Ifishinte Fya Muli Baibele
Isambililo 10: Ulubatisho Muli Yesu
Ubukulu Bwa Kucindama Kwa Lubatisho | Bushe Ifwe | Umwalola Ulubatisho | Ulubatisho Ne Pusukilo | Cakulundapo (Ulubatisho libili, Icipimo Ca Kwishiba Ukufwaikwa Intanshi Ya Lubatisho, Umupuupu Pa Capindama, Icilangililo Ca Kuboomba Pa Lubatisho) | Amepusho

10.3 Umwalola Ulubatisho

Umo pa milandu ya lubatisho lwa kwibisha uli wakuti ukuya pesamba lya menshi cishibilo ca kuya kweesu mu nshiishi - ukwampana kweesu ne mfwa yakwa Kristu, no kulanga 'imfwa' yesu ku mweo wesu wa kale uwa lubembu no butuutu. Ukufuma mu menshi kwasuntikanya ifwe no kubuuka kwakwa Kristu ukufuma ku bafwa, ukukuminisha ifwe kwi subilo lya kubuuka ukufuma ku bafwa ukuya ku mweo wa pee pa kubwela kwakwe, pamo no kwikala umweo upya nomba, ukucimfya kwa bumupashi pa lubembu pa mulandu wa kucimfya kwakwa Kristu ukwacitilwe ku mfwa yakwe no kubuuka kwakwe ukufuma ku bafwa.

''Ifyo abengi aba ifwe baabatishiwe muli Yesu Kristu baabatishiwe mu mfwa yakwe. Eico ifwe twalishiikwa pamo na wene ku lubatisho mu mfwa yakwe: ukuti nga ifyo Kristu aabuushiwe ukufuma ku bafwa ku bukata bwakwa Tata, ifyo fine ifwe pamo tulingile ukwenda (ekutiila ukwikala no mweo ubushiku no bushiku) mu bupya bwa mweo. Pantu ifwe nga twalimbwa capamo mu cipasho ca mfwa yakwe (ku lubatisho), ifwe tukaba pamo mu cipasho ca kubuuka kwakwe ukufuma ku bafwa'' (Abena Roma 6:3-5).

Pamulandu wakuti ipusukilo lyalicitwa icingacitika ukupitila fye mu mfwa yakwa Kristu no kubuuka kwakwe ukufuma ku bafwa, cene cili cikankaala icakuti ifwe tuikuminishe fwebene ne fintu ifi ifwe nga tuli no kupusushiwa. Ukufwa no kubuuka na Yesu ukufuma ku bafwa mu cishibilo, ico ulubatisho lupeela, kuli e nshila fye ya kucita ici. Cene cilingile ukumonwa ukuti ukusaansa takufikilisha icishibilo ici. Pa lubatisho, ''umuntu wesu umukote (inshila ya mweo) alitanikwa'' pamo na Kristu pa capindama (Abena Roma 6:6); Lesa ''aabuushishe ifwe capamo na Kristu ukufuma ku bafwa'' pa lubatisho (Abena Efese 2:5). Lelo, ifwe tucili twalikwata umusango wacifyalilwa uwa buntunse panuma ya lubatisho, kabili eico inshila ya mweo iya mubili wa munofu ikatwalilila ukulaimya umutwe waiko. Eico 'ukutanikwa' kwa mubili wa munofu wesu kuli musango uwatwalilila uyo utendeka fye pa lubatisho, eco Yesu aebele abatetekela ukusenda icapindama cakwe cila bushiku no kukonka wene, ngefyo cene caali, mu mulongo ukulola ku Kalbale (Luka 9:23; 14:27). Lintu umweo wa kutanikwa kwa cine na Kristu tauli uwayanguka, kuli ukutuusha no buseko ukupitila mukuba pamo uwakumbinkaniwa ku kubuuka kwakwa Kristu ukufuma ku bafwa.

