Основи наБиблијата
Студија 3: Божјите ветувања
Вовед | Ветувањето во Едем | Ветувањето до Ное | Ветувањето до Авраам | Ветувањето до Давид | Цигресии (Пропаста на небесата и земјата, Тврдењата на ‘Британскиот Израелизам’) | Прашања

Студија 3: Прашања

Внесете го Вашето име:
Вашата email адреса (задолжително):

 1. Кое ветување предвидува постојана борба меѓу гревот и правичноста?
  Ветувањето до Ное
  Ветувањето во Едем
  Ветувањето до Давид
  Ветувањето до Авраам.

 2. Кои од следниве изјави се вистинити во врска со ветувањето во Едем?
  Семето змиино е Луцифер
  Христос и праведниците се семето женино
  Семето змиино беше привремено рането од Христа
  Семето женино беше рането со Христовата смрт.

 3. Каде би живеело семето Авраамово за секогаш?
  На небо
  Во градот Ерусалим
  На земјата
  Некои на небо а некои на земја.

 4. Што од следниве беше ветено на Давид?
  Дека неговиот голем потомок ќе владее за секогаш
  Дека неговото 'семе' ќе има царство на небото
  Дека семето ќе биде Божји син
  Дека неговото семе Исус, ќе живее на небо пред да се роди на земјата.

 5. Како можеме да постанеме семе Авраамово?

 6. Дали земјата ќе биде некогаш уништена?
  Ца
  Не

 7. Како Божјите ветувања го докажуваат твојот одговор на прашањето 6?

 8. Објасни го ветувањето во Едем од Битие 3:15.


  Back
Home
Next