Bazat E BIBLËS
Kapitulli 5: Mbretëria e Zotit
Përkufizimi i Mbretërisë | Mbretëria nuk është vendosur akoma | Mbretëria e Zotit në të kaluarën | Mbretëria e Zotit në të ardhmen | Mijëvjeçari | Pyetje

KAPITULLI 5:Pyetje

 1. Cila prej të mëposhtmeve është koha e vendosjes së Mbretërisë së Perëndisë?
  1. Ka qenë gjithmonë e vendosur
  2. Në kthimin e Krishtit
  3. Ditën e Pentakostit në shekullin e parë
  4. Në zemrat e besimtarëve në konvertimin e tyre.

 2. Çfarë është Mijëvjeçari?
  1. Një mbretërim i mëshirës në zemrat tona
  2. 1000 vjet mbretërimi të besimtarëve në parajsë
  3. 1000 vjet mbretërimi të Satanit mbi tokë
  4. 1000 vjetët e parë të Mbretërisë së ardhme të Perëndisë në tokë

 3. Çfarë do të bëjnë besimtarët e sotëm në Mijëvjeçarin?
  1. jenë sundues mbi njerëzit e vdekshëm
  2. jenë sundues në Parajsë
  3. ne nuk e dimë
  4. jetojnë në një planet tjetër

 4. U predikua lajmi për mbretërinë e Perëndisë:
  1. Vetëm në Dhjatën e Re?
  2. Vetëm nga Jezusi dhe apostujt?
  3. Në të dyja Dhjatat, të Vjetër dhe të Re?
  4. Vetëm në Dhjatën e Vjetër?