PIIBLI Alused
Peatükk 1: Jumal
Jumala Olemasolu | Jumala Isiksus | Jumala Nimi Ja Iseloom | Inglid | Kõrvalepõige ("Jumal On Vaim" (Johannese 4:24), Jumala Nime Kasutamine, Jumala Ilmutus) | Küsimused

1.4 Inglid

Lähtudes kõigest eelpoolöeldust, võib Inglite kohta öelda, et nad:

- on füüsilised isikud,

- kellel on Jumala nimi,

- kanalid, mille vahendusel Jumala Vaim viib tegevusse Oma tahte,

- on vastavuses Tema iseloomu ja kavatsusega,

- esindavad seejuures Teda.

Nagu me juba rääkisime osas 1.3, üks kõige levinumatest sõnadest, mida tõlgitakse sõnana "Jumal", on sõna "elohim", mis reaalselt tähendab "kõikvõimsad". Põhiline Piiblitraktaat ütleb, et on ainult üks Jumal (5Moosese 6:4; Jesaja 45:5; 1Korintlastele 8:4; Efeslastele 4:6). Need "kõikvõimsad" (suursugused), kes kannavad Jumala nime, võivad tõepoolest kanda Jumala nime oma lähedaste sidemete tõttu Temaga. Neid olevusi nimetatakse Ingliteks.

Maailma loomise kirjelduses (1Moosese raamat) räägitakse, et Jumal andis kindlad juhised loomise kohta ja "nii sai". Jumala juhiste täitjateks olid Inglid:

"Kiitke Issandat, (kõik) Tema Inglid, te vägevad sangarid, kes täidate Tema käske, kuuldes Tema sõna häält!" (Laulud 103:20).

Seepärast näib mõistlik arvata, et maailma loomine Jumala poolt toimus faktiliselt Inglite poolt. Iiobi salmid 38:4-7 annavad samuti sellest märku. Nüüd tuleks üldistada sündmused maailma loomise kohta, nagu sellest räägitakse 1Moosese raamatus:

Esimene päev: Ja Jumal ütles:"Saagu valgus! Ja valgus sai" (v.3);

Teine päev: Ja Jumal ültes:" Saagu laotus vete vahele ja see lahutagu veed vetest! Ja nõnda sündis: Jumal tegi laotuse ja lahutas veed, mis laotuse all, vetest, mis laotuse peal olid. Ja nõnda sündis" (v.6,7);

Kolmas päev: Ja Jumal ütles:"Veed kogunegu taeva all ühte paika, et kuiva näha oleks! Ja nõnda sündis" (v.9);

Neljas päev: Ja Jumal ütles:"Saagu valgused taevalaotusse eraldama päeva ööst... Ja nõnda sündis" v.14,15);

Viies päev: Ja Jumal ütles: "Vesi kihagu elavaist olendeist, ja maa peal lennaku linnud taevalaotuse poole! Ja nii sündis. Ja Jumal lõi suured mereloomad ja kõiksugu elavaid olendeid, kelledest vesi kihab, nende liikide järele, ja kõiksugu tiibadega linnud nende liikide järele" (v.20,21);

Kuues päev: Ja Jumal ütles:"Maa toogu esile elavad olendid nende liikide järele, lojused ja roomajad ja metselajad nende liikide järele!" Ja nõnda sündis. (v.24).

Inimene loodi selsamal kuuendal päeval. Ja ütles Jumal: "tehkem inimesed oma näo järele, meie sarnaseks" (1Moosese 1:26). Me juba rääkisime sellest värsist osas 1.2. Praegu tahame me ära märkida, et sõna "Jumal" ei kasutata siin vahetult Jumala enese isiku kohta - sõnad "loome inimese" näitavad, et sõna "Jumal" käib rohkem kui ühe isiku kohta. Vanajuudi originaalis on siin kasutatud sõna "elohim", mis tähendab "kõikvõimsad" (vägevad) viitega inglitele. See fakt, et Inglid meid lõid oma kuju järgi, tähendab, et nemad omavad samasugust kehalist välimust, kui meiegi omame. Sellepärast, et nad on väga reaalsed, kombitavad, kehalised olevused, kes jagavad koos Jumalaga ühte ja sedasama loomust.

