bibliis safuZvlebi
Required Font
LitNusx
Tavi 5: RvTis sasufeveli
sasufevelis gansazRvra | amJamad sasufeveli damyarebuli ar aris | RvTis sasufeveli warsulSi | RvTis sasufeveli momavalSi | qristes aTaswlovani ganmgebloba | gadaxveva (samefos dazusteba, mokle cnobebi israelis istoriidan) | sakiTxebi

gadaxveva 16: mokle cnobebi israelis istoriidan

abraamidan mosemde

abraami gamoZaxili iyo qalaq uridan. pirveli ebraeli. RmerTma aRuTqva mas da mis Tesls qanaanis qveyana. man ar miiRo es aRTqma Tavis sicocxleSi.

isaaki. abraami mzad iyo Seewira sakuTari Svili isaaki. radgan abraami morwmune iyo, RmerTma kidev erTxel daudastura mas Tavisi aRTqma. isaaki mzad iyo damorCileboda mamas sikvdilis miRebaSi. es faqti qristes gamoCenis mauwyebelia. aRTqma isaaks gaumeorda (dab 26:3-5).

iakobi _ isaakis Ze. aRTqma aseve mas gaumeorda. hyavda 12 vaJi: ruebeni iyo ufrosi, beniamini ki umcrosi. mesame Svilisagan, levisagan STamomavlebi mRvdlebi iyvnen. iosibi isaakis sayvareli Svili iyo.

iosibi. bavSvobaSi orjer ixila sizmari, romelSic sakuTari ZmebiT marTavda. rodesac man mouyva Zmebs sizmris Sesaxeb, maT SeiZules igi da monad gayides egvipteSi. droTa ganmavlobaSi, igi egviptes marTveli gaxda da xorblis didi maragi moagrova Semdegi Svidi wlis SimSilobis gadasatanad. SimSiliT sikvdilisagan xsnis mizniT, iakobi da misi Svilebi sacxovreblad egvipteSi iosibesTan gaemgzavrnen. isinic da maTi STamomavlebic goSenis mxareSi cxovrobdnen. ebraelebi gamravldnen egvipteSi da faraoni maT devnida, sanam egviptelebis monad ar gaxada.

mose am dros daibada. sikvdilisagan gadasarCenad, dedam mdinares piras igi lerwmis kalaTSi Caawvina. faraonis qaliSvilma dainaxa bavSvi da iSvila igi. rodesac mose gaizarda, man egvipteli mokla, romelic ebraels scemda. am ambavis Semdeg man midianis qveyanas Seafara Tavi, sadac iToris cxvrebs mwyemsida. erTxel mindorSi mas RmerTi warmoudga cecxlis buCqis saxiT. RmerTma ubrZana moses faraonTan wasuliyo da ebraelebis ganTavisufleba eTxova. mose saswaulebs qmnida, raTa daemtkicebina, rom is RmerTis mier aris gamogzavnili. magram faraoni ar uSvebda israelianebs. maSin RmerTma egviptes aTi ubedureba gamougzavna: gombeSoebi, wyviadi, setyva da, sabolood, egvipteli yoveli pirmSo-biWis sikvdili. yvela ebraelurma ojaxma am dRes kravi dakla da misi sisxli wausva saxlis orTave wirTxls da karisTavs. es imas niSnavs, rom iesos sisxls SeuZlia gvixsnas sikvdilisagan. es dRe gaxda cnobili rogorc aRdgomis dResaswauli.

gamosvla. sabolood ebraelebs darTes egviptis mitovebis neba. isini RvTis angelozs mihyavda dRisiT Rrublis svetSi, RamiT ki cecxlis svetSi. faraonis jari devnida maT wiTel zRvamde. zRva saswaulad gadaiSala "raTa gaetarebina xalxi, amis Semdeg ki dabrunda pirvelyofil mdgomareobaSi da daaxCo egviptelebi. israelianebma gadaiares udabno qanaanis aRTqmul qveynisaken mimarTulebiT. RmerTma misca maT dasalevi wyali kldisagan da yovel diliT ugzavnida purs mananas saxiT. rodesac maT sinais mTas miaRwies, ufalma aTi mcneba da moses rjuli mianiWa maT. Semdeg isini gamovidnen uflis samefodan. maT evalebodaT gansakuTrebuli savanes Seqmna, sadac locviT mimarTavdnen RmerTs. ufalma misca maT mRvdelebi da mRvdelmTavrebi Sesawiris misaRebad. savanes yvela elementi ieso qristes mauwyebeli iyo.

