BIBLICKÉ Základy
Kapitola 11: Život v Kristu
Úvod | Svatost | Použití násilí | Politika | Světské radovánky | Biblické studium | Modlitba | Zvěstování Božího slova | Život ve sboru (eklézii) | Lámání chleba | Manželství | Bratrské společenství | Otázky

11.3 Praktický křesťanský život

11.3.1 Biblické studium

Po křtu bychom měli plodit „ovoce svatosti“, žijíce život vedený spíše duchem než tělem (Ř 6,22; 8,1; Ga 5,16+25). Plodit duchovní ovoce můžeme díky Božímu slovu, které v nás setrvává (J 15,7-8). Viděli jsme, že jsme vedeni duchem v tom smyslu, že tento duch spočívá v Božím slovu. V našem životě musíme proto setrvávat v blízkosti Božích slov pravidelnou četbou i studiem Bible.

Pečlivé studium Božích slov ústí do osobního poznání nutnosti křtu, a poté i k provedení tohoto aktu. Tento proces, kdy necháme Boží slovo působit na naše aktivity i řídit naše životy, by měl pokračovat; křest je pouze prvním krokem v celoživotní podřízenosti Božímu slovu. Existuje reálné nebezpečí důvěrné obeznámenosti s Biblí a základním učením evangelia, dovádějící nás na pozice, kde už na nás nemá Slovo ten pravý vliv: čteme slova, ale praktický dopad na nás už nemají (viz Dodatek 2). Z tohoto důvodu je moudré pomodlit se před každým čtením Písma: „Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona tvého“ (Ž 119,18).

Slovo Boží by mělo být naším denním chlebem – skutečně, naše závislost na něm i naše přirozená touha po něm by měly být dokonce větší než naše instinktivní chuť po potravě těla: „Řeči jeho úst jsem střežil víc než vlastní cíle /podle hebr. originálu: „…než to, co je určeno“, což angl. verze doplňují: „… než nutnou potravu“, či „… než denní chléb“ – pozn. překladatele/“ – tak to cítil Jób (Jb 23,12). Podobně u Jeremiáše: „Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Tvá slova mi byla útěchou a radostí srdce“ (Jr 15,16). Udělat si čas během dne pro pravidelné čtení Bible je proto důležitou věcí při budování našeho vzorového denního řádu. 30 minut nerušeného biblického studia otevírajícího naše rána je schopno nastartovat každý náš den v tom správném duchovním směru i tempu. Takové zvyky formující naši víru budou mít cenu zlata při soudném dni.

Aby odstranili přirozenou tendenci číst jenom ty části Písma, které jsou pro nás přitažlivé, Christadelfiáni vymysleli program čtení, nazvaný „The Bible Companion“ /„Biblický průvodce“ – do češtiny přeloženo jako „Průvodce pro čtení Bible“ ve zkrácené verzi/, který je k dispozici u vydavatele této knihy. Zde je pro každý den určeno několik kapitol, a výsledkem celoročního čtení je jednou přečtený Starý zákon a dvakrát Nový zákon. Čteme-li den po dni tyto kapitoly, můžeme být nemálo povzbuzeni, představíme-li si, že současně čtou stejné kapitoly další tisíce věřících. Z tohoto důvodu se vytvoří okamžité pouto, kdekoli se potkáme; nedávno přečtené kapitoly by měly tvořit základ naší konverzace. Dejme si však pozor na snadnost a povrchní úroveň biblického čtení. Musíme nechat biblická slova, aby se skutečně vnořila do našich životů. Jeremiáš k tomu řekl: „Mé srdce je zlomeno v mém nitru, všechny kosti se chvějí… jsem jako muž zmožený vínem, kvůli Hospodinu, kvůli jeho svatým slovům“ (Jr 23,9). Stavěl souběžně Boha a jeho slova, a cítil proto přítomnost i naléhavost Boha samotného, když tato slova četl či slyšel.


  Back
Home
Next