Osnove BIBLIJE
Studij 6: Bog i zlo
Bog i zlo | Đavo i sotona | Demoni | Osvrt (Vještičarstvo, Što se dogodilo u Edenu?, Lucifer, Isusova iskušenja, "Rat na nebu") | Pitanja

Osvrt 18: Što se dogodilo u Edenu?

1Moj.3:.4-5: "A zmija reče ženi: nećete vi umrijeti; Nego zna Bog da će vam se u onaj dan kad okusite s njega otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi i znati što je dobro što li zlo."

NARODNA INTERPRETACIJA: pogrešno se pretpostavlja da je zmija ovdje jedan anđeo koji je sagriješio, nazvan "sotona". Izbačen iz raja zbog njegova grijeha, on je došao na zemlju i kušao Evu na grijeh.

KOMENTARI:

1. Pasus govori o "zmiji". Riječi "sotona" i "đavo" se ne pojavljuju u cijeloj knjizi Postanka. Činjenica da su zmije fizički s nama, puzeći na trbuhe, je dokaz da je zmija u Edenu bila doslovna životinja. Oni koji vjeruju drugačije vjerojatno misle da kadgod su vidjeli doslovnu zmiju da su vidjeli samu 'sotonu'.

2. Zmija nije nikada opisana kao jedan anđeo.

3. Stoga ne iznenađuje da nema nikakvih preporuka u 1Moj. za itko da je izbačen iz raja.

4. Grijeh donosi smrt (Rim.6:23). Anđeli ne mogu umrijeti (Lk.20:35-36), stoga anđeli ne mogu griješiti. Nagrada pravednih je da budu načinjeni jednaki anđelima da ne umiru više (Lk.20:35-36). Ako anđeli mogu griješiti, onda bi i pravednici također mogli griješiti i stoga bi imali mogućnost umiranja, što znači da oni ne bi imali život u vječnom trajanju.

5. Upletena lica u zapis 1Moj. o čovjekovom padu su: Bog, Adam, Eva i zmija. Nitko drugi nije spomenut. Nema nikakva dokaza da je bilo što ušlo u zmiju i natjera je učiniti ono što je učinila. Pavao veli da "zmija zavede Evu svojom (osobnom) lukavštinom" (2Kor.11:3). Bog je rekao zmiji: "kad si to učinila" (1Moj.3:14). Ako je "sotona" koristio zmiju, zašto on nije spomenut i zašto nije i on također kažnjen?

6. Adam je okrivio Evu za svoj grijeh: "ona mi dade s drveta" (1Moj.3:12). Eva je okrivila zmiju: "zmija me prevari, te jedoh" (1Moj.3:13). Zmija nije okrivila đavola - ona nije načinila nikakva izgovora.

7. Ako se raspravlja da zmije danas nemaju moć govora ili rasuđivanja kao što je imala zmija u Edenu, sjeti se da je:-

(a) magarac nekoć natjeran govoriti i raspravljati s čovjekom (Balaama): "(normalno) nijemo živinče ljudskim glasom prozbori i spriječi prorokovo bezumlje" (2Pet.2:16)

(b) zmija bila najinteligentnija od svih životinja (1Moj.3:1). Prokletstvo nad njom bi joj oduzelo sposobnost koju je imala da govori s Adamom i Evom.

8. Bog je stvorio zmiju (1Moj.3:1); drugo biće zvano "sotona" nije se pretvorilo u zmiju; ako vjerujemo u ovo, efektivno kažemo da jedna osoba može ući u život nekog drugog i upravljati ga. Ovo je poganska ideja, nije biblijska. Ako se raspravlja da Bog ne bi stvorio zmiju zbog velikoga grijeha kojeg je navela Adama i Evu počiniti, sjeti se da je grijeh ušao u svijet od čovjeka (Rim.5:12); zmija je stoga bila amoralna, govoreći s njezina vlastita prirodna opažanja, i nije bila tako odgovorna Bogu i stoga nije počinila grijeh.

