Ifishinte Fya Muli Baibele
Isambililo 6: Lesa No Bubi
Lesa No Bubi | Kasebanya Na Satana | Ifiwa | Cakulundapo (Ubuloshi, Bushe Cinshi Cacitike Mu Edeni?, Lusifa, Amatuunko Yakwa Yesu, Ubulwi Mu Mulu) | Amepusho

6.2 Kasebanya Na Satana

Limo limo amashiwi ayantanshi ayali mu mashiwi ya Baibele yalashala ukwabula ukupilibulwa (''Mammoni'', muli Mateo 6:24, e cilangililo ca ciAramaic palwa ici). Nge shiwi fye, 'satana' lishiwi ilishapilibulwa ilya ciHebere ilipilibula 'umulwani', elyo 'kasebanya' bupilibulo bwe shiwi lya ciGreek ilya 'diabolos', ilipilibula kabeepa, umulwani nangu kashinina wa bufi. Ifwe nga tuli no kutetekela ukuti Satana na Kasebanya bali cibumbwa cimo icili kunse ya ifwe ico icili no mulandu wa kucita ulubembu, ninshi lyonse ilyo ifwe twasanga amashiwi aya muli Baibele, ifwe tuli no kupanga yene ukulosha ku muntu uyu umubi. Ukubomfya kwa Baibele ukwa mashiwi aya kulelanga ukuti yene kuti yabomfiwa nga mashiwi fye ayemininako ifintu, ukulondolola abantu fye. Icishinka ici calenga cene icishingacitwa ukutontonkanya ukuti amashwi ya kasebanya na satana ngefyo yabomfiwa muli Baibele ayene yeka yalosha ku muntu umukulu umubi nangu icibumbwa kunse ya ifwe.

THE WORD 'SATAN' IN THE BIBLE

ISHIWI LYA 'SATANA' MULI BAIBELE

1 Ishamfumu 11:14 lyalemba ukuti ''Yehoba aimishe umulwani (ishiwi lya ciHebere limo line pambi ilyapilibulwa ''satana'') pali Solomoni, Hadadi umwina Edomu''. ''Na Lesa aimishe umulwani umbi (satana umbi)...Resoni...wene ali mulwani (satana) kuli Israele'' (1 Ishamfumu 11:23,25). Ici tacilepilibula ukuti Lesa aimishe umuntu uwacila pa cifyalilwa nangu Malaika ukuba satana/umulwani kuli Solomoni; Wene aimishe abantu fye. Mateo 16:22,23 apeela icilangililo cimbi. Petro aeseshe ukucilinganya Yesu ukuya ku Yerusalemu ku kufwa pa capindama. Yesu apilibwiike no kulanda kuli Petro ''Kabiye iwe kunuma yandi, Satana...iwe tautemenwe ifintu fyakwa Lesa, lelo filya ifya bantu''. Eco Petro aitilwe satana. Icalembwa cili icamwenekesha nganshi ukuti Kristu talelanda kuli Malaika nangu ci shimweshimwe ilyo wene asosele amashiwi yalya; wene alelanda kuli Petro.

Pantu ishiwi 'satana' lipilibula fye umulwani, umuntu umusuma, nangu fye Lesa Umwine, kuti aitwa 'satana'. Mu cituntulu, tapali umusango onse uwa lubembu pe shiwi ili iline lyeka. Ukutunganya kwa lubembu uko ishiwi lya 'satana' lyakwata lubali ni pamulandu wa cishinka cakuti umusango wesu fwebene uwa lubembu e 'satana' wesu uwakulisha nangu umulwani, na pamo pamulandu wa kubomfya kwe shiwi mu nsoselo ye sonde ukulosha ku cintu cimo icakuminkana no lubembu. Lesa Umwine kuti aba satana kuli ifwe mu musango wa kuleeta ifyakweesha mu myeo yesu, nangu pa kwiminina mu nshila ya kubomba ukwaluba uko ifwe tulepekanya ukucita. Lelo icishinka cakuti Lesa kuti aitwa 'satana' tacilepilibula ukuti Wene wa lubembu Umwine.

