مبانيانجيل
فصل 9: تعميد به سوي مسيح
اهميت حياتي تعميد | چگونه غسل تعميد بشويم؟ | معناي تعميد | تعميد و رستگاري | انحراف: تعميد مجدد | پرسش‌ها

انحراف: غسل تعميد دوباره

برخي از افراد پس از انجام آن چه كه نوعي "غسل تعميد" مي‌دانستند، (پاشيدن آب در هنگام كودكي يا غسل كامل در كليسايي ديگر) ديگر به غسل تعميد مجدد تمايل چنداني نشان نمي دهند. وليكن پيش از غسل تعميد بايد توبه و ايمان واقعي به انجيل حاصل شود (اعمال رسولان 2:38 و مرقس 16:15.16). غسل تعميد فقط هنگامي پذيرفتني و حقيقتي است كه اين امور پيش از فرورفتن در آب و به ترتيب صحيح انجام شود. در آيات متي 28:19.20  غسل تعميد پيش از هرچيز با شنيدن تفسير آموزه‌هاي مسيح مرتبط دانسته مي‌شود. يك كودك قادر به توبه يا درك انجيل نيست؛ و در هرحال پاشيدن آب اصلاً غسل تعميد به شمار نمي‌رود. يك شناگر پس از شيرجه در آب فرو مي‌رود، اما اين غسل تعميد نيست، چرا كه فرد آگاهانه به انجيل حقيقي پاسخ نداده است. همين نكته در مورد افرادي كه در آب فرو مي روند، اما به آموزه‌اي دروغين ايمان دارند نيز صادق است؛ آنها در آب فرورفته‌اند، اما غسل تعميد نيافته‌اند.

تنها "يك ايمان" وجود دارد، يعني مجموعه‌اي واحد از آموزه‌هايي كه انجيل حقيقي را تشكيل مي‌دهند، و در نتيجه تنها "يك نوع غسل تعميد" نيز وجود دارد، همان غسل تعميدي كه پس از كسب آن "ايمان واحد"صورت مي‌پذيرد. "ما همه، اعضاي يك بدنيم (يعني يك كليساي واقعي)... همه ما براي رسيدن به يك اميددعوت شده‌ايم، يعني به آن جلالي كه خدا براي ما تدارك ديده است. براي ما فقط يك خداوند، يك ايمان و يك تعميد وجود دارد." (افسسيان 6-4:4) برخلاف عقيده برخي افراد مبني بر اينكه اعتقاد به دريافت پاداش خدا در زمين و يا در بهشت بي‌اهميت و در عمل يكسان است، دو راه مختلف براي رستگاري وجود ندارد. فقط "يك خدا" وجود دارد، پس مسيح خدا نيست. در نتيجه اگر هنگام غسل تعميد آموزه‌هاي راستين مربوط به ملكوت خداوند، ماهيت خداوند و مسيح، و غيره، را درك نكرده باشيم، آن "غسل تعميد" ما فاقداعتبار بوده است.

يحيي تعميد دهنده مردم را در آب فرو مي‌كرد، از آنها مي‌خواست توبه كنند، و به آنها مطالبي در باره‌ي مسيح مي‌آموخت (مرقس 1:4 و لوقا 1:77). با اين حال اين كافي نبود. آيات اعمال رسولان 5-19:1 بيانگر اين است كه برخي از افرادي كه يحيي تعميد داده بود، بايد دوباره تعميد داده مي‌شدند، چرا كه برخي از آموزه‌ها را ناقص فهميده بودند. مانيز مانند آن افراد ممكن است پس از اولين غسل تعميد خود تصور كنيم كه واقعاً توبه كرده و زندگي دوباره‌اي را آغاز كرده‌ايم. ممكن است همينطور هم باشد، اما اين عمل نياز به "يك غسل تعميد (حقيقي)" را كه تنها پس از درك تمامي اجزاي "ايمان واحد" صورت مي‌گيرد، رفع نمي‌كند.