Ifishinte Fya Muli Baibele
Study 9: Ukucimfya Kwakwa Yesu
Ukucimfya Kwakwa Yesu | Umulopa Wakwa Yesu | Ukupeela Pali Ifwe No Mwine | Yesu Ngo Mwiminishi Wesu | Yesu Na Mafunde Yakwa Mose | Isabata Cakulundapo (Bushe Yesu aafyelwe pa 25 December?) | Amepusho

Isambililo 9: Amepusho

Please enter your name:
email (required):
 1. Bushe mulandu nshi imfwa yakwa Yesu, ukucila iya muntu umbi onse, yaali iyalefwaikwa pe pusukilo lyesu?

 2. Bushe mulandu nshi amalambo ya nama mu Mafunde yakwa Mose tayaali ayalinga ukufumyapo ulubembu?

 3. Bushe Yesu aali mwiminishi wesu nangu impyani yesu lintu wene aafwile?

 4. Bushe pa mashiwi ayalakonkapo lishiwi nshi lili ilya cine?
  Kristu aafwile mu cifulo ca ifwe ukufwa
  Kristu aaiminineko ifwe, pakuti Lesa engeleela ifwe ukupitila muli wene
  Kristu aali uwapalana na ifwe lelo temininako ifwe
  Imfwa yakwa Kristu yaapilibwile ukuti Lesa takalinge libili umuntunse onse ukuba uwa mulandu pa lubembu.

 5. Bushe Yesu alisangile icisuma ukufuma mu mfwa yakwe umwine?

 6. Bushe lintu Kristu aafwile pa capindama, wene
  Aapwishishe amafunde ayacepako ya Mafunde yakwa Mose lelo te mafunde 10
  Aapwishishe yonse Amafunde yakwa Mose ukukumbinkanya na mafunde ikumi
  Aapwishishe Amafunde yakwa Mose ukufumyako aya mitebeto ya bena Yuda
  Taakweete mulimo pa cifulo ca Mafunde yakwa Mose?

 7. Bushe ifwe tulingile ukusunga Isabata nomba?

 8. Londolola pa bwasuko bobe ku lipusho 7.