مبانيانجيل
فصل 10: زندگي در آغوش مسيح
مطالعه انجيل | دعا | موعظه | زندگي در آغوش كليسا | شكستن نان | ازدواج | مشاركت | پرسش‌ها

فصل 10: پرسش‌ها

لطفا نام خود را وارد  کنيد:
ايميل شما (ضروری ):
 1. تقدس به چه معناست؟
  نداشتن ارتباط با غير مؤمنان
  جداشدن از گناه و مرتبط شدن با مسائل خداوند
  رفتن به كليسا
  نيكي كردن به ديگران

 2. كداميك از جملات زير در رابطه با تقسيم نان صحيح مي باشد؟
  ما بايد هر هفته اين عمل را انجام دهيم
  ما بايد سالي يكبار در عيد اين عمل را انجام دهيم
  نان و شراب تبديل به بدن و خون حقيقي مسيح مي شوند
  نان و شراب نشان دهنده بدن و خون مسيح هستند

 3. كداميك از جملات زير در رابطه با ازدواج صحيح مي‌باشد؟
  ما فقط بايد با مؤمنان واقعي ازدواج كنيم
  طلاق براي مؤمنان بايد با مجوز صورت بگيرد
  يك مؤمن متأهل كه همسرش مؤمن نيست بايد با همسرش باقي بماند
  در ازدواج مرد نمايانگر مسيح و زن نمايانگر مؤمنان است.


  Back
Home
Next