BIBLIA Alapvető
Tanulmány 10: A Jézusba Való Keresztelés
A keresztelés (víz alámerülés által) alapvető fontosságáról | Hogyan kell víz alámerülnünk? | A víz alámerülés jelentősége | Víz alámerülés és Üdvösség | Hozzáfűzés (Újra-víz alámerülés, A tudásszint, amelyre szükség van a víz alámerülés előtt, A gonosztevő a kereszten, Egy példa a víz alámerülés (keresztelés) végrehajtására) | Kérdései

10.2 Hogyan kell víz alámerülnünk?

Egy szélesen elterjedt felfogás, hogy a keresztelés végrehajtható, különösen csecsemők esetében azáltal, hogy vizet hintünk a homlokukra (azaz megkereszteljük őket). Ez éles ellentétben áll a Biblia tanításával víz alámerülés (keresztelés) végrehajtásában.

A görög ‘baptizó’ szó, amely keresztelésnek van fordítva a magyar Bibliában, nem meghintést jelent. A jelentése: bemárt, bemerít, megnedvesít (Ld. ’Keresztel’ a Keresztyén Bibliai Lexikon-ban). A klasszikus görög ezt a szót használta a hajók esetében, melyek elsüllyedtek és elmerültek a vízben. Szintén használatos ruhadarabra való utalással kapcsolatban, amelyet befestenek egyik színről a másikra ‘bemerítés’ által, ill. amikor azt bemártják a festékbe. Hogy egy ruha színét megváltoztathassuk, bizonyosan szükséges, hogy az teljesen a víz alámerüljön, mintsem csak a festéket ráhintsük. Hogy az alámerítés valóban a víz alámerülés helyes formája, azt a következő versek megerősítik:

-"János is keresztelt Ainonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek odamentek és megke- resztelkedtek" (Jn.3:23). Tehát "sok vízre" volt szükség az alámerüléshez, ha ez néhány csepp víz meghintésével történik, akkor csupán egyetlen vödör víz elegendő volna száz ember számára. Az emberek erre a helyre, a Jordán folyó partjához jöttek, hogy alá merüljenek, mintsem János ment volna hozzájuk egy pohár vízzel.

- Jézus szintén János által volt alámerítve a Jordán folyóban: "Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből" (Mt.3:13-16). Az ő víz alámerülése félreérthe-tetlenül alámerülés által történt - "kijött a vízből" a víz alá- merülés után. Az egyik oka volt Jézus víz alámerülésének, hogy egy példát állítson fel, így senki sem állíthatja magáról, hogy Jézust követi, ha nem követi az ő példáját az alámerüléssel történt keresztelésének.

- Hasonlómódon Filip és az etiópiai kincstárnok "…leszálltak a vízbe... és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből..."(ApCsel.8:38,39). Figyelemre méltó, hogy a kincstárnok akkor kérte a víz alámerülését, amikor meglátott egy oázist: "Íme itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem?" (ApCsel.8:36). Majdnem bizonyos, hogy ez az ember nem vágott volna neki egy sivatagi útnak anélkül, hogy legalább egy kevés víz ne lett volna nála pl. egy kancsóban. Ha a víz alámerülés meghintés által történne, akkor anélkül is meg lehetett volna tenniük, hogy oázisra lett volna hozzá szükségük.

- A víz alámerülés egy eltemetéshez hasonlítható (Kol.2:12), amely magában foglal egy teljes befedést.

- A víz alámerülés a "bűnök lemosásának" is nevezhető (ApCsel.22:16). Az igazi megtérés ‘megújító fürdőhöz’ van hasonlítva a Tit.3:5; 2Pt.2:22; Zsid.10:23; Jel.1:5 stb. versekben. A víz alámerüléssel kapcsolatban használt kifejezés ‘fürdés’ sokkal inkább víz alámerülést, mint meghintést fejez ki.

Az Ószövetség számos alkalommal utal arra, hogy Istent elfogadhatóan megközelíteni csak bizonyos fajta mosakodások által lehetséges.

A papoknak meg kellett teljesen mosakodniuk egy rézmedencében, mielőtt Istenhez közel kerültek volna szolgálatuk közben (2Móz 30:17-21; 2Móz.40:32). Az izráelitáknak meg kellett mosakodniuk azért, hogy megtisztítsák magukat bizonyos tisztátalan dolgoktól (pl. 5Móz.23:11), melyek a bűnt képviselték.

Naamán egy nem a zsidók közül való bélpoklos ember volt, aki Izráel Istene által kereste a gyógyulását. Mint olyan, aki a bűn által sújtott embert képviseli, ténylegesen keresztül ment egy élő halálon a bűnnek köszönhetőleg. Az ő gyógyulása a Jordán vizében való alámerülése által történt. Először ezt az egyszerű cselekedetet nehezen elfogadhatónak találta, azt gondolván, hogy Isten azt akarja tőle, hogy valami drámaibb dolgot tegyen, vagy, hogy víz alá merüljön egy hatalmas, jólismert folyóban, az Abánában. Hasonlóképpen, mi nehezen hihetőnek találhatjuk, hogy egy ilyen egyszerű cselekedet végső soron előidézheti az üdvösségünket. Sokkal vonzóbb azt gondolni, hogy a mi saját cselekedeteink és nyilvános kapcsolatunk egy nagy, jólismert egyházzal (vö. az Abáná folyó) megmenthet minket, inkább mint ez az Izráel igazi reménységével kapcsolatban levő egyszerű cselekedet. Miután Naamán alámerült a Jordánban "tiszta lett a teste, akárcsak egy kisgyermeké" (2Kir.5:9-14).

Ezek után kevésbé kételkedhetünk abban, hogy a ‘keresztelés’ a teljes víz alámerülésre utal, miután megértettük az evangélium alapvető üzenetét. A víz alámerülés Bibliára alapozott meghatározása nem tesz utalást annak a személynek a státuszára, aki ténylegesen végrehajtja az alámerítést. A víz alámerülés az evangéliumban való hit után, elméletileg lehetséges, hogy az ember bemerítse önmagát. Azonban, mivel a víz alámerülés csak akkor valóságos, ha helyes ismereteink vannak Istenről az alámerüléskor, ezért feltétlenül tanácsos egy másik hívő által alámerülni olyan által, aki tisztában van az evangélium tanításával. S, aki mielőtt a víz alámerülés meg- történik, felértékeli annak a személynek az ismeretszintjét, aki víz alámerülésre jelentkezett.

Ennélfogva létezik egy tradíció a Krisztdelfian közösségben, hogy egy részletekbe menő beszélgetést tartunk minden víz alámerülésre jelentkezővel, mielőtt a víz alámerülés megtörténik. Olyan kérdések sora, mint amelyek ezeknek a leckéknek a végénél is találhatóak, alakíthatják ezeknek a beszélgetéseknek az alapjait. Gyülekezetünk tagjai több ezer kilométert utaznak azért, hogy csupán egyetlen személy víz alámerüléséhez hozzájárulhassanak, olyan nagy a csodálat csupán egyetlen ember esetében is, aki az örök élet igazi reménységét befogadja, hogy mi elsősorban nem a megtérők számával foglalkozunk. A minőség inkább, mint a mennyiség az alapja megközelítésünknek.


  Back
Home
Next