BIBLIA Alapvető
Tanulmány 6: Isten és a Gonosz (Sátán)
Isten és a Gonosz (Sátán) | Az Ördög és a Sátán | Démonok | Hozzáfűzés (A boszorkányság, Mi történt az Édenkertben?, Lucifer, Jézus megkísértése, Háború a Mennyben) | Kérdései

19. Hozzáfűzés: Lucifer

Az Ézs.14:12-14-es szakaszban ezt olvashatjuk: "Leestél az égről, fényes hajnalcsillag! (Lucifer / Sátán) Lehulltál a földre, népek legyőzője! Pedig ezt mondtad magadban: Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az istenek hegyére a messze északon. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a Felségeshez!"

elterjedt értelmezés:

Feltételezik, hogy Lucifer valaha egy hatalommal bíró angyal volt, aki Ádám idejében vétkezett, és ezért levettetett a földre, ahol gondokat okoz Isten embereinek.

Magyarázatok:

1. Azok a szavak, hogy "ördög", "sátán" vagy "angyal" egyszer sem szerepelnek ebben a részben. A Szentírásban ez az egyetlen hely, ahol a "Lucifer" szó előfordul.

2. Nincs rá bizonyíték, hogy Ézsaiás Könyvének 14. fejezete bármit is leírna abból, ami az Édenkertben történt, ha mégis így lenne, akkor vajon miért maradt ezekről a dolgokról hallgatás 3000 éven át a Teremtéstől számítva, amikor végre megtudhatjuk, hogy valójában mi történt ott?

3. Luciferrel kapcsolatban olyanokat olvashatunk, hogy "férgek a derékaljad" (11.v.), és gúnyolják az emberek (16.v.), mivel már semmilyen hatalommal sem bír, miután kivettetett a mennyből (5-8.v.), tehát nincs igazolva az a feltevés / gondolat, hogy Lucifer most a földön van, és megtéveszti a hívőket.

4. Miért volt Lucifer azért a mondásáért megbüntetve, hogy "Fölmegyek a mennybe" (13.v.), ha már egyébként is ott volt?

5. Lucifer egy sírgödörben bomlásnak indul: "Sírba omlott gőgöd ... férgek a derékaljad ..."(11.v.). Tudjuk, hogy az angyalok nem halhatnak meg (Lk.20:35-36), tehát Lucifer ennélfogva nem lehet egy angyal, ez a leírás sokkal inkább egy emberre illik.

6. A 13-14. verseknek kapcsolatuk van a 2Thessz.2:3-4. versekkel, melyek a "kárhozat fiáról" szólnak - tehát Lucifer előremutat egy másik emberre - nem pedig egy angyalról van szó.

Javasolt magyarázatok:

1. Több modern fordítás az Ézsaiás Könyv 13-23. fejezeteiben kiemeli a különböző nemzetek jövőjére (sorsára) vonatkozó jövendöléseket pl. Babilónia, Móab, Egyiptom stb. Az Ézs.14:4-es vers meghatározza a szóban forgó versek szövegösszefüggését: "ezt a gúnydalt (példabeszéd) fogod énekelni a babiloni királyról". Tehát ez a prófécia Babilonia emberi királyáról szól, akit "Lucifernek" nevez. Bukásával kapcsolatban ezt olvassuk: "Akik csak meglátnak, bámulnak, elgondolkoznak rajtad: Ettől az embertől reszketett a föld, ettől remegtek az országok?" (16.v.). Lucifer egyértelműen úgy van meghatározva, mint ember.

2. Mivel Lucifer egy emberi király volt, ezt olvashatjuk róla: "Megrendült ott lent a holtak hazája, látva jöttödet ... Te is erőtlen lettél, mint mi, hozzánk hasonlóvá lettél!" (9-10.versek). Lucifer éppen olyan király volt, mint bármelyik másik az emberek között.

3. A 20. vers kijelenti, hogy Lucifer ivadékáról emlékezet sem lesz. A 22.vers azt mondja, hogy Babilónia ivadéka lesz kiírtva, a kettő ugyanarról beszél.

