Osnowy BIBLII
Dodatek
1: Podsumowanie Podstawowych Nauk Biblijnych | 2: Nasz Stosunek Do Poznania Prawdy Biblijnej | 3: Bliskość Powrotu Chrystusa | 4: Sprawiedliwość Boga

DODATEK 3: BLISKOŚĆ POWROTU CHRYSTUSA

Słowa Chrystusa w Mt. 24:36 mówią wyra"nie, że nigdy nie będziemy znali dokładnego czasu Jego drugiego przyjścia: "Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec" (Por Dz 1:7). Jednakże gdy uczniowie zapytali Jezusa " ... jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata" (Mt 24:3), nie powiedział im, że niemożliwe jest udzielenie odpowiedzi na ich pytanie. Podał im znaki, które będzie można zaobserwować w świecie przed Jego powrotem. Jezus nie podałby ich, gdyby nie chciał, aby pokolenie żyjące przed Jego przyjściem mogło uświadomić sobie fakt, że naprawdę żyją w "ostatnich dniach". Istnieją uzasadnione powody, aby mieć nadzieję i wierzyć, że my żyjemy właśnie w tych ostatnich dniach.

Znaki drugiego przyjścia Chrystusa.

W Ewangelii wg św. Mateusza 24 i św. Łukasza 21 Jezus mówił o czasie, gdy:

1. Pojawią się fałszywi prorocy, utrzymujący, że są Chrystusem.

2. Wojna i przemoc zawładną ziemią.

3. "Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi".

4. Nastąpi odstąpienie od prawdy.

5. "Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte" (Łk 21:26).

Prawdą jest, że w świecie można obserwować wzrost takich problemów. Jezus z pewnością zdawał sobie sprawę z tego. Dlatego też można przyjąć, że mówił On o takim czasie, kiedy problemy te będą tak wielkie, że zagrażać będą zniszczeniem planety. Dla każdego bacznego obserwatora świata nie może być wątpliwości, że odnosi się to do obecnej sytuacji. Niewiarygodny optymizm natury człowieka i jego uparta niechęć realnej oceny sytuacji powoduje, że nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo wszystko o czym mówi Jezus staje się realne.

Podajemy tylko część dowodów, które ukazują, że słowa Chrystusa obecnie spełniają się:

1) Prawie na każdym kontynencie można spotkać szarlatanów i charyzmatyków, którzy pociągają ludzi za sobą.

2) Poniższa statystyka ukazuje, że problem wojny dramatycznie wzrasta - pomimo usiłowań ludzkich, jakich nie było do tej pory, aby go powstrzymać.

Wiek Ofiary

(w milionach)

Ilość głównych wojen
17 3.3 ?
18 5.0 ?
19 5.5 ?
1900 - 1945 40.5 19.0
1945 - 1975 50.7 119.0

(Źródło: Institute Of Conflict Studies, University Of London).

3) Dobrze znany jest problem masowego głodu i plag. AIDS jest znaną epidemią ogarniającą cały świat. Zagraża dramatycznie obniżeniem populacji na świecie. Poza słowami Chrystusa w Mt 24 i Łk 21 istnieje wiele fragmentów, które mówią, że powrotowi Chrystusa towarzyszyć będą trzęsienia ziemi: Iz 2:19-22; Ez 38:20; Jl 3:16; Ag 2:7; Za 14:3,4. Stosunkowo niedawno trzęsienia ziemi pojawiają się w nieoczekiwanych miejscach zgarniając bezprecedensowe ofiary w ludziach. Może to sugerować, że jesteśmy świadkami, iż znak mówiący o trzęsieniach ziemi wypełnia się. Znacząca jest niżej podana statystyka, dotycząca trzęsień ziemi opracowana przez ministerstwo spraw wewnętrznych USA:

Rok ilość zapisanych

trzęsień ziemi

1948 620

1949 1152

1950 2023

1964 5154

1965 6686

1976 7180

4) Obniżenie nacisku, kładzionego na ważność dokładnego podstawowego odczytania Biblii w celu wyłonienia prawdziwej nauki przyczyniło się do masowego odejścia od prawdy biblijnej. Filozofia jednoczenia się ludzi za wszelką cenę, która obecnie szerzy się w społeczeństwie, przyśpieszyła ten proces.

5) Szerzący się eskapizm, który można zaobserwować we współczesnym społeczeństwie jest wystarczającym dowodem na to, że człowiek boi się przyszłości. Naukowcy, ekonomiści i ekolodzy, wszyscy są zgodni co do tego, że świat nie może dalej tak istnieć jak istnieje. Wyczerpanie i zniszczenie naturalnych "ródeł, zanieczyszczenie powietrza, morza i warstwy ozonowej, którym towarzyszy gro"ba epidemii i nuklearnego zniszczenia, wszystkie nawiązują do zbliżającego się zniszczenia obecnego świata. Jednakże Bóg obiecał, że nie będzie miało to miejsca. (zob. Dygresja 9). Aby dotrzymać tej obietnicy Bóg musi wkrótce przysłać Jezusa, aby dramatycznie zmienić tę planetę przez ustanowienie Królestwa Bożego na niej.

Odrodzenie się Izraela.

Jezus zakończył swój wykaz znaków mówiąc: "Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą." (Łk 21:27). Następne wersety jedynie zachęcają tych, którzy przyjęli chrzest i żyją z czystą świadomością przed Bogiem: "A gdy się to dziać zacznie (tzn. teraz!), nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie." (Łk 21:28).

