BIBLICKÉ Základy
Kapitola 3: Boží sliby
Úvod | Slib v Edenu | Slib Noemovi | Slib Abrahamovi | Slib Davidovi | Otázky

Kapitola 3: Otázky

Být príjemný dát zapsat tvuj jméno
elektronická pošta (pozadovany):
 1. Které z Božích zaslíbení hovoří o konfliktu mezi silou hříchu a Ježíšem?
  slib Noemovi;
  slib v Edenu;
  slib Davidovi;
  slib Abrahamovi.

 2. Která z následujících tvrzení jsou pravdivá ve vztahu ke slibu v Edenu?
  símě hada je Lucifer;
  Kristus je símě ženy;
  símě hada bylo přechodně zraněno Kristem;
  símě ženy bylo poškozeno Kristovou smrtí.

 3. Kde bude žít navždy Abrahamovo potomstvo?
  v nebi;
  na zemi, v království se středem v izraelské zemi;
  někteří v nebi, někteří na zemi.

 4. Co z následujícího bylo slíbeno Davidovi?
  že jeho významný potomek bude vládnout navěky;
  že jeho „semeno“ bude mít království v nebi;
  že toto semeno bude Božím Synem;
  že jeho potomek, Ježíš, bude žít v nebi před svým narozením na zemi.

 5. Jak se můžeme stát my Abrahamovým semenem?

 6. Bude země někdy zničena?
  Ano
  Ne

 7. Jakým způsobem mohou Boží zaslíbení potvrdit vaši odpověď na předchozí otázku?

 8. Vysvětli zaslíbení v Edenu podle Gn 3,15.


  Back
Home
Next