4. Emlékezzünk arra, hogy ez egy "gúnydal (példázat)" "a babiloni királyról" (4.v.). "Lucifer" jelentése "hajnalcsillag", amely a legfényesebb a csillagok között. E gúnydal szerint ez a csillag büszkén elhatározza, hogy "Fölmegyek az égbe, Isten (többi) csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az istenek hegyére a messze északon" (13.v.). Ennek következtében lett e csillag a földre vettetve. A csillag Babilónia királyát szimbolizálja. Dániel Könyvének 4. fejezetében arról olvashatunk, hogy Nebukadneccar, Babilónia királya büszkén szétnézett hatalmas királyságban, amelyet építtetett, arra gondolván, hogy leigázott más nemzeteket a saját erejével, ahelyett, hogy felismerte volna, hogy mindezt Isten segítségével vihette véghez. Hatalma / büszkesége "megnőtt", felért az "égig" (22.v.). Emiatt "Száműzték az emberek közül, füvet evett, mint az ökrök, és az ég harmatja áztatta testét, míg olyan hosszúra nem nőtt szőre, mint a sasnak a tolla, és olyan karmai nem lettek, mint a madaraknak" (30.v.). A világ egyik legnagyobb hatalommal bíró emberének hirtelen megalázása, melynek folytán annyi értelme maradt, mint egy állatnak, egy olyan drámai esemény volt, hogy maga után vonhatta a mennyből földre hulló hajnalcsillag példázatát. A csillagok hatalommal bíró embereket szimbólizálnak, például az 1Móz:37:9; Ézs.13:10 versekben (Babilónia vezetőire vonatkoznak); Ezé 32:7 (egyiptom vezetőjére vonatkozik); Dán.8:10 vö. 24.verssel. A mennyig való felemelkedés és az onnan való leesés a földre gyakran alkalmazott bibliai kifejezésmódok a felfuvalkodásra és az abból következő megalázásra - Ld. Jób.20:6; Jer.51:53 (Babilonról); JSir 2:1; Mt.11:23 (Kapernaumról): "Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz levettetni" (a sírgödörig).

5. A 17. vers Lucifert vádolja, mert "pusztává tette a világot, lerombolta a városokat, és nem engedte haza a foglyokat ... Állítsatok vágóhidat fiainak őseik bűne miatt ... hogy ... be ne töltsék városokkal a világot" (17,21 versek). Ezek Babilónia katonai eljárásmódjainak leírásai - egész területeket romboltak földig (ahogyan ezt tették Jeruzsálemmel is), foglyokat szállítottak el más területekre, és nem engedték meg nekik, hogy saját hazájukba visszatérjenek (a zsidókkal is ezt tették), új városokat építettek, és adót szedtek aranyban a nemzetektől melyeket elnyomtak. A hangsúly azon, hogy Lucifert még csak nem is temették el a többi királyokhoz hasonló temetéssel (18-19 v.), magában foglalja, hogy ő csak egy hozzájuk hasonló emberi király volt, hiszen az ő teste is eltemetést kívánt volna meg.

6. A 12. vers azt mondja Luciferrel kapcsolatban, hogy "lehulltál a földre" - amely értelmileg azt tartalmazza, hogy ő egy fa volt. Ez egy további kapcsolatot mutat a Dán.4:8-16-os versekkel, ahol Nebukadneccar és Babilónia egy kivágott fához van hasonlítva.

7. Babilon és Asszíria gyakran váltófogalmak a próféciákban, Babilónia királyának halál esetéről például a 25. vers így ír, "Országomban töröm össze Asszíriát ...".

Az Ézs.14 (vő Ézs 47) fejezetében szereplő Babilóniáról szóló próféciák meg vannak ismételve Asszíriára vonatkozólag a Náh.3:5,4,18; Zof.2:13,15 és 2Krón.33:11-es versekben, ahol az szerepel, hogy Asszíria királya Manassét Babilonba vitte fogolyként - rámutatván a szavak felcserélhetőségére. Az Ám.5:27-es vers arról ír, hogy Izráelt Isten fogságba küldi "Damaszkuszon túlra", azaz Asszíriába, azonban István ezt úgy idézi, hogy "Babilonon túlra" (ApCsel.7:43). Az Ezsdr.6:1-es vers azt írja Dáriuszról, Babilónia királyáról, hogy kiadott egy parancsot a templom újjáépítésével kapcsolatban. A zsidók kérték Istent, hogy fordítsa hozzájuk "Asszíria királyának a szivét" (Ezsdr.6:22), ismét azt látjuk, hogy ezek felcserélhető szavak. Az Ézsaiás Könyv 14. fejezetének próféciája sok más ebben a könyvben szereplő próféciával együtt, tökéletesen összefügg az Ezékiás idejében történt asszírai invázió leírásával (Ézs 36 és 37) ; ennélfogva beszélhet a 25. vers az asszírok összetöréséről. A 13. verset könnyebb megérteni, ha az az istenkáromló asszírokról ír, akik megostromolták Jeruzsálemet, be akartak hatolni oda, és lefoglalni a templomot saját isteneik számára. Valamivel korábban az asszír király, Tilgat-Pileszer valószínűleg ugyanezt akarta tenni (2Krón.28:20,21), az Ézs.14:13-as vers pedig ezt írja: "Pedig ezt mondtad magadban: Fölmegyek az égbe... (a templom és a bárka szimbóluma - 1Kir.8:30; 2Krón.30:27; Zsolt.20:2,6, 11:4; Zsid.7:26) odaülök az istenek hegyére (Sion hegyére, ahol a templom volt) a messze északon" (Jeruzsálem - Zsolt.48:1,2).


  Back
Home
Next