bibliis safuZvlebi
Required Font
LitNusx
Tavi 6: RmerTi da codva
RmerTi da codva | eSmaki da satana | demonebi | gadaxveva (jadoqroba (eqimbaSoba), ra moxda edemSi?, liuciferi, iesos cduneba, omi caSi) | sakiTxebi

gadaxveva 19: liuciferi

"rogor Camoemxe cidan, mTiebo, Zeo ganTiadisa! miwas daenarcxe, xalxTa mtarvalo! guSin ambobdi: cad avxdebi, RvTis varskvlavTa zemoT taxts davidgam da davjdebi sakrebulo mTaze, Crdilo kalTebze" (es 14:12-14).

sayofacxovrebo azri: miRebulia imis fiqri, TiTqos liuciferi Tavis dros Zlevamosili angelozi iyo, romelmac codva Caidina da amitom ganidevna dedamiwaze, sadac borotebas qmnis RvTis xalxis mimarT.

Cveni komentari:

1. sityvebi "eSmaki", "satana" da "angelozi" am TavSi ar gvxvdeba. es erTaderTi adgilia, sadac bibliis zogierT gamocemaSi aris sityva "liuciferi" (bibliaSi qarTul enaze am sityvis nacvlad moyvanilia sityvebi "mTiebo, Zeo ganTiadisa". SeniSvna mTargmnelis).

2. ar arsebobs araviTari dadastureba, rom es 14 TavSi mocemulia edemis baRSi momxdari movlenis aRwera. Tu aseTi dadastureba arsebobs, ratom dagvtoves gaugebrobaSi "dabadebis" wignis daweris Semdeg 3000 wlis ganmavlobaSi, sanam gviTxres, Tu ra moxda sinamdvileSi?

3. liuciferze naTqvamia, rogorc matlebiT dafarulze (lq. 11) da xalxiT dacinulze (lq. 16), imitom rom mas ar gaaCnia araviTari Zala, zecidan gandevnis Semdeg (lq. 5-8). amitom ar arsebobs araviTari safuZveli fiqrisaTvis, rom liuciferi amJamad dedamiwazea da xalxs acdunebs.

4. ratom sjian liucifers misi sityvebis gamo: "cad avxdebi" (lq. 13), Tu igi iq ukve iyo?

5. liuciferi gaxrwnilia samareSi: "SaveTs CainTqva Seni dideba... da zed WiaRua gaxuravs" (lq 11). radgan angelozebs ar SeuZliaT sikvdili (luk 20:35, 36), ese igi, liucifers ar SeuZlia iyos angelozi.

6. leqsebs 13 da 14 aqvT kavSiri leqsebTan 2 Tes 2:3, 4, romlebic metyveleben "urjulo kacis" Sesaxeb. amrigad, liuciferi ufro adamians ekuTvnis, vidre angelozs.

mocemuli statiis ganxilva:

1. bibliis axali saerTaSoriso gamocema (N.I.V.) da aseve sxva Tanamedrove gamocema gadmoscems Tavebs es 13-23 teqsts, rogorc sxvadasxva xalxs davalebuli "tvirTis" seria, magaliTad, babilonSi an egvipteSi mcxovreb. es 14:4 amgvarad gansazRvravs ganxiluli leqsebis konteqsts: "warmoTqvam am igavs babilonis mefeze..." amrigad, winaswarmetyveleba babilonis mefes ekuTvnis, romelic aRwerilia rogorc "liuciferi". misi dacemis Semdeg "Seni Semxedvari... Cafiqrdeba: es is kacia, miwas rom aryevda?... (lq. 16). aqedan gamomdinare, liuciferi aSkarad ganisazRvreba rogorc adamiani.

2. radganac liuciferi kaci-mefe iyo, maSin "miwis mTavarni... yvelani alaparakdnen da getyvian: Senc CvensaviT dauZlurdi, Cven dagvemsgavse" (lq. 9, 10). aqedan gamomdinare, liuciferi iyo iseTive mefe, rogorc nebismieri sxva.

3. leqsi 20 metyvelebs, rom liuciferis Tesli daiRupeba, xolo leqsi 22 ambobs, rom babilonis Tesli aRmoifxvreba. ase, liuciferisa da babilonis Teslebi utoldebian erTmaneTs.