Kristu aaleetele ''umutende ukupitila mu mulopa wa capindama cakwe'' (Abena Kolose 1:20) - ''umutende wakwa Lesa, uyo upita pa kwiluka konse'' (Abena Filipi 4:7). Ukukuma kuli uyu, Yesu aalaile, ''Ine nasha umutende kuli imwe, umutende wandi ine napeela kuli imwe: te ifyo isonde lipeela (umutende), ine napeela kuli imwe'' (Yohane 14:27). Umutende uyu no buseko bwa cine ubwa bumupashi wacishapo ukulinganya ukucila pa bukali no bwafya bwa kuikuminisha apabuuta fwebene kuli Kristu uwataniikwe: ''Pantu ifyo amacushi yakwa Kristu yafula muli ifwe, efyo ukutuusha kweesu pamo kwafula muli Kristu'' (2 Abena Korinti 1:5).

Kabili kuli ubuntungwa ubo ubwisa ukufuma ku kwishiba ukuti buifwe ubwacifyalilwa icine cine bwalifwa, kabili eico Yesu aleikala na ifwe mu kuboomba nganshi ukupula mu fyakweeshiwa fyesu fyonse. Umutumwa mukalamba Paulo aali no kusosa ukufuma mu kwishiba ukwingi palwa ici ukupita monse mu myaka iingi iya fyacitiike fya mweo wakwe: ''Ine natanikwa pamo na Kristu, lelo ine naikala no mweo; lelo te ine, lelo Kristu aikala no mweo muli ine: kabili umweo untu ine nomba naikala mu mubili wa munofu, ine naikala no mweo ku citetekelo ca Mwana wakwa Lesa'' (Abena Galatia 2:20).

''Ulubatisho kabili nomba lupususha ifwe...pa kubuuka kwakwa Yesu Kristu ukufuma ku bafwa'' (1 Petro 3:21) pantu ukwampana kweesu ku kubuuka kwakwa Kristu ukufuma ku bafwa ukuya ku mweo wa pee kwapeela ifwe inshila ya cintu ici pa kubwela kwakwe. Cene cili kupitila mu kwaakana mu kubuuka uku ukufuma ku bafwa, panuma, emo ifwe mukupelekesha tukapusukila. Yesu aalandile ici mu musango uwanaka nganshi: ''Pantu ine naikala no mweo, imwe mukekala no mweo pamo'' (Yohane 14:19). Paulo ifyo fine: ''Ifwe twawikishiwe kuli Lesa ku mfwa ya Mwana wakwe...ifwe tukapusushiwa ku mweo wakwe'' (ukubuuka ukufuma ku bafwa; Abena Roma 5:10).

Inshita ne nshita cene cilakonkomeshiwa ukuti ku kuikuminisha fwebene ku mfwa yakwa Kristu na macushi yakwe mu lubatisho, ne nshila yesu iya mweo iyakonkapo, ifwe icine cine tukaakana mu kubuuka kwakwe ukwa bukata ukufuma ku bafwa:-

- ''Ifwe nga tuli abafwa pamo na (Kristu), ifwe pamo tukekala no mweo pamo na wene; ifwe nga twacula, ifwe pamo tukateeka pamo na wene'' (2 Timote 2:11,12).

- ''Lyonse ukusenda mu mubili ukufwa kwakwa Shikulu Yesu, ukuti umweo wakwa Yesu wingamoneka mu mubili wesu pamo...ukwishiba ukuti wene uyo uwaimishe Shikulu Yesu pamulu akeemya ifwe pamo pamulu kuli Yesu'' (2 Abena Korinti 4:10,11,14).

- Paulo ayakeene mwi ''senge lya macushi (yakwa Kristu), ukucitwa uwalingana ku mfwa yakwe (ku kuboomba kwakwe ukwayafya ukwa mweo); nga mu nshila yonse ine ningafika ku kubuuka ukufuma ku bafwa ukuya ku mweo wa pee nge fyacitiike kuli Kristu'' (Abena Filipi 3:10,11 pashanya Abena Galatia 6:14).


  Back
Home
Next