Sõna "loomus", mida siin kasutatakse, käib oma mõttelt nende füüsilise struktuuri kohta, nende iseloomu ja kavatsuste kohta. Piiblis on juttu kahest loomusest. Oma olemuselt ei tohiks olla sõnal üheaegselt kahte tähendust.

Jumala loomus ("Jumalik loomus")

Ei või patustada (laitmatu) (Roomlastele 9:14; 6:23; vrd.Laulud 90:2; Matteuse 5:48; Jaakobi 1:13);

Ei saa surra (1Timoteusele 6:16);

On täis jõudu ja energiat (Jesaja 40:28).

See on Jumala ja Inglite loomus. See anti edasi ka Jeesusele peale tema ülestõusmist (Apostlite teod 13:34; Ilmutuse 1:18; Heebrealastele 1:3). See loomus antakse tõotuses ka meile (Luuka 20:35,36; 2Peetruse 1:4; Jesaja 40:28 vrd. 31).

See on loomus, mis on praegu kõigil inimestel - headel ja halbadel. Selle loomuse lõpp on surm (Roomlastele 6:23). Seda loomust kandis ka Jeesus oma sureliku elu vältel (Heebrealastele 2:14-18; Roomlastele 8:3; Joona 2:25; Markuse 10:18).

Kahjuks on sõna "loomus" küllalt laialivalguv; me võime kasutada teda sellises lauses: "Johnil on hea loomus", mis tähendab, et ta ei ole loomu poolest halb; aga ta võib olla väga uhke oma auto üle, mis on inimloomusele täiesti iseloomulik. Kuid, see - ei ole see tähendus, mida meie silmas peame, kui kasutame meie raamatus sõna "loomus".

Nii nagu Inglitel on Jumala loomus, peavad nad olema patuta ja sellepärast ei saa surra, kuna patt toob surma (Roomlastele 6:23). Neil peab olema just tähttähelt võetuna füüsiline eksisteerimise vorm. Sellepärast siis nägidki Inglid välja nagu tavalised inimesed, kui nad ilmusid maa peale:

- Inglid tulid Aabrami juurde, et anda talle edasi Jumala sõnad. Neid kirjeldatakse kui "kolme meest", kellega Aabram käitub alguses kui inimestega, kuna nende välimus oli selline: "Toodagu nüüd pisut vett, peske jalgu ja nõjatuge puu alla" (1Moosese 18:4).

- Kaks nendest Inglitest tulid seejärel Loti juurde, Soodoma linnas. Ja jälle peeti neid inimesteks, nii nagu Lot, nii ka Soodoma elanikud: "Ja need kaks Inglit jõudsid Soodomasse" ja Lot palus neil veeta öö tema juures. Kuid Soodoma elanikud tulid tema maja juurde ja küsisid temalt ähvardaval toonil: " Kus on need mehed , kes öösel tulid sinu juurde?" Lot hakkas paluma: "Neile meestele ärge tehke midagi". Kirjelduses nimetatakse Neid "Ingleid" siin ka meesteks. "Siis need mehed sirutasid oma käed välja" ja päästsid Lot'i. "Ja ütlesid need mehed Lotile ... Issand läkitas meid Soodomat hävitama" (1Moosese 19:1,5,8,10,12,13).

- Uue Testamendi kommentaarid nende kahe juhtumi kohta kinnitavad, et Inglitel on inimese kuju:"Ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõningad ilma teadmata külalisteks vastu võtnud Ingleid (Aabram, Lot)" (Heebrealestele 13:2).

- Jaakob maadles kogu öö kellegi inimesega (1Moosese 32:24), kes, nagu hiljem selgus, oli Ingel (Hoosea 12:4).

_ Kaks hiilgavas valges riides meest olid ülestõusmise (Luuka 24:4) ja Jeesuse taevaminemise (Apostlite teod 1:10) juures. Need olid Inglid.

Pöörake tähelepanu sõnade varjatud tähendusele "inimese mõõdu järele, mis on Ingli mõõt" (Ilmutuse 21:17).

