Bazat E BIBLËS
Kapitulli 10: Jeta në Krisht
Studimi i Biblës | Lutja | Predikimi | Jeta në Kishë | Thyerja e bukës | Martesa | Miqësia | Pyetje

KAPITULLI 10: Pyetje

 1. Çfarë do të thotë ‘shenjtëri’?
  1. mospasje kontakt me mosbesues
  2. ndarje nga mëkati dhe qenie në gjërat e Perëndisë
  3. shkuarja në kishë
  4. bamirësia ndaj të tjerëve

 2. Cila nga thëniet e mëposhtme është e vërtetë për thyerjen e bukës?
  1. ne duhet ta bëjmë pothuajse përjavshëm
  2. duhet ta bëjmë një herë në vit në kohën e Pashkës
  3. buka dhe vera kthehen në vetë trupin dhe gjakun e Jezusit
  4. buka dhe vera përfaqsojnë trupin dhe gjakun e Jezusit.

 3. Cila nga thëniet e mëposhtme është e vërtetë për martesën?
  1. ne duhet të martohemi vetëm me besimtarë të vërtetë
  2. ndarja është e lejueshme për besimtarët
  3. një besimtar i(e) martuar, bashkëshorti(ja) i(e) të cilit është mosbesues duhet të përpiqet të mbetet me ta
  4. në martesë, burri përfaqson Krishtin dhe gruaja besimtarët