PIIBLI Alused
Peatükk 8: Jeesuse Loomus
Jeesuse Loomus: Sissejuhatus | Erinevus Jumala Ja Jeesuse Vahel | Jeesuse Loomus | Jeesuse Inimlikkus | Jumala Sugulus Jeesusega | Kõrvalepõige ("Olles Jumala Näoline ...") | Küsimused

8.1 Jeesuse Loomus: Sissejuhatus

Üheks suurimaks dragöödiaks kristlikus mõtlemises on nähtavasti see, et Kristus ei saanud vajalikku lugupidamist ja ülendamist, seoses Tema võiduga patu üle, mille Ta saavutas, tänu oma ideaalsele iseloomule. Laialt levitatud usk "kolmainsusesse", teeb Jeesusest Jumala enda. Selle teamine, et Jumal ei saa sattuda kiusatusse (Jakoobuse 1:13) ja tal ei ole võimalust pattu teha, viib sellisele arusaamisele, et Kristusel ei oleks tarvis olnudki võidelda patu vastu. Sellisel juhul oleks Tema elu maa peal, fiktsioon. Ta elaks inimlikku elu kuid ilma reaalsete vaimsete ja füüsiliste probleemide tunnetuseta, mis on inimkonnale omane, kuigi need ei puudutaks teda isiklikult.

On olemas teine äärmus, sellised grupid, nagu Mormoonid ja Jehoova tunnistajad, kes ei pühenda vajalikku tähelepanu sellele faktile, et Kristus oli ainus, sündinud, Jumala Poeg. Sellisena ei saanud Ta olla ei Ingel ega ka Joosepi lihane poeg. Mõned avaldavad arvamust, et oma elu jooksul oli Kristuse loomus samasugune nagu Aadamal, enne pattulangemist. Piiblis ei ole sellisele vaatepunktile kinnitust; peale selle, tuleks silmas pidada, et Aadam oli loodud Jumala poolt maapõrmust, samas, kui Jeesus oli sündinud Jumalast ja neitsi Maarjast. Niisiis, kuigi Jeesusel ei olnud inim-isa, oli Ta kõigis teistes tingimustes samasugune nagu meiegi. Paljud inimesed ei suuda enesele ette kujutada, et meie patuse loomusega inimene, võis omada laitmatut iseloomu. See fakt loob teatud raskusi, tõelise usu vastuvõtmiseks Kristusesse.

Ei ole kerge uskuda, et Kristus, omades meie loomust, oli patuta oma iseloomult ja võitis alati oma kiusatused. Tuleks paljustki aru saada, mis on Evangeeliumis öeldud Tema laitmatu elu kohta ja lugeda hulgaliselt piibliõpetusi, mis eitavad seda, et Ta oli Jumal, selleks, et jõuda kindla arusaama juurde ja usuni reaalsesse Kristusesse. Kergem on mïdugi oletada, et Ta oli Jumal Ise ja selle jõul oli Ta automaatselt täiuslik. Kuid selline vaatenurk vähendab võidu suurust, mille Kristus saavutas patu üle ja inimliku loomuse üle.

Tal oli inimlik loomus ja niisama nagu meil, olid ka Temal kõik meie patused kalduvused (Heebrealastele 4:15), kuid vaatamata sellele Ta ületas need, jäädes ustavaks Jumala teedele ja paludes Tema abi patu võitmiseks. Ja Jumal aitas Teda meelsasti, kuna: "Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma iseenesega" läbi oma isikliku Poja (2Korintlastele 5:19).


  Back
Kodu
Next