Основи наБиблијата
Студија 8: Природата на Исус
Вовед | Разлики помеѓу Бога и Исуса | Природата на Исус | Човечноста на Исус | Божјиот однос со Исуса | Цигресии (‘Беше во обличје Божјо’) | Прашања

Студија 8: Прашања

Внесете го Вашето име:
Вашата email адреса (задолжително):
 1. Дали Библијата учи дека Бог е тројство?
  Ца
  Не

 2. Наведи три различности помеѓу Бога и Исуса.

 3. Во кои од следниве начини беше Исус поинаков од нас?
  Никогаш не згреши
  Тој беше Божјиот единороден Син
  Не можеше никогаш да згреши
  Беше присилен од Бога да биде праведен.

 4. На кои од следниве начини беше Исус сличен на Бога?
  Имаше Божја природа во својот живот на земјава
  Имаше совршен карактер како Бог
  Знаеше исто колку и Бог
  Беше директно еднаков со Бога.

 5. На кои од следниве начини беше Исус како нас?
  Ги имаше сите наши искушенија и човечки искуства
  Грешеше додека беше младо дете
  Тој требаше спасение
  Имаше човечка природа.

 6. Кои од следниве изјави се вистинити?
  Исус беше од совршена природа и совршен карактер
  Исус беше од грешна природа но совршен карактер
  Беше од двете мошне Бог и мошне човек
  Исус ја имаше природата на Адама пред гревот.

 7. Дали ја имаше Исус можноста за грешење?
  Ца
  Не


  Back
Home
Next