4. gaxsovdeT, rom es igavi "babilonis mefezea" (lq. 4). sityva "liuciferi" niSnavs "ganTiadis varskvlavs", ese igi, yvelaze kaSkaSa varskvlavs. igavSi es varskvlavi amayad iRebs gadawyvetilebas: "cad avxdebi, RvTis varskvlavTa zemoT taxts davidgam" (lq. 13). ampartavnobis gamo es varskvlavi gandevnili iyo dedamiwaze. igi asaxavda babilonis mefes. dan 4 Tavi aRwers, Tu rogor babilonis mefe nabuqodonosori aTvalierebda Tavis aSenebul didZal samefos da fiqrobda, rom man TviTon, Tavisi ZalebiT, daipyro da daimorCila sxva tomebi. igi ar aRiarebda RmerTis wvrils mis warmatebaSi. "Seni sidiade (siamaye) gaizarda da zecas miswvda" (lq. 19) da amis gamo "mokveTes igi kacTagan; xarebis msgavsad balaxis Wama daiwyo; misi sxeuli zecis cvar-namiT sveldeboda, ise rom Tmebi arwivis bumbuliviT gauxda, frCxilebi ki _ frinvelis klanWebiviT" (lq. 30). adamianTa samyaroSi erTerT aseT Zlevamosilis moulodneli dacema SeSlilis mdgomareobamde, iseTi dramatiuli movlena iyo, rom igavis mizezi gaxda zecidan dedamiwaze dacemul ganTiadis varskvlavis Sesaxeb. varskvlavi _ Zlieri xalxis simboloa, rogorc naTqvamia, magaliTad, dab 37:9; es 13:10 (babilonis mmarTvelebis mimarT), dan 8:10 (Sd. lq. 24). zecad amaRleba da cidan dacema bibliuri metaforaa, romelic xSirad gamoiyeneba gaZlierebul siamayisa da daSvebis Sesabamisad _ ix. iob 20:6; ierem 51:53 (babilnis Sesaxeb), god 2:1; maT 11:23 (kapernaumis Sesaxeb). "Sen ki, kapernaumo, gana camde amaRldebi? jojoxeTamde (samaremde) daeSvebi".

5. leqsi 17 brals sdebs liucifers imaSi, rom igi "qveyanas rom udabnod aqcevda, qalaqebs angrevda da Tavis tyveebs Sin ar abrunebda". yvelaferi es babilonis samxedro politikaze metyvelebs _ mTeli geografiuli regionebis safuZvlamde ganadgureba (rogorc es ierusalimTan moxda), tyveebis wayvana sxva qveynebSi da maTi dabrunebis akrZalva (rogorc es ebraelebis mimarT iyo ganxorcielebuli), axali qalaqebis aRorZineba da xarkis gadaxda oqroTi dabeCavebul xalxisagan. aq gamoiyofa is momenti, rom Tavisi saqmeebis gamo liuciferi ar iyo didebaSi damarxuli, rogorc sxva mefeebi (lq. 18, 19). amiT xazi esmeva azrs, rom igi mxolod adamiani-mefe iyo da sxva mokvdavi xalxis msgavsad, mis sxeuls dakrZalva esaWiroeboda.

6. leqsi 12 metyvelebs, rom liuciferi "cidan Camoemxo", rac gvaZlevs safuZvels vifiqroT, rom igi xe iyo. aq igrZnoba kavSiri dan 4:8-16, sadac nabuqodonosori da babiloni moWril xes arian Sedarebulni.

7. xSirad winaswarmetyvelebaSi babiloni da aSureTi emsgavsebian erTmaneTs. ase, magaliTad, leqsi 25 mogviTxrobs aSureTis mefis dacemis Sesaxeb: "rogorc gadavwyvite, ise moxdeba, Sevmusrav aSurs..." winaswarmetyveleba babilonis dacemis Sesaxeb (es 47) exmaureba winaswarmetyvelebas aSureTis ganadgurebis Sesaxeb (naum 3:4, 5, 18; sof 2:13, 15). leqsi 2 neSt 33:11 ambobs, rom "aSuris mefes mxedarT _ mTavrebma Seipyres menaSe, daatyveves, borkilebi daades da borkil dadebuli babilons waiyvanes", da amiT represiuri zomebis Catarebis identiurobas gviCvenebs.

amos 5:27 naTqvamia, rom israelianebi "damaskis iqiT" gadasaxldnen, ese igi, aSureTSi, xolo stefani citirebs amrigad "babilonis iqiT" (saq 7:43). ezra 6:1 aRwers babilonis mefis darios moqmedebas taZris mSeneblobis dasasrulis mimarT. ebraelebi madlobas uxdidnen RmerTs imis gamo, rom man "guli moabrunebina maTken aSuris mefes" (ezra 6:22). aq aseve mJRavndeba movlenaTa memkvidreoba. wonaswarmetyveleba es 14 da aseve esaias sxva mravali winaswarmetyveleba, sruliad Seesabameba aSurelTa jaris SeWris konteqsts ezekias dros da leqsi 25 aRwers aSurelTa damarcxebas. leqsi 13 advili gasagebia, masSi moTxrobilia ierusalimis alyaSi Sepyroba aSurelTa mier, maTi qalaqSi Sesvlis miswrafeba da taZris aRebis survili sakuTari RmerTisaTvis. winaT aSuris mefes TiglaTfalisars, igives Cadena surda (2 neSt 28:20, 21). leqsSi es 14:13 amgvarad aris naTqvami am faqtis Sesaxeb: "gulSi ambobdi: cad avxdebi (taZrisa da kidobanis simbolo _ 3 mef 8:30; 2 neSt 30:27; fsalm 20:2, 6; 11:4; ebr 7:26) da davjdebi sakrebulo mTaze (sakrebulo mTaze iyo taZari) Crdilo kalTebze" (ierusalimSi _ fsalm 48:1, 2).


  Back
Home
Next