aRTqmuli qveyana. sabolood israelianebma miaRwies mas. gagzavnes 12 mstovari, raTa gaegoT SesaZloa Tu ara am miwis floba. aTi maTgani dabrunda da Tqva, rom miwa Zalze rTulia flobisaTvis. sxva orma mstovarma _ ieso noves Zem da qalebma _ simarTle Tqvs qanaanis qveynis Sesaxeb da urCies misi floba. isini metyvelebdnen, Tu israelianebs gaaCniaT uflis aRTqmis rwmena, maT unda daeuflon am miwas. magram xalxma aT mstovars daujera da amiT RmerTis risxva gamoiwvia. amis Semdeg isini mogzaurobdnen udabnoSi 40 wlis ganmavlobaSi, sanam ar mokvda yvela, vinc 20 welze ufrosi iyo egviptidan gamosvlisas.

ieso noves Ze moses moadgile iyo. man miiyvana israelianebi qananis qveyanaSi. pirveli qalaqi, romelic maT aiRes, ieroxoni iyo, sadac raxabi cxovrobda. Semdeg maT daipyvres qalaq haRai.

msajulni. rodesac israelianebi damkvidrdnen dedamiwaze, maT msajulni marTavdnen; magram maTi namdvili mefe RmerTi iyo. msajulTa Soris iyvnen gedeoni, ifTaxi da samsoni. isini yvelani anTavisuflebdnen israelianebs mtrebisagan, romlebic maTi codvebis gamo RmerTis mimarT, xSirad eWrebodnen. israelis istoria savsea maTi RmerTisadmi daumorCileblobis magaliTebiT, romelTa gamoc isini dasjili iyvnen. amis Semdeg israelianebma moinanies codvebi RmerTis winaSe da man ixsna isini mtrebisagan, magram Semdeg maT kvlav Caidines codva. ukanaskneli msajuli samueli iyo. mis dros israelianebma uari Tqves RmerTze, rogorc maT mefeze da moiTxoves mefed adamiani.

mefeebi. pirveli mefe, sauli, Tavdapirvelad kargi adamiani iyo. magram, droTa ganmavlobaSi, uzneo gaxda. igi ar emorCileboda RmerTis darigebebs da devnida daviTs. saulis sikvdilis Semdeg mefed daviTi gaxda. igi israelis erTerTi saukeTeso mefe iyo. RmerTma mas didZali aRTqma misca. mis Semdeg mefed misi vaJi solomoni daniSnes. kargi sawyisis Semdeg igi moscilda WeSmarit rwmenas. Tavisi uTvalami colebis gamo, romlebic man mezobel xalxisagan aiyvana. misi sikvdilis Semdeg samefo or nawilad gaiyo: aTma Stom israelis samefo Seadgina, romlis pirveli mefe ieroboami iyo. sxva orma Stom, iudasi da beniaminis, iudas samefo Seqmnes, romlis pirveli mefe roboami gaxda.

israelis samefos (10 Sto) ar hyolia kargi mefe. am samefos macxovreblebi ar emorCilebodnen RmerTs. igi ugzavnida maT winaswarmetyvelebs, romlebic arwmunebdnen mienaniaT, magram xalxi ar usmenda maT. amitom, aSurelebi SeiWrnen maT qveyanaSi da waiyvanes tyved. Semdeg tyveebi dasaxldnen mTel msoflioSi. iudas samefos (2 Sto) hyavda mxolod ramodenime patiosani mefe (magaliTad, asa, xizkia), magram isini kvlav ar emorCilebodnen RmerTs. amitom am samefoSi Sesajrelad babilonelebi iyvnen gamogzavnilni, romlebmac 70 wliT babilonSi tyved aiyvanes mosaxleoba. amis Semdeg maT saerTod ar hyavdaT mefe. 70 wlis Semdeg isini dabrundnen israelSi ezra, neemiasa, ieso noves Zisa (romelic am dros mRvdeli iyo) da zurubabelis xelmZRvanelobiT. ukanaskneli Semdeg maTi meTauri gaxda. Tavdapirvelad israelianebi sparselebiT marTavdnen, Semdeg berZnebiT da sabolood romaelebiT. rodesac ieso qriste daibada, isini romis meTaurobis qveS imyofebodnen. imis gamo, rom ebraelebma uaryes ieso, RmerTma gagzavne romaelebi ierusalimis gasanadgureblad ax. w. aR-is 70 welSi, da sabolood yvela ebraeli gaidevna israelis miwidan.

bolo aTwleulSi ebraelebma israelSi dabruneba daiwyes, rac Zveli aRTqmis winaswarmetyvelebis nawilis ganxorcielebaa. israelis samefos aRorZineba iesos dabrunebisa da israelis samefos aRdgenis rogorc RvTis sasufevelis ueWveli niSania.


  Back
Home
Next