مبانيانجيل
فصل 6: خدا و بدي
خدا و بدي | شيطان و ابليس | پرسش‌ها

فصل 6: پرسش‌ها

لطفا نام خود را وارد  کنيد:
ايميل شما (ضروری ):
 1. نهايتاُ چه كسي در مورد سختي‌ها و مشكلات ما مسئول و مختار است؟
  خدا
  تصادف
  موجود گناهكاري به نام شيطان
  موجودات گناهكاري بنام ديو

 2. چه كسي در مورد وسوسه شدن ما به گناهكاري مسئول و مختار است؟
  فطرت انساني خودمان
  خدا
  روحهاي بدكار
  موجود گناهكاري به نام شيطان

 3. معني لغوي "ابليس" چيست؟
  گناه
  مار بزرگ
  تهمت‌زن دروغين
  اهريمن

 4. معني كلمه "شيطان" چيست؟
  گناهكار
  دشمن
  هيولا
  پادشاه ديوها

 5. كلمات شيطان و ابليس مجازاً به چه اطلاق مي‌شوند؟
  گناه و وسوسه
  نيروهاي شيطاني فضايي
  اژدها

 6. ديوها در عهد جديد به چه اشاره دارند؟
  فرشتگان گناهكار
  بيماري‌ها
  اصطلاح آن زمان كه به بيماري اطلاق ميشد، مردم معتقد بودند ديوها مسبب بيماري هستند
  موجودات از نوع روح


  Back
Home
Next