PIIBLI Alused
Peatükk 8: Jeesuse Loomus
Jeesuse Loomus: Sissejuhatus | Erinevus Jumala Ja Jeesuse Vahel | Jeesuse Loomus | Jeesuse Inimlikkus | Jumala Sugulus Jeesusega | Kõrvalepõige ("Olles Jumala Näoline ...") | Küsimused

8.2 Erinevus Jumala Ja Jeesuse Vahel

Tuleks ära märkida seda ühist, mis on nende kohtade vahel Evangeeliumis, kus räägitakse millise astmeni "oli Jumal Kristuses" ja nende katkenditega selles, mis kriipsutavad alla Kristuse inimlikkust. Need katkendid teevad võimatuks kinnitada Piibli seisukohtadelt ideed, et Jeesus Ise oli Jumal, "tõeline Jumal, ainuisikuline Jumal Isaga" nagu kolmainsuse doktriin ekslikult kinnitab. (Väljend "tõeline Jumal, ainuisikuline Jumal Isaga" oli kasutusel Esimesel Ülemaailmsal Kogul, Nikeias 325.a. m.a.j., kus esmakordselt oli avalikustatud idee "kolmainsusest"; varakristlastele oli see tundmatu). Sõna, "kolmainsus", ei kohta kusagil Piiblis. 9. peatükis räägitakse üksikasjalikult sellest, kuidas Kristus võitis patu ja Jumala osalusest selles. Kuid meenutagem alguses veel kord seda, et pääsemine sõltub reaalse Jeesus Kristuse õigest mõistmisest (Johannese 3:36; 6:53; 17:3). Kui me jõuame selle tõelise arusaamani Tema võidu kohta patu üle ja surma üle, võime me olla ristitud Temasse, selleks, et ühineda Tema pääsemisega.

Üht kõige eredamatest sugulussuhete määratlustest, Jumala ja Jeesuse vahel, leiame 1Timoteusele 2:5: "Sest Jumal on üks, ka vahemees üks Jumala ja inimeste vahel, inimene Kristus Jeesus". Nende sõnade üle mõtisklemine toob meid järgnevate kokkuvõteteni:

- On ainult üks Jumal ja pole võimalik, et Jeesus oli Jumal; kui Isa on Jumal ja Jeesus - on ka Jumal, siis on kaks Jumalat. Kuid "meil on üks Jumal Isa" (1Korintlastele 8:6). "Jumal Isa" on sellepärast ainus Jumal. Ja ei ole võimalik, et oleks eraldi olevus, keda nimetatakse "Jumal Pojaks", nagu seda kinnitab valedoktriin kolmainsusest; Vana Testament nimetab samuti Jahvet ainsaks Jumalaks nagu ka Isaks (näiteks Jesaja 63:16; 64:8).

- Lisaks sellele ainsale Jumalale, on ka vahemees - inimene Kristus Jeesus - " ... üks on ka vahemees ..." liit "ja" näitab erinevust Kristuse ja Jumala vahel.

- Kristus , kui "vahendaja", tähendab, et Ta on siduv lüli, arbiiter. Selge, et vahelüliks/arbiitriks patuse inimese vahel ja patuta Jumala vahel ei saa olla patuta Jumal ise. Selleks peab olema patuta inimene, patuse inimliku loomusega. Fraas, "inimene Kristus Jeesus", võtab meilt kahtlematult igasuguse kahtluse selle selgituse õigsuses. Vaatamata sellele, et Paulus kirjutas Kristusest, peale tema ülendamist, ei nimetanud ta Teda "Jumalaks Jeesuseks Kristuseks".

- Uues Testamendis tuletatakse meile mitmel korral meelde, et "Jumal ei ole inimene" (4Moosese 23:19; Hoosea 11:9) ja samal ajal nimetatakse Kristust selgesti "inimese pojaks" või "inimene Jeesus Kristus". Ta oli "Kõigekõrgema Poeg" (Luuka 1:32). Nimetada Jumalat "Kõigekõrgemaks", tähendab rääkida, et ainult Temal üksi on kõige kõrgem auaste. Nimetada aga Jeesust "Kõigekõrgema Pojaks", tähendab rääkida, et Ta ei saa olla Jumalaks endaks. Sõnade kasutamine isast ja pojast, kui jutt on Jumalast ja Jeesusest, tunnistab seda, et sõnad ei tähenda üht ja sedasama. Kuigi pojal võib olla teatud tunnusjooni oma isaga, ei saa Ta olla üheaegselt oma isaks ja olla temaga üheealine.

Sellega võrdselt on rida silmnähtavaid erinevusi, Jumala ja Jeesuse vahel, mis näitavad veenvalt, et Jeesus ei olnud Jumal:

JUMAL JEESUS
"Jumalat ei kiusata" (Jakoobuse 1:13). Kristus on kõiges kiusatud otsegu meie" (Heebrealastele 4:15).
"Jumal ei saa surra - Temal üksi on surematus" (Laulud 90:2; 1Timoteusele 6:16). Kristus oli kolm päeva surnud (Matteuse 12:40; 16:21).
"Inimesed ei või näha Jumalat" (1Timoteusele 6:16; 2Moosese 33:20). Inimesed nägid Jeesust ja katsusid teda kätega (1Johannese 1:1).

Kui meie satume kiusatussse, seisame me valiku ees, teha pattu või alluda Jumalale. Sageli valime me esimese ja ei allu Jumalale. Kristuse ees seisis samuti selline valik, kuid Tema valis alati kuuletumise. Niisiis oli Tal võimalus teha pattu, kuid tegelikult ei teinud Ta seda mitte kunagi. Ei tohi mõelda, et Jumalal oleks mingi võimalus pattu teha. Me nägime, et Kristus oli pärit Taaveti soost (2Saamueli 7:12-16). Värss 14 räägib Kristuse võimalusest pattu teha: "Kui Ta eksib, siis ma karistan Teda".


  Back
Kodu
Next