مبانيانجيل
فصل 4: خدا و مرگ
فطرت انسان | جان | روح | مرگ خفتگي است | رستاخيز | داوري | مكان پاداش: بهشت يا زمين؟ | مسئوليت انسان در برابر خدا | دوزخ | پرسش‌ها

فصل 4 : پرسش‌ها

لطفا نام خود را وارد  کنيد:
ايميل شما (ضروری ):
 1. پس از مرگ چه اتفاقي مي‌افتد؟
  روح به آسمان مي‌رود
  در حالت ناآگاهي بسر مي‌بريم
  روح تا روز قيامت در جايي ذخيره مي‌شود
  روح اشرار به جهنم و روح نيكان به آسمان مي‌رود

 2. جان چيست؟
  بخش ناميراي وجود ما
  واژه‌اي است به معناي "جسم، شخص، مخلوق"
  دقيقاً همان روح است
  چيزي كه پس از مرگ به آسمان يا جهنم مي‌رود

 3. آيا مرگ حالتي از ناآگاهي و بيهوشي است؟
  بله
  خير

 4. جهنم چيست؟
  جايگاه اشرار
  رنج و عذاب اين دنيا
  گور


  Back
Home
Next