Amabuku yakwa Samwele na Imilandu yali ayalingana ukulondolola kwa fyacitiike fimo fine, ngafintu imbila nsuma shine shili e fyalembwa fya fyacitiike fimo fine lelo ukubomfya insoselo ishapusana. 2 Samwele 24:1 alemba: ''Yehoba...aimishe David pali Israele'' pamulandu wa kulenga wene ukutendeka ukupenda Israele. Ifyalembwa ifyalingana mu 1 Imilandu 21:1 fyalanda ukuti ''Satana aiminine pali Israele, no kwimya Dabidi'' ukupenda abantu. Mu mashiwi yamo Lesa e waimishe, muli yambi Satana e waimishe. Icakusondwelela cimo fye cakuti Lesa e wabombele nga 'satana' nangu umulwani kuli Dabidi. Wene acitile cimo cine kuli Yobo pa kuleeta ifyakweesha mu mweo wakwe, icakuti Yobo alandile pali Lesa: ''Ku minwe yenu iyamaka imwe mwebene mwapiinkana na ine'' (Yobo 30:21); 'Imwe mulebomba nga satana kuli ine', efyo Yobo alelanda mu cishinka.

THE WORD 'DEVIL' IN THE BIBLE

ISHIWI LYA 'KASEBANYA' MULI BAIBELE

Kabili cene efyo cili ne shiwi lya 'kasebanya' pamo. Yesu alandile, ''Bushe ine nshasala imwe (abasambi) ikumi na babili, na umo uwa muli imwe ni kasebanya? Wene asosele palwakwa Yuda Iskarioti...'' uyo uwali muntu fye, uwakufwa. Wene talesosa palwa cibumbwa ca muntu ne nsengo, nangu iciitwa fye 'icibumbwa ca mupashi'. Ishiwi lya 'kasebanya' pano lyasonta fye ku muntu umubi. 1 Timote 3:11 apeela icilangililo cimbi. Abakashi ba bakalamba ba lukuta tabaali na kuba ''abalwambo''; ishiwi lituntulu ilya ciGreek pano ni 'diabolos', ilili e shiwi limo line ilyapilibulwa 'kasebanya' pambi. Eco Paulo asoka Tito ukuti abanakashi abakote mu lukuta tabalingile ukuba ''bakashinina ba bufi'' nangu 'bakasebanya' (Tito 2:3). Na mu musango umo wine wene aebele Timote (2 Timote 3:1,3) ukuti ''mu nshiku sha kupelekesha...abantu bakaba...bakashinina ba bufi (bakasebanya)''. Ici tacilepilibula ukuti abantunse bakapilibuka ukuba ifibumbwa ifyacila pa bantunse, lelo ukuti bene bakalundako ukuba ababi. Ukufuma muli fyonse ifi cene cifwile ukumoneka apabuuta fye ukuti amashiwi aya 'kasebanya' na 'satana' tayasonta kuli Malaika uwaponene nangu ku cibumbwa ca lubembu kunse ya ifwe.

