مبانيانجيل
فصل 2: روح خدا
تعريف | الهام | هداياي روح القدس | استرداد هدايا | پرسش‌ها

فصل 2: پرسش‌ها

لطفا نام خود را وارد  کنيد:
ايميل شما (ضروری ):
 1. كداميك از كلمات زير معاني واژه "روح" مي باشند؟
  قدرت
  مقدس
  دم
  غبار

 2. روح‌القدس چيست؟
  يك انسان
  قدرت
  قدرت الهي
  بخشي از تثليث

 3. كتاب‌مقدس چگونه نوشته شد؟
  مردم عقايد خودشان را نوشتند
  مردم عقايدشان را راجع به معناي خداوند نوشتند
  از طريق الهام روح الهي توسط مردم نوشته شد
  بخشي از آن الهام گرفته شد و بخشي از آن بدون الهام نوشته شد.

 4. كداميك از جمله‌هاي ذيل دلايل اهداي هداياي معجزه‌آسا مي باشد؟
  براي تأييد موعظه‌هاي شفاهي مطالب انجيل
  براي ايجاد كليساهاي اوليه
  براي وادار ساختن مردم كه افراد صالحي باشند
  براي نجات حواريون از مشكلات شخصي

 5. از كجا مي‌توانيم حقيقت خداوند را بياموزيم؟
  تاحدي از طريق كتاب مقدس و تا حدي از طريق فكرهاي خودمان
  از طريق گفته‌هاي مستقيم روح‌القدس، جدا از خواندن انجيل
  فقط از طريق انجيل
  از طريق كشيشان و پيشوايان مذهبي


   Back
Home
Back