مبانيانجيل
فصل 5: ملكوت خدا
تعريف ملكوت | اينك زمان ملكوت نيست | ملكوت خدا در گذشته | ملكوت خدا در آينده | هزاره | پرسش‌ها

5-5 هزاره

در اين نقطه از بررسي ما در مورد زندگي در ملكوت، خواننده انديشمند احتمالاً از خود مي‌پرسد، آيا تمام اين تصوير از ملكوت خداوند، انساني به نظر نمي‌رسد؟ مردم در ملكوت بازهم بچه‌دار مي‌شوند (اشعيا 65:23). و حتي مي‌ميرند.(اشعيا 65:20) اين مردم بازهم مشاجراتي خواهند داشت كه مسيح فرو مي‌نشاند(اشعيا 2:4) و بازهم نياز دارند كه براي ادامه حيات روي زمين كار كنند گرچه اين كار بسيار آسانتر از زمان حال خواهد بود – اينها بسيار كمتر از وعده‌هايي است كه مي‌گويد پرهيزگاران به زندگي ابدي و طبيعتي همانند طبيعت خداوند و برابر با فرشتگاني كه هرگز ازدواج يا توليد‌مثل نمي‌كنند، دست خواهند يافت (لوقا 20:35،36). پاسخ در اين حقيقت نهفته است كه بخش اول ملكوت خداوند 1000 سال – يك هزاره – طول خواهد كشيد (به مكاشفه  7-20:2   نگاه كنيد). در طي اين هزاره دو گروه از مردم بر روي زمين خواهند بود:

1-     قديسان - كساني كه بطور قابل قبولي در اين دنيا از مسيح پيروي كرده‌اند كه به آنها زندگي ابدي برمسند داوري داده خواهد شد. توجه كنيد: قديس به معناي فرد دعوت شده است و به تمام مؤمنان واقعي برمي‌گردد.

2-     افراد عادي و فاني كه در زمان بازگشت مسيح كلام خدا (انجيل) را نمي‌دانند- يعني عهده‌دار مسند داوري نيستند.

وقتي مسيح مي‌آيد دو گروه در ميدان خواهند بود، يكي انتخاب خواهد شد (براي داوري)، و ديگري باقي خواهد ماند. (لوقا 17:36) كساني كه "باقي مي‌مانند" در اين گروه دوم خواهند بود. قديسان با دستيابي به طبيعت خدا در مسند داوري، قادر به مردن يا بچه‌دار شدن نخواهند بود. بنابراين وصف مردمي كه اين چيزها را در ملكوت تجربه مي‌كنند بايد براي گروه دوم بكار رود - آنهايي كه در زمان بازگشت مسيح زنده‌اند، اما مقررات خداوند را نمي‌دانند. پاداش پرهيزگاران " پادشاه و كاهن شدن است و  از اين‌رو بر زمين سلطنت خواهند كرد." (مكاشفه 5:10) و اين مردم كساني جز آنانكه در زمان بازگشت نسبت به كلام خدا جاهل بوده‌اند، نيستند و زنده مي‌مانند تا بر آنها حكومت شود. ما از طريق بودن " با مسيح " در پاداش وي - كه فرمانروايي جهان است – شريك خواهيم بود: "او كه بر مشكلات پيروز مي‌شود...  به او قدرت خواهم بخشيد تا بر تمام قومها حكمراني كند، و با عصاي آهنين برآنان حكومت نمايد، همانگونه كه پدرم نيز چنين قدرتي به من داد تا برآنان سلطنت كنم." (مكاشفه 2:26،27)

تمثيل مسيح از pounds اكنون وقوع مي‌يابد - خدمتگزاران وفادار با ده يا پنج شهر براي فرمانروايي بر آنها در ملكوت پاداش مي‌گيرند. (لوقا 19-19:12). شناخت روشهاي خداوند سريعاً فراگير نخواهد شد چون مسيح در اورشليم فرمانروا اعلام مي‌شود؛ مردم براي يافتن علم بيشتر به خدا به اورشليم سفر خواهند كرد (اشعيا 2:2.3). بياد بياوريد كه چگونه كوههاي ذكر شده در آيات دانيال 2:35،44 (با نشان دادن ملكوت خداوند) تدريجاً در تمام زمين پراكنده شدند. اين وظيفه قديسان خواهد بود كه معرفت خدا و درنتيجه ملكوت وي را پراكنده سازند.

درگذشته وقتي اسرائيل ملكوت خداوند بود، وظيفه كاهنان آموختن معرفت خداوند بود (ملاكي 7-2:5). به اين منظور آنها در شهرهاي مختلف در سرتاسر اسرائيل قرار گرفتند. به هنگام استوار شدن مجدد و با شكوهتر ملكوت، قديسان نقش كاهنان را به عهده خواهند گرفت.