Jezus następnie dodał do proroctw, mówiących o Jego drugim przyjściu przypowieść o drzewie figowym: "Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie iż blisko jest Królestwo Boże (i w związku z tym drugie przyjście Chrystusa). Zaprawdę powiadam wam:" Nie przeminie to pokolenie aż się wszystko stanie" (Łk 21:29-32). Obserwując pąkujące rośliny mamy intuicyjne przeczucie wiosną, że nadchodzi lato albo zmiana pory roku; tak też gdy "drzewo figowe" zaczyna puszczać pączki, powinniśmy mieć podobną świadomość, że nasze pokolenie zobaczy drugie przyjście. Drzewo figowe jest biblijnym symbolem narodu Izraela (Jl 1:7; Mi 7:1; Oz 9:10; Jr 24:2 por Ez 36:8). Ten specjalny znak powrotu Chrystusa odnosi się więc do odrodzenia się ("wypuszczania pączków") Izraela. Dramatyczne wydarzenia, które towarzyszą rozwijaniu się Izraela od czasu ustanowienie go jako narodu od 1948 roku, z pewnością mają znaczenie w tym kontekście.

Przyszły najazd na Izrael.

Wiele biblijnych proroctw opisuje wielki najazd na Izrael, który będzie miał miejsce przed powrotem Chrystusa. Psalm 83 mówi, że narody otaczające Izrael, utworzą konfederację skierowaną przeciwko Izraelowi, oświadczając: "Pójd"cie - mówią - wytraćmy go spośród narodów, by więcej nie wspomniano imienia Izraela. ... Zgarnijmy dla siebie kraj Boga." (Ps 83:4,5,12). Zwróćmy uwagę, że najazd na Izrael w ostatnich dniach ma nastąpić wtedy, gdy Izrael jest narodem. Ich obecne odrodzenie się jako narodu jest wobec tego koniecznym wstępem do tego wielkiego, ostatecznego najazdu na ten naród. Studenci Biblii przewidzieli odnowienie się Izraela jako narodu wiele lat wcześniej niż odnowa miała miejsce. (Zob. np. John Thomas "Elpis Izrael" pierwszy wyd. 1848. Przedruk tej pracy można otrzymać od wydawcy). Stosunek naje"d"ców Izraela, o którym mowa w Psalmie 83 jest dokładnie taki sam, jak stosunek sąsiadów Izraela Arabów dzisiaj. Stale ogłaszają oni swoją nieugiętą nienawiść wobec Izraela, domagając się Jerozolimy dla siebie jako świętego islamskiego miasta. Psalm opisuje, że ich agresja zakończy się dramatyczną interwencją Boga, a w rezultacie ustanowieniem Królestwa na całym świecie (Ps 83:13-18).

Wiele innych proroctw podaje taką samą kolejność wydarzeń: najazd na Izrael dokonany przez jego arabskich (i innych) wrogów, co kończy się interwencją Boga, którą jest powrót Chrystusa, aby ustanowić Królestwo (np. Ez roz. 38-40; Dn 11:40-45). Głębokie przebadanie takich proroctw stanowi bardzo ważną część naszego duchowego umacniania się po chrzcie. Za 14:2-4 mówi wyra"nie: "Wszystkie ludy zgromadzę do walki z Jerozolimą; miasto zostanie zdobyte (por Łk 21:24), domy zrabowane, kobiety zhańbione ... wtedy Jahwe wyruszy do boju i będzie walczył przeciw ludom, jak niegdyś walczył w dniu bitwy (tzn. nastąpi Jego cudowna interwencja w sprawy świata tak jak tego dokonywał poprzednio). W owym dniu dotknie stopami Góry Oliwnej, która jest naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej."

Wielki najazd na Izrael może mieć miejsce w każdej chwili. Ponieważ wzrasta tempo politycznych akcji i wojen zupełnie możliwe jest, że gdy czytelnik czyta te słowa pociski arabskie zmierzają ku Izraelowi. Nie na miejscu jest rozumowanie, że będziemy czekać do czasu najazdu, aby odpowiedzieć na Ewangelię. Nigdy nie będziemy w stanie dokładnie określić czasu powrotu Chrystusa; wiemy jedynie, że związany on jest z najazdem na Izrael, a bardzo prawdopodobne jest, że najazd taki nastąpi wkrótce. Możliwe jest, że będą inne najazdy na Izrael przed tym, o jakim mówi proroctwo, którym się zajmujemy; studenci Biblii stale powinni obserwować Izrael. Wiemy, że w końcu Bóg będzie interweniował przez postawienie stopy na Górze Oliwnej. To właśnie z tej Góry Oliwnej Chrystus wstąpił do nieba i na nią powróci. "Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba" - powiedzieli aniołowie uczniom, którzy stali na górze i przyglądali się wniebowstąpieniu Pana." (Dz 1:9-12).

Musimy utrzymać równowagę w naszym zrozumieniu bliskości przyjścia Chrystusa. Proroctwa mówiące o wydarzeniach światowych przed Jego przyjściem są po to, aby umocnić wiarę tych, którzy już poświęcili się Chrystusowi przez chrzest. Namacalny związek między nimi a obecną sytuacją w świecie jest z pewnością bardziej niż fascynujący dla tych, którzy mają zrobić ten krok i z pewnością wesprze naszą wiarę w rzetelność słowa natchnionego przez Boga. Motywem naszego posłuszeństwa Bogu nie może być strach przed nieuchronnym przyjściem Chrystusa. Tylko ci, którzy naprawdę "umiłowali pojawienie się Jego" (2Tm 4:8) otrzymają nagrodę. Nagłość czasu, w którym żyjemy i przeznaczenie człowieka, które znamy powinny bez przerwy wywierać nacisk na każdy dzień naszego życia.


  Back
Home
Next