Neki predlažu da je zmija iz 1Moj.3 povezana sa serafimom. Međutim, uobičajena hebrejska riječ za "zmiju", koja je upotrijebljena u 1Moj.3, je sasvim nepovezana s riječi za "serafim". Hebrejska riječ prevedena "serafim" u osnovi znači "vatreni" i je prevedena "vatrena zmija" u 4Moj.21:8, ali ovo nije riječ prevedena "zmija" u 1Moj3. Hebrejska riječ za mjed dolazi iz istog korijena kao i riječ za "zmiju" u 1Moj.3. Mjed predstavlja grijeh (Sud.16:21; 2Sam.3:34; 2Car.25:7; 2Dnev.33:11; 36:6), tako zmija se može povezati s idejom o grijehu, ali ne s grešnim anđelom.

PREDLOŽENA OBJAŠNJENJA o tome što ovi pasusi znače

1. Nema razloga sumnji da nam je rečeno o stvaranju i padu u ranim poglavljima 1Moj. da se trebaju uzeti doslovno. "Zmija" je bila doslovna zmija. Činjenica da možemo vidjeti zmije danas da puze potrbuške u ispunjenju datog prokletstva izvornoj zmiji (1Moj.3:14), dokazuje ovo. Na isti način vidimo muškarce i žene da pate od datog im prokletstva u isto vrijeme. Mi možemo shvatiti da su Adam i Eva bili doslovni muškarac i žena kao što znamo muškarca i ženu danas, ali uživaju bolji oblik postojanja, stoga je izvorna zmija bila doslovna životinja, iako u daleko inteligentnijem obliku no što su zmije danas.

2. Slijedeće su daljnja ukazivanja da se rana poglavlja 1Moj. trebaju čitati doslovno:-

-Isus se pozivao na zapis stvaranja Adama i Eve kao temelj njegovu učenju o braku i rastave (Mt.19:5-6); nema nikakva nagovještaja da ga je čitao figurativno.

-"Jer prvi je oblikovan Adam, onda Eva; i Adam nije zaveden (bio od zmije) a žena je zavedena, učinila prekršaj" (1Tim.2:13-14) - tako je Pavao, isto, čitao 1Moj. doslovno. I najbitno on je napisao ranije o načinu na koji "zmija zavede Evu svojom lukavštinom" (2Kor.11:3) - zamijeti da Pavao ne pominje da "đavo" zavede Evu.

-Ima li uopće ikakva dokaza da ima ičega drugog u zapis stvaranja i pada što treba da se čita figurativno? Svijet je sazdan u šest dana po 1Moj.1. Da su to bili doslovni dani od po 24 sata je dokazano činjenicom da razne stvari stvarane u različite dane nisu mogle upotrebljivo postojati jedna bez druge u svom prisutnom obliku više od nekoliko dana. Da to nisu bili periodi od po 1000 godina ili više je izloženo činjenicom da je Adam bio stvoren šestoga dana, ali je umro nakon sedmoga dana u dobi od 930 (1Moj.5:5). Ako je sedmi dan bio period od 1000 godina onda bi Adam bio više no 1000 kad je umro.

-Daljnji dokaz za doslovne dane stvaranja može se naći u subotnjem zakonu 2Moj.20:10,11. Subota je trebala biti 24 satni odmor, jer Bog je odmorio sedmoga dana, odradivši šest dana (kao i Izrael prije držanja njihove subote). Biljke stvorene drugog dana bi ovisile od pčela itd. stvorenih šestoga dana. Dugi jaz između njihova stvaranja je stoga neprikladan.

3. Budući da je zmija pod kletvom da puzi potrbuške (1Moj.3:14) ovo može implicirati da je prethodno imala noge; u spoju s njezine očite moći rasuđivanja, bila je vjerojatno oblik životinjskog života najbliži čovjeku, premda je još uvijek bila jedna životinja - još jedna od "zvijeri poljske, koje stvori Gospod Bog" (1Moj.3:1,14).

4. Može biti da je zmija već jela s drveta znanja, što bi objasnilo njezinu suptilnost. Eva "videći da je... drvo vrlo drago radi znanja" (1Moj.3:6). Kako je mogla vidjeti ovo osim ako je vidjela ishod jedenja voća u životu nečega što je to već uradilo? Može biti da je Eva već imala nekoliko razgovora sa zmijom prije onog zapisanog u 1Moj.3. Prve zapisane riječi zmije upućene Evi su, "je li istina da je Bog kazao" (1Moj.3:1) - riječi "je li" možda impliciraju da je ovo bio nastavak prethodnog razgovora koji nije zapisan.


  Back
Home
Next