SIN, SATAN AND THE DEVIL

ULUBEMBU, SATANA NA KASEBANYA

Amashiwi ya 'satana' na 'kasebanya' yabomfiwa mu cipasho mu kulondolola amatontonkanyo yacifyalilwa aya lubembu mukati keesu ayo ifwe tusoselepo mu Isambililo 6.1. Aya yali e 'satana' nangu umulwani wesu umukalamba. Yene kabili yacitwa bumuntu, na mu musango uyu yene kuti yasoselwa nga 'kasebanya' - umulwani wesu, kasosa wa lwambo pa cine. Ifi efyo 'umuntu' wesu uwacifyalilwa ali - kasebanya wine wine. Ukusuntikana pakati kakwa kasebanya no kufwaya kwesu kwa bubi - ulubembu mukati keesu - kwalondololwa bwino mu mashiwi ayengi: ''Ngafintu abana (ifwebene) bakwata umubili wa munofu no mulopa, wene (Yesu) pamo umwine umusango umo wine aakweete fimo fine; ukuti ukupitila mu mfwa (yakwe) wene engonaula wene uwakweete amaka ya mfwa, ekuti, kasebanya'' (Aba Hebere 2:14). Kasebanya pano alondololwa ngo uli na maka ya mfwa. Lelo ''amalipilo ya lubembu ni mfwa'' (Abena Roma 6:23). Eico ulubembu na kasebanya fifwile ukwendela pamo. Mu musango umo wine Yakobo 1:14 alanda ukuti ukufwaya kwesu ukwa bubi e kutuunka ifwe, ukutungulula ifwe ku kucita ulubembu eico kabili ku mfwa; lelo Aba Hebere 2:14 alanda ukuti kasebanya e uleta imfwa. Ivesi limo line lyalanda ukuti Yesu alikwete umusango wesu wacifyalilwa pakuti onaule kasebanya. Pusanya ici na Abena Roma 8:3: ''Lesa pa kutuma Umwana wakwe wine mu cipasho ca mubili wa munofu wa lubembu (ekuti, mu musango wesu wacifyalilwa ca buntunse) asekele ulubembu mu mubili wa munofu''. Ici cilelanga ukuti kasebanya no kufwaya kwa lubembu uko mu cifyalilwa ukuli mukati ka musango wacifyalilwa ca buntunse fili cimo cine mu cituntulu. Cene cili icacindama nganshi ukwiluka ukuti Yesu alituunkilwe pamo fye nga ifwe. Ukufilwa ukwiluka isambilisho palwakwa kasebanya cilepilibula ukuti ifwe tekuti mu kulungika twishibe umusango wacifyalilwa no kubomba kwakwa Yesu. Cene ni pamulandu wakuti Yesu alikweete umusango wesu wacifyalilwa ca buntunse - e 'kasebanya' mukati keesu - eco ifwe twingakwatila isubilo lye pusukilo (Aba Hebere 2:14-18; 4:15). Pa kucimfya ukufwaya kwa musango wakwe wine wacifyalilwa, kasebanya wa muli Baibele, Yesu alikwete amaka ya konaula kasebanya pa capindama (Aba Hebere 2:14). Nga kasebanya ali cibumbwa ca buntunse, ninshi wene talingile ukubako libili. Aba Hebere 9:26 alanda ukuti Kristu asokolwelwe ''ku kufumyapo ulubembu pa kuipeela ilambo umwine'' Aba Hebere 2:14 alinganya ici na mashiwi yakuti ukupitila mu mfwa yakwe Kristu aonawile kasebanya muli wene umwine. Mu mfwa Yakwe Yesu mwi subilo aonawile ''umubili wa lubembu'' (Abena Roma 6:6), ekutiila umusango wacifyalilwa ca buntunse, ulubembu ulusokololwa mu (musango wa) mibili yesu fye.

