مبانيانجيل
فصل 1: خدا
وجود خدا | شخصيت خدا | عناوين و خصوصيات خدا | فرشتگان | پرسش‌ها

فصل 1: پرسش‌ها

لطفا نام خود را وارد  کنيد:
ايميل شما (ضروری ):
 1. چه چيزي ايمان ما را به خداوند بيشتر تقويت خواهد كرد؟
  رفتن به كليسا
  مطالعه انجيل همراه با دعا
  صحبت كردن با مسيحيان
  مشاهده طبيعت

 2. كداميك از تعاريف زير صحيح ترين تعريف از خداوند است؟
  صرفاً انديشه اي كه در ذهن ما وجود دارد.
  موجودي از جنس روح در فضا
  خدايي وجود ندارد
  يك شخص مادي و حقيقي

 3. آيا خدا
  واحد است
  ثالث است
  چندين خدا در يك غالب است
  به هيچ وجه قابل تعريف نيست

 4. يكي از اسماء خدا "يووه الوهيم" است، معناي اين كلمه چيست؟
  او كه خواهد بود
  او كه در جمع مقتدران ظاهر خواهد شد
  عظيم الشأن
  قدرت

 5. كلمه "فرشته" به چه معناست؟
  همانند انسان
  داراي بال
  پيام آور
  ياور

 6. آيا فرشتگان مي توانند گناه كنند؟
  بله
  خير


  Back
Home
Next