INGLID EI PATUSTA

Nii nagu Inglitel on jumalik loomus, ei saa nad surra. Kuna patt toob surma, siis sellest järeldub, et nad ei saa pattu teha. Algsed kreeka ja vana-juudi sõnad, mida tõlgitakse kui "ingel", tähendavad "sidemehi, saadikuid". Inglid - on Jumala käskjalad või teenrid, alandlikud Talle, seepärast, ei või mõelda neist kui patustest olevustest. Nii ka kreeka sõna "aggelos", mida tõlgitakse kui "inglid", võib samuti tõlkida sõnadega "sidemehed, saadikud", kui peetakse silmas inimesi, nagu näiteks, Ristija Johannes (Matteuse 11:10) ja tema saadikud (Luuka 7:24); Jesuse saadikud (Luuka 9:25) ja inimesed, kes mõistsid õigeks Rahaabi (Jaakobi 2:25). Võimalik muidugi, et "inglid" inimeste saadikutena võivad patustada.

Järgnevad lõigud näitavad selgelt, et kõik Inglid (mitte üksnes mõned neist) alluvad oma olemuselt Jumalale ja sellepärast ei saa patustada:

"Issand on oma aujärje kinnitanud taevasse, tema kuningriik valitseb kõiki (s.t., et taevas ei saa olla mässu Jumala vastu). Kiitke Issandat, tema inglid, te vägevad sangarid, kes täidate tema käske, kuuldes tema sõna häält! Kiitke Issandat, tema sõjaväed, tema teenijad, kes teete tema tahtmist!" (Laulud 103:19-21).

"Kiitke Teda, kõik Tema Inglid, kõik Tema sõjaväed" (Laulud 148:2).

"Eks nad kõik (Inglid) ole teenijad vaimud, läkitatud abistama neid (usklikke), kes õndsuse pärivad?" (Heebrealastele 1:14).

Sõna "kõik" kordus näitab, et Inglid ei jagune kahte gruppi - heaks ja halvaks. Inglite loomuse täpse mõistmise tähtsus seisneb selles, et ustavuse tasuks saadakse nende loomusega ühinemine: "aga kes on väärt arvatud jõudma teise maailma ja surnuist üles tõusma, ei need võta naist ega lähe mehele, sest nad ei või ka enam surra, nad on Inglite sarnased" (Luuka 20:35,36). See on tähtis moment, mida tuleks mõista. Kui Inglid võiksid patustada, siis need, kes oleksid tasu väärilised Kristuse tulekul, oleksid samuti võimelised veel jätkuvalt patustama, aga kuna patt toob surma (Roomlastele 6:23), ei omaks nad igavest elu. Kui meil on võimalus pattu teha, siis on meil samuti ka võime surra. Sel moel kui me ütleme, et inglid võivad patustada, siis kaotab Jumala tõotus igavesest elust igasuguse mõtte. Kuid me teame, et meie tasu seisneb Inglitega loomuse jagamises.

Kui Inglid võiksid patustada, siis ei oleks Jumalal võimet õiglaselt mõjutada meie elu ja meie maiseid asju, kuna, nagu Ta ütles, et kõik Tema loomistöö teostub Tema Inglite kaudu (Laulud 103:19-21). Nemad - on "Jumala Vaimu looming", selles mõttes, et Ta saavutab kõik oma Vaimujõu kaasabil, tegutsedes Inglite kaudu (Laulud 104:4). Seepärast, ei ole võimalik mitte mingisugune mõte sellest, et inglid võiksid Temale mitte alluda. Kristlased peavad iga päev palvetama Jumala Kuningriigi tuleku eest maa peale, et tema tahe täituks siin samuti, nagu see on praegust taevas (Matteuse 6:10). Kui Jumala Inglid peaksid seal võistlema patuste Inglitega, siis ei saaks Tema tahe seal täielikult teostuda ja seepärast oleks samasugune olukord tulevases Jumala Kuningriigis. Veeta igavik maailmas, mis alati kujutab endast lahinguvälja, patu ja alandlikkuse vahel - vaevalt, et see oleks ahvatlevaks perspektiiviks.