''Uyo wene uucita ulubembu wakwa kasebanya'' (1 Yohane 3:8), pantu ulubembu e cifuma mu kusuminisha ku kufwaya kwa bubi, ukwa musango wesu fwebene wacifyalilwa, (Yakobo 1:14,15), kuntu Baibele aleita 'kasebanya'. ''Pa mulimo uyu eco umwana wakwa Lesa asokolwelwe, ukuti wene engonaula imilimo yakwa kasebanya'' (1 Yohane 3:8). Ifwe nga twalungika mu kulanda ukuti kasebanya ali kufwaya kwesu kwa bubi, ninshi imilimo ya kufwaya kwesu kwa bubi, ekutiila ififumamo, ni membu shesu. Ici cashininkishiwa na 1 Yohane 3:5: ''Wene (Yesu) asokolwelwe ku kusenda imembu shesu''. Ici cashininkisha ukuti ''imembu shesu'' ne ''milimo yakwa kasebanya'' fili fimo fine. Imilimo 5:3 yapeela icilangililo cimbi palwa kusuntikana uku pakati kakwa kasebanya ne membu shesu. Petro alanda kuli Anania: ''Bushe mulandu nshi Satana esushiishe mu mutima obe?'' Elyo mu vesi 4 Petro alanda ''Bushe mulandu nshi iwe wimitiile icintu ici mu mutima obe?'' Ukwimita icintu cimo icibi mukati ka mutima wesu e cimo cine nga Satana ukwisusha mu mutima wesu. Ifwe fwebene nga twaimita icintu cimo, pamo nga amapange ya lubembu, elyo yene yatendeka mukati keesu. Umwanakashi nga aimita umwana, wene teekala kunse ya mwanakashi; wene atendeka mukati ka mwanakashi. Yakobo 1:14,15 abomfya icipasho cimo cine mu kulondolola ifyo ulunkumbwa lwesu lwimita no kufyala ulubembu, ulo ulufyala imfwa. Amalumbo 109:6 yalinganya umuntu wa lubembu na 'satana': ''Iwe biika umuntu wa bubi pamulu wakwe: kabili leka Satana eminine ku kuboko kwakwe kwa kukulyo'', ekutiila mu maka pamulu wakwe (pashanya Amalumbo 110:1).

PERSONIFICATION

UKUCITA BUMUNTU

Nomba, iwe kuti walanda mu kwasuka: 'Lelo cene cilanda kwati kasebanya ali muntu!' Ici cili fye icalungama; Aba Hebere 2:14 asosa palwa ''wene uyo ukwete amaka ya mfwa, ekuti, kasebanya''. Nangu fye ukubelenga kwa Baibele ukunono kulelanga ukuti wene ilingi abomfya ukucita bumuntu - ukusosa palwa mano ayashili cintu kwati yene yali muntu. Eco Amapinda 9:1 yasosa palwa mwanakashi uwitwa 'Amano' ukukuula ing'anda, na Abena Roma 6:23 apashanya ulubembu ku mwine wa ncito ukupeela amalipilo ya mfwa. Umusango uyu ulelundwapo ukulondolola mu Cakulundapo 5. Kasebanya wesu, 'diabolos', ilingi emininako ukufwaya kwesu ukwa bubi. Lelo iwe tekuti ukwate bukasebanya ubushili cintu; ukufwaya ukubi ukuli mu mutima wa muntu tekuti kwikale ukwalekana ukufuma ku muntu; eico 'kasebanya' acitwa bumuntu. Ulubembu ilingi lucitwa bumuntu ngo mwine wa ncito (pamo nga Abena Roma 5:21; 6:6,17; 7:3). Eico, cene cili cakwiluka, ukuti 'kasebanya' alacitwa bumuntu pamo, pakumona ukuti 'kasebanya', asonta ku lubembu pamo. Mu nshila imo ine, Paulo asosa palwa ifwe ukukwata abantu babili, kwati cene efyo cili, mukati ka mubili wesu uwa munofu (Abena Roma 7:15-21): umuntu wa mubili wa munofu, 'kasebanya' alalwa no muntu wa Mupashi. Nomba cene cileshininkishiwa ukuti takuli mu cituntulu, abantu babili abaleelwa mukati keesu. Iciputulwa ici ica lubembu ica musango wesu wacifyalilwa e cicitwa bumuntu nga ''umubi umo'' (Mateo 6:13 R.V.) - e kasebanya wa muli Baibele. Amashiwi yamo yene mu ciGreek ayapilibulwa ''umubi umo'' pano yapilibulwa nga ''umuntu umubi'' muli 1 Abena Korinti 5:13, ukulanga ukuti ilyo umuntu asuminisha ulubembu, ''umubi umo'' - wene umwine - asanguka ''umubi umo'', nangu 'kasebanya'.

