PIIBLI Alused
Peatükk 6: Jumal Ja Patt
Jumal Ja Patt | Kurat Ja Saatan | Kurjad Vaimud (Deemonid) | Kõrvalepõige (Nõidus (Posimine), Mis Juhtus Eedenis?, Lutsifer, Jeesuse Kiusatused, Sõda Taevas) | Küsimused

Kõrvalepõige 19: Lutsifer

"Kuidas sa ometi oled, helkjas koidutäht, alla langenud taevast, tükkidena paisatud maha, rahvaste alistaja?

Sina mõtlesid oma südames: "Mina tõusen taevasse, kõrgemale Jumala tähtedest ma tõstan oma aujärje ja ma istun kogunemismäele kaugel põhjamaal! Ma lähen üles pilvede kõrgustikele, ma teen ennast Kõigekõrgema sarnaseks!" (Jesaja 14:12-14).

KÄIBELOLEV ARVAMUS: On meeldiv arvata, et Lutsifer oli omal ajal võimas Ingel, kes Aadama ajal patustas ja seepärast aeti maa peale, kus ta tekitab kahju Jumala inimestele.

MEIE KOMMENTAARID:

1. Sõnu "kurat", "saatan" ja "Ingel" selles peatükis ei esine. See on ainus koht, kus mitmetes Piibli väljaannetes esineb sõna "Lutsifer".

2. Ei ole mingit kinnitust, et Jesaja 14. peatükis antakse kirjeldus millestki Eedeni aias toimuvast. Kui selline kinnitus oleks olnud, siis miks on jäetud meid ilma teadmistest 3000 aasta vältel, 1Moosese raamatu kirjutamise ajast, enne kui meile sellest räägiti, mis tegelikkuses seal toimus?

3. Lutsiferist räägitakse, kui ussidega kaetust (värss 11) ja inimestest pilgatust (värss 16), sellepärast, et ta ei oma mitte mingit jõudu, peale seda, kui ta taevast välja tõugati (värss 5-8). Sellepärast ei ole mitte mingisugust alust arvata, et Lutsifer on praegust maa peal ja eksitab inimesi õigelt teelt kõrvale astuma.

4. Miks karistatakse Lutsiferi tema sõnade eest: "Mina tõusen taevasse" (värss 13), kui ta juba oli seal?

5. Lutsifer laguneb hauas: "Alla surmavalda on tõugatud su kõrkus ... ja sind katavad vaglad" (värss 11). Kuna Inglid ei sure (Luuka 20:35,36), siis Lutsifer, järelikult, ei saa Ingel olla; keel sobib rohkem inimese kohta.

6. Värsid 13 ja 14 on seoses 2Tessalooniklastele 2:3,4 värssidega, mis räägivad "patu inimesest". Sel kujul käib Lutsifer ennem inimese kohta, aga mitte Ingli kohta.

SELGITUSED SELLE ARTIKLI KOHTA:

1.Uus Rahvusvaheline Piibliväljaanne (N.I.V.), aga samuti ka selle teised kaasaegsed väljaanded, annavad edasi Jesaja 13-23 peatüki teksti nagu "raskuste" seeria, mis lasub erinevatel rahvastel, sellised näiteks nagu Paabeli, Tüürose, Egiptuse asutajad. Jesaja14:4. värss määrab nii meie poolt vaadeldavate värsside konteksti: "Sa hakkasid laulma seda pilkelaulu Paabeli kuningast ...". Ennustused inimesest käivad seepärast Pabüloni kuninga kohta, keda kirjeldatakse "Lutsiferina". Peale tema langust "kes sind nägid ... silmitsevad sind: "Kas see on mees, kes pani maa värisema ...?" (värss 16). Sel kujul on Lutsiferi kindlalt määratletud kui inimest.

2. Kuna Lutsifer oli inim-kuningas, siis "kõik maa juhid ... ütlevad sulle: "Sinagi oled jäänud jõuetumaks nagu meie, oled saanud meie sarnaseks!" (Värss 9,10). Siit järeldub, et Lutsifer oli samasugune kuningas, kui iga teine kuningas.

