Ifishinte Fya Muli Baibele
Study 9: Ukucimfya Kwakwa Yesu
Ukucimfya Kwakwa Yesu | Umulopa Wakwa Yesu | Ukupeela Pali Ifwe No Mwine | Yesu Ngo Mwiminishi Wesu | Yesu Na Mafunde Yakwa Mose | Isabata Cakulundapo (Bushe Yesu aafyelwe pa 25 December?) | Amepusho

Cakulundapo 29: Bushe Yesu aafyelwe pa 25 December?

Icilubo cimbi icikalamba ica bwina Kristu ubwaishibikwa cikumine ku bushiku bwa kufyalwa kwakwa Yesu. Abacemi balisendeme mu mpanga pamo ne mikuni yabo pa nshita ya kufyalwa kwakwa Kristu (Luka 2:8); bene tabaali na kucita ici pa nshita ya Christmas, munshita ya mpepo. Kristu aaikeele no mweo pa myaka amakumi yatatu ne myaka itatu na hafu wa mwaka na panuma aalifwile pa nshita ya mutebeto wa Cakucilila, ico icili pa nshita ya Easter. Eico wene afwile ukufyalwa imyeshi mutanda lubali lumbi lwa Easter - ekutiila mupepi na September/October.

25 December intanshi bwaali bushiku bwa mutebeto wa basenshi mu calo ca Bulaya intanshi ya bwina Kristu. Imilimo ya Batumwa yalemba ifyo Abena Kristu ba cine baaleecushiwa bubi bubi ku basenshi pamulandu wa fitetekelo fyabo. Inshita ne nshita abatumwa baasokele ukuti pamulandu wa ici, Abena Kristu bamo bali no kupokelela ifitetekelo fya basenshi, ku kupeela bene amaka ya kucita imipepele yabo iyawama ukucilapo ku basenshi abashingulwike bene (pamo nga Imilimo 20:30; 1 Yohane 2:18; 2 Abena Tesalonika 2:3; 2 Petro 2:1-3). Ukupokelela kwa 25 December ngo kusefya kwa bena Kristu kuli cilangililo icikalamba ca ici. Ifimuti fya Christmas, akanyang'uni na fimbipo fyonse kuti fyashininkishiwa ukuya kunuma ku kusefya kwa basenshi ukwalecitwa pa 25 December.

Ukufuma kuli ici cene cakonka ukuti Abena Kristu ba cine tabalingile ukusefya ukufyalwa kwakwa Kristu pa 25 December. Mu kuboomba, abatetekela ba cine bali no kubomfya nganshi inshiku sha kutuusha, pamo nga Christmas, ku kulongana capamo mwi senge konse konse ukwingacitika.