INGLID JA USKLIKUD

Kehtib küllalt kaalukas põhjus uskuda, et igal tõelisel usklikul on oma Ingel, - võib-olla üks neist erilistest, - kes aitab teda tema elus:

-Jehoova Ingel on leerina nende ümber, kes Teda kardavad, ja ta vabastab nad" (Laulud 34:8).

- "... Ma löön karjast ja lambad pillutatakse (s.t. nõrku apostleid - Sakarja 13:7, vrd. Matteuse 26:31)... nende Inglid taevas alati näevad mu Isa palet" (Matteuse 18:6,10),

- Varakristlased uskusid kindlalt, et Paulusel oli kaitseingel (Apostlite teod 12:14,15).

- Iisraellased läksid läbi Punase Mere, ja Ingel viis nad läbi kõrbe tõotatud maa suunas. Minek läbi Punase Mere sümboliseerub meie ristimisega vees (1Korintlastele 10:1), ja sellepärast, on mõistlik oletada, et peale seda juhib ja aitab meid samuti Ingel, meie rännaku raames läbi elukõrbe, maise Jumala Kuningriigi suunas.

Kui Inglid saaksid olla kurjuse kehastuseks, patustena olemise mõttes, siis sellised tõotused meie kaitse kohta Inglite poolt ja nende mõju kohta meie elule, oleksid needuseks õnnistuse asemel.

Niisiis me näeme, et Inglid on olevused ...

- Jumala igavese loomusega ja kehalise välimusega,

- kes ei saa patustada,

- Kes alati täidavad Jumala juhtnööre,

- ja toimivad kui kanalid, mille kaudu räägib ja tegutseb Jumala Vaimu jõud (Laulud 104:4).

KUID ... ?

Paljud "kristlikud" kirikud arvavad, et Inglid võivad pattu langeda ja et patused Inglid eksisteerivad praeguses ajas ja nemad kannavad vastutust patu ja probleemide eest maa peal. Me arutame seda vale ettekujutust üksikasjalikumalt hiljem. Antud momendil teeme me järgnevad märkused:

- Võimalik, et meie maailma loomiseni oli teine, see on see, millest räägitakse 1Moosese 1. Samuti on võimalik, et praegusaja Inglid, teadlikud heast ja kurjast (1Moosese 3:5), olid olnud samasuguses situatsioonis, nagu meiegi selles elus. Ei tohi välistada võimalust, et mõningad olevused, kes elasid tollel sajandil, tegid pattu; kuid see on üksnes oletus, millesse inimlik mõistus tahab uskuda. Piibel ülteb seda, et me peame tundma käesolevat olukorda, mis välistab patuste Inglite olemasolu; Kõik Inglid on Jumalale täiesti kuulekad.

- Taevas ei saa olla patuseid olevusi, kuna Jumala "selgetele silmadele" ei ole omane vaadata kurjusele (Habakuk 1:13). Laulud 5:5,6 selgitavad samamoodi: paha ei või olla sinu külaliseks! Hooplejad ei astu su silma ette, sa vihkad kõiki, kes nurjatust teevad!" Nii et mõte ise, mässust Jumala vastu Taevas, patuste Inglite poolt, räägib täielikult sellele vastu, mida on nendes katkendites öeldud.

- Kreeka sõna "Angel" tähendab "sidepidajat, käskjalga" ja võib-olla, nagu me sellest juba rääkisime, käib inimeste kohta. Sellised inim- "sidepidajad, käskjalad" võivad muidugi patustada.

- Kurjuse olemasolu, patuste olevuste olemasolu, kelle peale langevad süüdistused kõigis elu negatiivsetes ilmingutes, esindab üht kõige levinumat usku paganluses. Need paganlikud uskumused, jõuludega seoses, tungisid teatud määral ka kristlusesse.

- On ainult mõned piiblikatkendid, mida võib tõlgendada valesti nüüdisajal, patuste Inglite olemuse ideede kinnituseks. Veel üksikasjalikumalt räägitakse sellest väljaandes "Saatana otsinguil", mida võib saada kirjastajatelt. Sellised katkendid ei saa ümber lükata seda suurt tõestuste hulka, mida sisaldab Piibel ülalpool öeldud Inglite kohta.


  Back
Kodu
Next