مبانيانجيل
فصل 4: خدا و مرگ
فطرت انسان | جان | روح | مرگ خفتگي است | رستاخيز | داوري | مكان پاداش: بهشت يا زمين؟ | مسئوليت انسان در برابر خدا | دوزخ | پرسش‌ها

7-4 مكان پاداش: بهشت يا زمين؟

اگر عليرغم دلايل بالا هنوز كساني هستند كه فكر مي‌كنند مكان ملكوت خداوند آسمان خواهد بود و نه زمين، منظور همان پاداش وعده داده شده است، بايد به نكات ذيل هم توجه كنند:

- مسيح در دعاهايش آرزوي آمدن ملكوت خداوند را مي‌كند (يعني دعا براي بازگشت مسيح) كه به موجب آن خواسته‌هاي خداوند در آن زمان، آنگونه كه اينك در آسمان انجام مي‌گيرند، روي زمين تحقق يابند. (متي 6:10) براي همين ما دعا مي‌كنيم كه ملكوت خداوند روي زمين برپا گردد. خيلي تأسف‌آور است كه هزاران فرد بدون هيچ فكري اين دعاها را هر روز تكرار مي‌كنند درحاليكه هنوز براين باورند كه ملكوت خداوند اينك بطور كامل در آسمان برپا شده و زمين نابود خواهد شد.

"خوشا به حال فروتنان، زيرا ايشان مالك تمام جهان خواهند گشت." (متي 5:5) و نه اين كه روحشان به آسمانها مي‌رود كه به باب 37 مزامير اشاره دارد، يك امركلي كه تأكيد مي‌كند كه  پاداش نهائي پرهيزكاران روي زمين داده خواهد شد. پرهيزكاران در همان مكاني كه شروران از حكومت موقتشان لذت برده بودند پاداش زندگي ابدي را خواهند گرفت و همان زميني را كه زماني شروران تحت تسلط داشتند، از آن خود خواهند نمود. (مزامير 37:34.35) "اما اشخاص فروتن از بركات خدا برخوردار خواهند شد... كساني كه بركت خداوند بر آنها باشد به سلامتي زندگي خواهند كرد. نيكان، دنيا را به ارث خواهند برد و تا به ابد در آن سكونت خواهد نمود." (مزامير 37:11،22،29) زندگي ابدي در روي زمين يا همان سرزمين وعده داده شده بدان معناست كه زندگي در آسمان غيرممكن مي‌باشد.

- "داود مرد، دفن شد و قبرش نيز هنوز همين جا در ميان ماست... داود هرگز به آسمان نرفت." (اعمال رسولان 2:29،34) در عوض، پطرس توضيح داد كه اميدش احياء مردگان در زمان بازگشت مسيح مي‌باشد. (اعمال رسولان 36-2:22)

- زمين ميدان عمليات خداوند در رابطه با بشر مي‌باشد: "آسمانها  از آن خداوند مي باشند، ولي او زمين را به انسان بخشيد." (مزامير 115:16)

- آيه مكاشفه 5:9.10  بيان مي‌كند كه پرهيزكاران هنگاميكه در جلوي ميز داوري قرار مي‌گيرند چه خواهند گفت: "و ايشان را براي خداي ما كاهن ساختي و به سلطنت رساندي، از اينرو بر زمين سلطنت خواهند كرد." (مكاشفه 5:9،10) تصوير حكمراني كردن بر ملكوت خداوند روي زمين كاملاً از اين مفهوم مبهم كه ما از نعمات در مكاني در آسمان لذت خواهيم برد برداشته شده است.

- باب‌هاي 2 و 7  دانيال يك توالي در قدرتهاي سياسي را مشخص مي‌كند كه نهايتاً در زمان بازگشت مسيح ملكوت خداوند جايگزين آن خواهد شد. قلمرو اين ملكوت "زير تمام آسمان" خواهد بود و "تمام زمين" را پرخواهد كرد. (دانيال 2:35 و 7:27 رجوع به آيه 44) اين ملكوت ابدي "به برگزيدگان خداي متعادل واگذار خواهد شد." (دانيال 7:27) پس پاداش آنان زندگي ابدي برملكوتي است كه بر روي زمين و زير آسمان برپا خواهد شد.


  Back
Home
Next