مبانيانجيل
فصل 5: ملكوت خدا
تعريف ملكوت | اينك زمان ملكوت نيست | ملكوت خدا در گذشته | ملكوت خدا در آينده | هزاره | پرسش‌ها

فصل 5 : پرسش‌ها

لطفا نام خود را وارد  کنيد:
ايميل شما (ضروری ):
 1. كداميك از جوابهاي زير زمان استقرار ملكوت خداوند است؟
  قبلاً استقرار يافته است
  هنگام بازگشت مسيح
  در روز عيدگلريزان در قرن اول
  در قلبهاي مؤمنان در مكالماتشان

 2. هزاره چيست؟
  حكومت خصلتهاي پسنديده بر قلبهاي ما
  1000 سال حكومت مؤمنان در آسمان
  1000 سال حكومت شيطان بر زمين
  هزار سال اول ملكوت آينده خدا در زمين

 3. مؤمنان زمان حال در هزاره چه خواهند كرد؟
  بر مردم فاني حكمراني مي‌كنند
  در آسمان حكمراني مي‌كنند
  ما نمي‌دانيم
  در سياره‌اي ديگر زندگي مي‌كنند

 4. آيا موعظه در مورد ملكوت خداوند انجام شده است:
  فقط در " عهد جديد "
  فقط بوسيله مسيح و حواريون
  هم در عهد عتيق و هم در عهد جديد
  تنها در عهد عتيق


  Back
Home
Next