اگر مسيح امروز بيايد:

1-     مردگان مسئول زنده خواهند شد و همراه با زندگان مسئول برمسند داوري خواهند نشست.

2-     گناهكاران مسئول محكوم به مرگ خواهند شد و به پرهيزگاران زندگاني ابدي اعطا خواهد شد. همچنين داوري بر ملتهايي كه در مقابل مسيح ايستادگي كردند، انجام خواهد شد.

3-     در آن زمان پرهيزگاران بركساني كه زنده هستند اما مسئوليتي نسبت به خدا ندارند حكومت خواهند كرد. آنها بعنوان فرمانروا و كاهن كلام خدا را به آنها خواهند آموخت.

4-     اين به مدت 1000 سال ادامه خواهد يافت كه در طي اين زمان تمام مردم فاني كلام خدا را مي شنوند و بنابراين نسبت به خدا مسئول مي‌شوند. اين مردم بيشتر و شادتر زندگي خواهند كرد.

5-     در پايان هزاره شورش در برابر مسيح و قدسين برپا خواهد شد كه خدا آن را درهم خواهد كوبيد.

6-     در پايان اين هزار سال، تمام كساني كه در اين مدت مرده‌اند دوباره زنده شده و مورد قضاوت قرار خواهند گرفت.

7-     گناهكاران ميان آنها، از ميان خواهند رفت و نيكوكاران به ما خواهند پيوست و حيات جاوداني خواهند يافت.

در اين زمان تصميم خداوند در مورد زمين انجام شده است. زمين پراز افراد جاودان و نيكوكار خواهد بود. نام خدا "يهوه الوهيم" (يعني او كه در گروهي از قادران آشكار خواهد شد) تعبير خواهد شد. ديگر بار،گناه و در نتيجه مرگ در زمين اتفاق نخواهد افتاد. اين وعده كه ذريه مار  با كوبيدن بر سر آن نابود مي‌شود در آن زمان كاملاً تحقق خواهد يافت.(پيدايش 3:15) در طي هزاره، مسيح فرمان خواهد راند "تا زماني كه همه دشمنان خود را نابود سازد. آخرين دشمن او مرگ است... سرانجام وقتي مسيح بر تمام دشمنان خود پيروزي يافت، آنگاه خود او نيز كه فرزند خداست، خود را تحت فرمان پدرش خدا قرار خواهد داد. تا خدا كه  او را بر همه چيز مسلط ساخت بود، بر كل عالم هستي حاكم شود." (اول قرنتيان 28-15:25)

"پس از آن، آخرت فرا خواهد رسيد. در آن زمان، مسيح تمام دشمنان خود را نابود خواهد ساخت و سلطنت را به خداي پدر واگذار خواهد كرد." (اول قرنتيان 15:24)

به ما گفته نشده است كه بعداز اين زمان كه خدا "برهمه چيز مسلط شد" چه پيش خواهد آمد؛ تمام آنچه ما مي‌دانيم اينست كه ما زندگي جاويد باسرشت خدايي خواهيم داشت و براي تكريم و خشنود كردن خداوند زندگي خواهيم كرد. اين استنباطي است كه جاي تحقيق بيشتر براي پي‌بردن به آنچه بعداز هزاره اتفاق خواهد افتاد را دارد.

درك " كلام ملكوت خداوند" براي رستگاري تمام خوانندگان اين كلمات حياتي است. ما مي‌توانيم براي بازخواني اين فصل و جستجوي بخشهاي ذكر شده انجيل به شما كمك كنيم.

خداوند مي‌خواهد كه ما در ملكوت او باشيم. در طرح خلقت خداوند براي ما نقشي واقعي تعيين شده و هدف از آفرينش انسان صرفاً نمايش توانايي خدا نبوده است. تعميد ما را به وعده هاي مربوط به ملكوت ارتباط مي‌دهد. مشكل است باور كنيم كه تعميد، بعداز چند سال پيروي متواضعانه از كلام خدا، مي‌تواند ما را به عصر باشكوه و ابدي وارد كند. با اينحال ايمان ما به عشق عظيم خداوند بايد محكم باشد. باوجود مشكلات كوتاه مدت، مطمئناً ما هيچ دليل موجهي براي مقاومت در برابر دعوت كلام خدا نداريم.

"اگر خدا با ماست، چه كسي مي تواند به ضد ما باشد؟" (روميان 8:31)

    "با وجود اين، سختي هايي كه در زمان حاضر متهمل مي‌شويم، در مقابل جلال و شكوهي كه در آينده خدا نصيبمان خواهد ساخت، هيچ است." (روميان 8:18)

"اين مشكلات و رنجهاي جزئي ما نيز سرانجام به سر خواهد آمد، و باعث خواهد شد كه زندگي جاويد با جلالي عظيم نصيبمان گردد، كه هرگز با آن زحمات قابل مقايسه نيست." (دوم قرنتيان 4:17)


  Back
Home
Next