. am magaliTiT STagonilni Cven axla SegviZlia "gamovikvlioT werilebi".


  Back
Home
Next