'DEVIL' AND 'SATAN' IN A POLITICAL CONTEXT

'KASEBANYA' NA 'SATANA' MU MASHIWI YA BUTEEKO

Amashiwi 'kasebanya' na 'satana' yalabomfiwa pamo ukulondolola imikalile ye sonde ibi, iya bupulumushi umo ifwe twaikala. Ukutantika kwa buntunse ukwa mikalile, ubuteeko ne mipepele ya bufi kuti fyasoselwa mu mashiwi ya 'kasebanya'. Kasebanya na satana mu Cipingo Cipya ilingi fisonta ku maka ya buteeko ne mikalile ya misango ya buYuda nangu ubwina Roma. Eco ifwe tubelenga palwakwa kasebanya ukupoosa abatetekela mu cifungo (Ukusokolola 2:10), ukusonta ku buteeko bwa bena Roma ukukaka abatetekela mu cifungo. Mu mashiwi aya yamo yene ifwe tubelenga palwa lukuta mu Pergamo ukuba mu ncende umo icipuna cakwa Satana, nangu icipuna ca bufumu, cali - ekutiila icifulo ca buteeko ica ciputulwa ca bena Roma mu Pergamo, umo e mwali pamo ibumba lya batetekela. Ifwe tekuti tulande ukuti Satana umwine, ngacakuti eko ali, alikweete icipuna ca bufumu umwine mu Pergamo.

Ulubembu lwa muntu umo lulondololwa ngo kupula ifunde lyakwa Lesa (1 Yohane 3:4). Lelo ulubembu ululondololwa mu kukumbinkanya nga amaka ya buteeko ne mikalile ayapiinkana na Lesa luli maka ayacila pa muntu no muntu; yene ni aya maka mu kukumbinkanya limo limo eyacitwa bumuntu nge cibumbwa ica maka iciitwa kasebanya. Mu mano aya icalo ca Iran na maka yambi aya bwina Islamu baleita icalo ca Amerika, ''e Satana mukalamba'' - ekutiila e mulwani mukalamba ku mulimo wabo, mu nshila ya buteeko ne mipepele. Ifi efyo amashiwi 'kasebanya' na 'satana' ilingi yabomfiwa muli Baibele.

Mu kusondwelela, limbi cene ca cine ukulanda ukuti mwi sambililo ili ukucila muli yonse yambi, cene cikalamba ukushintilisha ukwiluka kwesu pa kumona ukwalingaana kwa Baibele onse, ukucila ukukuula amasambilisho ayakalamba pa mavesi ayanono ayalimo amashiwi ayakosa ayo ayamoneka ukusonta ku fitetekelo fyaishibikwa ifikumine kuli kasebanya. Isambililo 6.1 ne ciputulwa ici fikanonsha libili ukubelenga libili kwa kuteekanya, no kupepa. Cene calilandwa ukuti icishinka ce sambilisho icalondololwa mulya e nshila fye imo iya kuba na maka ya kwiluka ukwalinga palwa mashiwi yonse ayo ayasonta kuli kasebanya na satana. Amashiwi aya kuti yabomfiwa nga amashiwi fye ayakulondolola ifintu, nangu mu fifulo fimo yene yasonta ku lubembu ulo ulusangwa mukati ka musango wesu wacifyalilwa uwa buntunse. Amashiwi yamo ayaishibikwa nganshi ukukaanailukwa ayo ayalandwapo mu kutungilila amano ayalumbuka yalelondololwa mu Fyakulundapo ifyo ifili ne sambililo ili.

Abo abakweete ubwafya mu kusuminisha ukusondwelela kwesu balingile ukuipusha abene: (1) Bushe ulubembu lulacitwa bumuntu? Lwene lulacitwa icine cine. (2) Bushe cene ca cine icakuti 'satana' kuti abomfiwa nge shiwi fye ilyakulondolola ifintu? Ee, cene ca cine. Eico, bushe bwafya nshi ubutuntulu, bwingaba mu kusuminisha ukuti ulubembu lulacitwa bumuntu ngo mulwani/satana? Isonde ilingi lilacitwa bumuntu mu makalata yakwa Yohane na mu Mbila nsuma (mona R.V.); bushe lishina nshi lingawama pa kucita bumuntu uku ukucila ilya 'satana' nangu 'kasebanya'?


  Back
Home
Next