3. Värss 20 ütleb, et Lutsiferi seeme hävitatakse. Nii võrdsustuvad Lutsiferi seeme ja Pabüloni seeme teine teisega.

4. Meenutage, et see õpetussõna on "võidulaul Pabüloni kuningale" (Värss 4). Sõna "Lutsifer" tähendab "koidutähte", see on kõige eredam täht kõigist teistest. Õpetussõnades otsustab see täht uhkelt: "Mina tõusen taevasse, kõrgemale Jumala tähtedest ma tõstan oma trooni" (värss 13). Selle oma uhkuse pärast oli täht aetud maa peale. Ta kehastas Pabüloni kuningat. Taanieli 4.peatükk kirjeldab, kuidas Pabüloni kuningas Nebukadnetsar vaatles uhkelt suurt kuningriiki, mille ta ehitas, mõeldes seejuures, et tema ise oma jõuga võttis ja alistas teised rahvad. Ta ei tunnistanud, et tema Jumal, saatis tema edu. "Sinu uhkus on kasvanud ja ulatub taevani" (värss 19). Ja selle pärast "ta aeti ära inimeste juurest; ta sõi rohtu nagu härjad ja ta ihu kasteti taeva kastega, kuni ta juuksed kasvasid pikaks nagu kotkasuled ja ta küüned olid nagu linnuküüned" (värss 30). Selline ootamatu ühe kõige võimsama inimese langemine ebanormaalse kuutõbise seisundini oli selliseks dramaatiliseks sündmuseks, mis oli õpetussõna ilmumise põhjuseks hommikutähest, kes langes taevast maa peale. Tähed on sümbolid tugeva inimese kohta, nagu sellest räägitakse näiteks 1Moosese 37:9. värsis; Jesaja 13:10. värsis (Pabüloni valitsejate suhtes); Taanieli 8:10. värsis (võrdle värsiga 24). Ülendamine taevasse ja taevast alla heitmine on piibellikud metafoorid, mida kasutatakse tihti üle paisutatud uhkusele ja langusele vastavalt - vaata Iiobi 20:6. värssi; Jeremija 51:53. värssi (Pabülonist); Nutulaulud 2:1. värssi; Matteuse 11:23. värssi (Kapernaumast): "Ja sina, Kapernaum, kas sa ei olnud ülendatud taevani? Kuni põrguni (hauani) sa langed alla!"

5. Värss 17 süüdistab selles Lutsiferi, et tema "kes tegi ilmamaa kõrve sarnaseks ja kiskus maha selle linnad, kes oma vange ei lasknud koju!" Kõik see räägib Pabüloni sõjapoliitikast - teha maatasa terved geograafilised rajoonid (nagu seda tehti Jeruusalemaga), vangide ajamine teistesse maadesse ja keelust nende tagasipöördumise kohta kodukohta (nagu seda tehti juutidega), uute linnade ehitamist ja andamite nõudmist kullas rõhutud rahvastelt. Siin kerkib esile see moment, et oma tegude eest ei väärinud Lutsifer isegi auga matmist, mis oli kombeks teiste valitsejate puhul (värsid 18,19). Sellega kriipsutatakse alla mõte, et ta oli üksnes inim-kuningas ja teiste surelike inimestega sarnaselt, oli ka tema keha vaja matta.

6. Värss 12 ütleb, et Lutsifer "kukkus taevast alla", mis annab alust arvata, et ta oli puu. Siin on jälgitav edasine side Taanieli 4:8-16 värssidega, kus Nebukadnetsarit ja Pabüloni on võrreldud maha raiutud puuga.

7. Pabülon ja Assüüria on ennustustes tihti üksteise sarnased. Nii näiteks Jesaja 14:24,25 värsid räägivad Assuri kuninga allutamisest: "Nagu ma olen mõtelnud, nõnda sünnib ... ma murran Assuri ... ". Ettekuulutus Pabüloni langemisest (Jesaja 47) kattub ettekuulutusega Assüüria purustamisest (Nahum 3:4,5,18; Sefanja 2:13,15). 2Ajaraamat 33:11. värss räägib , et "Assuri kuninga sõjaväepealikud võtsid Manasse kinni peiduurkas, sidusid ta vaskahelatega ja viisid Paabelisse", illustreerides sellega repressiivsete võtete kasutamise identiteeti.

Aamose 5:27. värsis on öeldud, et iisraellased olid ümber asustatud "Damaskuse taha", see on Assüüriasse, aga Stefanos tsiteerib seda nii nagu "teispoole Pabüloni" (Apostlite teod 7:43). Esra 6:1. värss kirjeldab Pabüloni kuninga Daarjavesi tegevust, seoses koja ehituse lõpetamisega. Juudid tänasid Jumalat, selle eest, et Ta "pööras Assuri kuninga südame nende poole" (Esra 6:22). Siin on jälle täheldatav sündmuste ennetamine. Ettekuulutus Jesaja 14 peatükis, aga samuti ka paljud teised Jesaja ettekuulutused on täielikus kooskõlas kontekstiga Assüüria Sennahirimi armee sissetungiga Hesekia aegadel ja värss 25 (Jesaja 14) kirjeldab assüürlaste hävitamist. Värssi 13 on kergem mõista, kui selles on jutt Jeruusalema jumalavastasest kiusamisest assüürlaste poolt, assüürlaste püüdest tulla linna ja hõivata koda oma jumalate jaoks. Eelnevalt oli tahtnud Assüüria kuningas Tilgat-Pilneser teha sedasama (2Ajaraamat 28:20,21). Jesaja 14:13. värsis on sellest nii öeldud: "Sina mõtlesid oma südames: "Mina tõusen taevasse (koja ja laeva sümbol - 1Kuningate 8:30; 2Ajaraamat 30:27; Laulud 20:2,6; 11:4; Heebrealastele 7:26) ja ma istun kogunemismäele (Siioni mäel oli koda) kaugel põhjamaal" (Jeruusalemas - Laulud 48:1,2).


  Back
Kodu
Next