Основи наБиблијата
Студија 7: Потеклото на Исус
Пророштва во Стариот завет за Исус | Девственото раѓање | Христовото место во Божјиот план | ‘Во почетокот беше Словото’ | Цигресии (Историскиот Исус, ‘Слегов од небото’, Дали Исус ја создаде земјата?, ‘Јас постојам уште пред да се роди Авраам’, Мелхиседек) | Прашања

Студија 7: Прашања

Внесете го Вашето име:
Вашата email адреса (задолжително):

 1. Наведи две старозаветни пророштва кои се однесуваат за Исус.

 2. Дали Исус физички постоел пред своето раѓање?
  Ца
  Не

 3. Во која смисла може да се каже дека Исус постоел пред своето раѓање?
  Како ангел
  Како дел од тројство
  Како дух
  Само во свеста и целта Божја.

 4. Кои од следниве изјави се вистинити за Марија?
  Таа беше совршена, безгрешна жена
  Таа беше една обична жена
  Таа забремени со Исус од Светиот Дух
  Таа ги нуди сега нашите молитви на Исус.

 5. Дали Исус ја создал земјата?
  Ца
  Не

 6. Што подразбираш под Јв.1:1-3 "во почетокот беше словото"? Што тоа не значи?

 7. Зошто мислиш дека е важно да се биде сигурен во тоа дали Исус физички постоел пред своето раѓање?


  Back
Home
Next